Viktig rapport om verdiforvaltning i vannbransjen

Publicerad: 23 oktober, 2018

Norsk Vann er kommet med en ny og spennende rapport som også angår alle som er opptatt av infrastrukturen i norsk vannbransje, inkludert medlemmer i RIN og SSTT. Rapporten har fått navnet Verdiforvaltning av vann og avløpsinfrastruktur, og er nummer 243 i rapportserien.

Bildet:Norsk Vann rapporten beskriver hvilke muligheter vannbransjen har for å redusere investeringsbehovet ved å forbedre drift- og vedlikeholdsarbeidet. Illustrasjonsfoto

Nye nasjonale forskrifter, økte investeringsbehov, klimatilpasning, utilstrekkelig tilgang på kvalifisert arbeidskraft, mangelfullt datagrunnlag og fokus på gebyrnivå er sentrale områder som blir tatt opp i rapporten, som for øvrig er til salgs gjennom VANNbokhandelen.

Du finner rapporten i VANNbokhandelen her.

Rammevilkår
I omtalen av rapporten skriver Norsk Vann blant annet: Bransjen sine muligheter til å møte utfordringene avhenger av rammevilkårene de til enhver tid må forholde seg til, og av disse er gebyrinntektene av spesielt stor betydning. Gebyrinntektene skal finansiere kommunenes drifts- og investeringsbehov for VA-tjenestene fra år til år og er regulert i henhold til selvkostprinsippet. Dette innebærer en inntektsnøytral drift, å unngå kryss-subsidiering av kommunale tjenester og rettferdighet mellom dagens og fremtidige generasjoner for gebyrinnbetalinger (generasjonsprinsippet). Effektiv forvaltning av anlegg og verdier er avgjørende for å møte fremtidens utfordringer på en bærekraftig måte, og måten vedlikeholds- og investeringsbeslutninger blir tatt på er her av stor betydning.

Finansiering og forvaltning
Denne rapporten kartlegger hvor vannbransjen står i forvaltningsarbeidet, gir eksempler på egnet forvaltningspraksis og kommer med anbefalinger for arbeidet fremover. Dette innebærer å vurdere ulike tilnærminger til finansiering og forvaltning av tjenestene. Betegnelsen forvalter benyttes gjennomgående i rapporten og inkluderer beslutningstakere, øvrige planleggere og utførende. Dette er i tråd med NS-ISO:55000 som definerer forvaltningsbegrepet i videste betydning, fra organisering og planlegging av VA-tjenesten til implementering gjennom løpende drift og vedlikehold av anleggene.

Rapporten har to hoveddeler
Først gjøres det en gjennomgang av prinsipper og metoder for forvaltning av VA-anlegg, omtalt som verdiforvaltning av VA-anlegg. I del to foretas det en gjennomgang av prinsipper for forvaltning av verdiene. I denne delen er finansieringsmekanismer og verdisettingsprinsipper vektlagt. Dette har stor innvirkning på beregning av livssykluskostnader for ulike rehabiliterings- og fornyingstiltak samt den overordnede finansieringen av VA-tjenestene i et flergenerasjonsperspektiv. For å få frem helheten og kompleksiteten i problemstillingene må begge hoveddelene ses i sammenheng.

Mulig å redusere investeringsbehovet
Videre beskrives hvilke muligheter vannbransjen har for å redusere investeringsbehovet ved å forbedre drift- og vedlikeholdsarbeidet. Drifts- og vedlikeholdsaktiviteter kartlegges, det vurderes om disse skal finansieres over driften eller som investeringer og ulike metoder for finansiering av aktivitetene gjennomgås. Effekten av vedlikeholdstiltak på ytelse og restlevetid er i stor grad lokalt betinget, og rapporten gjør derfor ikke noe forsøk på identifisering av dette på et generelt nivå.
Det gis eksempler på ulike finansieringsmodeller for VA-tjenestene ut fra behovene til forvaltere av VA-infrastruktur i Norge og det utarbeides forslag til hvordan gapet mellom finansiering, planlegging, forvaltning og regnskapsførsel kan reduseres innenfor selvkostregimet.
Rapporten er skrevet av Håkon Reksten og Mareike Anika Becker i Norconsult.  (Kilde Norsk Vann)

Odd Borgestrand, tekst og foto