Suksess for utblokking med separering i Bærum

Publicerad: 6 september, 2018

Den norske turistforening har sin «Kom deg ut-dag» hver høst, og SSTT-treffet med utblokking og separering i Bærum kommune ble på tross av kort varsel høstens «kom deg ut-dag» for NoDig-interesserte ledningseiere og rådgivere på Østlandet.

Bildet: På Høvik i Bærum kommune utenfor Oslo gjennomførte Båsum Boring AS  utblokking av en AF-ledning og inntrekking av to nye rør, for overvann og spillvann i dimensjoner på henholdsvis 200 og  355 mm. Foto: Martina Bergh Svedahl, Asplan Viak.

I Bærum kommune skulle Båsum Boring AS forsøke seg på utblokking av en AF-ledning og inntrekking av to nye rør, OV og SP, og bare en uke før den store dagen sendte ledningseier og entreprenør sammen med SSTT ut invitasjon til et forenklet tematreff.
Det viste seg å bli så stor interesse for dette arrangementet, at arrangørene så seg nødt til å sette påmeldingsstopp dagen før av hensyn til plassen på anlegget. Bortimot 50 interesserte ledningseiere og rådgivere møtte opp, hvorav én kom ens ærend helt fra Trondheim kommune.

Selve prosjektet
Sekretariatet for SSTT, ved Ellen Margrethe Randa, ønsket velkommen, før Reidar Kveine og Jarl Erik Larsen i Bærum kommune informerte om prosjektet fra ledningseiers ståsted. Flere hus i området i Sarbuvollen på Høvik har hatt problemer med tilbakeslag fra kommunalt avløpsnett ved kraftig nedbør. For å redusere risikoen for nye tilbakeslag ønsket kommunen å øke kapasiteten på avløpsledningen, samt etablere en egen overvannsledning parallelt, for å føre overflatevann fra terrengsluk ut i sjøen. Eksisterende avløpsanlegg besto av 70 meter med DN230 AF betongledning, renovert med polyesterstrømpe i 1999, og 60 meter med DN315 PVC anlagt i 1999. Det er relativt tett boligbebyggelse i området, med både garasjer og plattinger over ledningstraseen. Kommunen ønsket derfor å unngå konvensjonell graving.

Lite fall
Det er lite fall tilgjengelig, helt nede i 7 ‰, men Båsum Boring har utviklet en metode for utblokking og inntrekking av to rør, med posisjonskontroll. Dimensjonen på de ny ledningene er for øvrig AF DN355 og OV DN200.Tidligere forsøk på tilsvarende har i mye større grad vært avhengige av større fall, for å unngå problematikk i forbindelse med blant annet vridning av ledningene under inntrekking.

Avdelingsleder Dag Espen Båsum fra Båsum Boring fortalte en lydhør forsamling om løsningen de har kommet fram til. Gjennom teknisk utvikling i eget firma, og god dialog og erfaringsutveksling med både konkurrenter og utenlandske utblokkingsfirma, har de kommet opp med dagens løsning: Ekspander med posisjonskontroll for hver enkelt ledning, og bruk av avspenningsverktøy for å lede ledningene i rett posisjon inn i innføringsgropa.

Pålegg om overvannshåndtering
Trolig som følge av noe kurve på den gamle ledningen, oppsto en mindre forskyvning av den øverste nye ledningen under inntrekkingen, men ikke mer enn man måtte kunne forvente. Bærum kommune kunne også fortelle at alle huseierne har fått pålegg om separering, eller alternativt håndtering av overvann på egen grunn. Det er inngått avtaler mellom kommunen og huseierne om at separering og utskiftning av stikkledninger gjøres samtidig med separering av hovedledningen, til en vesentlig subsidiert pris. Ved utblokking og inntrekking av nye ledninger taper man også noe høyde i forhold til påkoblingspunktet på den gamle AF-en, men ikke mer enn at man kan hente seg inn igjen ved å legge nye stikkledninger litt grunnere.

En sukess
Før utblokkingen begynte, ble det sagt at dette er en test, og at det fantes en opsjon, – en siste utvei – med oppgraving av hele traseen. Etter det Båsum Boring kunne fremvise denne dagen i Bærum, kan imidlertid opsjonen legges bort, for dette var en suksess.  

Flere bilder fra treffet kan du se på vår Facebook-side her

Tilgjengeligheten på fallet var helt nede i 7 ‰, men Båsum Boring har utviklet en metode for utblokking og inntrekking av to rør, med posisjonskontroll, og dette ble demonstrert under SSTT-treffet på Høvik i Bærum.

Tilgjengeligheten på fallet var helt nede i 7 ‰, men Båsum Boring har utviklet en metode for utblokking og inntrekking av to rør, med posisjonskontroll, og dette ble demonstrert under SSTT-treffet på Høvik i Bærum.