Setter spørsmål ved drømmen om 100 års levetid

Publicerad: 16 juli, 2018

Er det realistisk å tro at plastrør for vannforsyning og avløp kan holde i 100 år? I en ny rapport fra Norsk Vann konkluderes det med at enkelte typer rør neppe har den kvaliteten som skal til for å holde så lenge.

Bildet: Sivilingenør/Dr. ing Gunnar Mosevoll er hovedforfatter for Norsk Vann rapporten om plastrør for vannforsyning og avløp. Han har tidligere jobbet hos SINTEF, Trondheim kommune, Bergen kommune, Asplan Viak og Skien kommune, og har hovedsakelig arbeidet med vannforsyning og avløp, samt vassdragsanlegg og strømningsteknikk i industrianlegg. 

Hovedforfatter for rapporten er ingen ringere enn Gunnar Mosevoll, en mann med betydelig kompetanse innen norsk vannbransje etter «et helt liv» i bransjen. Flere andre fagpersoner med lang fartstid og solid erfaring har også deltatt i prosjektet. Vi kan blant annet nevne Dag Bruun Tobiassen fra Kristiansand kommune, Jan- Erik Oddevald, Olav Nilssen, Trondheim kommune, Martin Oppdal, Bergen kommune, Per R. Pettersen, Eivind Åsnes, Terje Skaug og Elisabeth Hovda, alle fra Oslo kommune.

Minst 100 års levetid
er et vanlig mål for den teknisk/økonomiske levetiden for vann- og avløpsledninger. Dersom bransjen ikke oppnår dette målet vil de samlede kostnadene for vannforsyning og avløp vokse kraftig.

Rørprisen utgjør en liten del av den samlede prisen for rør i grøft. Målt i rørpris kan det være liten forskjell mellom god og dårlig rørkvalitet. Det er gjerne små detaljer som skiller, og derfor er det en meget fyldig rapport som beskriver en rekke emner svært detaljert. Rapporten er på 230 sider, og er dermed blant de mest omfattende som Norsk Vann noen gang har utgitt.

Rapporten omhandler alle typer plastrør,
både termoplaster og herdeplaster, selv om hovedvekten er på termoplaster. Det er et eget kapittel om hvordan 100 års levetid kan oppnås.
Det er skjedd en enorm utvikling i kvaliteten på plastrør siden denne typen rør kom på markedet på 60-tallet. Å dokumentere 100 års levetid er i seg selv en nærmest umulig oppgave, i hvert fall forbundet med en viss usikkerhet, innser hovedforfatter Gunnar Mosevoll.
Utarbeidelse av standtidskurver, det vil si sammenheng mellom materialspenning og tiden fram til et brudd, er viktig og nyttig. Slike forsøk forteller likevel ikke alt. Et visst faglig skjønn er derfor nødvendig, mener Mosevoll.

Konklusjonene for de ulike typer rør
er samlet i en oversiktlig oppsummering på side 179-180 i rapporten:

Trykkrør:
PVC-U (NS-EN ISO 1452: 2009/2010): Tilfredsstillende
PE  (NS-EN 12201: 2011/2013: Tilfredsstillende, men dokumentasjonen av langtids E-modul ved vanlig strekkspenning i ringretning, for eksempel 5mm2 er for dårlig.

Trykkløse rør:
PVC-U (NS-EN 1401: 2009/2010, massiv ensartet rørvegg): Noenlunde tilfredsstillende. Dokumentasjonen av styrken overfor sprøbrudd (sakte sprekkvekst) bør forbedres.

PP (NS-EN 1852: 2009, massiv, ensartet rørvegg) Ikke tilfredsstillende. Kravet til dokumentasjon er nå klarlagt, men det gjenstår å skjerpe kravene i standarden i samsvar med «Teppfarapporten». Dette gjelder særlig i forhold til kjemisk brudd. Nødvendige forbedringer er trolig enkle å gjennomføre
(Organisasjonen «The European Plastic Pipes and Fittings Association» (TEPPFA) utfører viktig arbeid med å dokumentere egenskaper til plastrør.)

PP / PVC-U (NS-EN 13476: 2007/2009, rør med «konstruert» rørvegg): Trelagsrør etter NS-EN 13476-2: Rørtype A1 med kjerne av stivt plastskum: Ikke tilfredsstillende. Det gjelder både overfor sprøbrudd (sakte sprekkvekst) og kjemisk brudd. Undersøkelser i samsvar med «Teppfarapporten» må gjennomføres.

PP / PE (NS-EN 13467: 2007/2009, rør med «konstruert» rørvegg) Tolagsrør etter NS-EN 13476-3 Rørtype B med glatt innerlag og foldet ytterlag (DV-rør): Ikke tilfredsstillende. Det gjelder både overfor sprøbrudd (sakte sprekkvekst) og kjemisk brudd. Kravet til dokumentasjon er nå klarlagt, men det gjenstår å skjerpe kravene i standarden i samsvar med «Teppfarapporten».

Bedømmelsen «ikke tilfredsstillende» gjelder rør med liten og middels stor rørdiameter, der lagtykkelsene er små.
Produktkatalogene fra produsentene gir ingen opplysninger om lagtykkelse, og det er derfor ikke vurdert hvilken rørdiameter som gir tilfredsstillende veggtykkelse.

Rapport til debatt
Gunnar Mosevoll og hans kolleger i prosjektet har også våget seg på en karaktergivning av ulike typer plastrør. Karakterskalaen går fra 4 som beste resultat og 1 som dårligste resultat. Dette er interessant lesning for ledningseiere som vil orientere seg i markedet i forbindelse med nyetablering eller fornying av ledningsnett.
Rapporten vil garantert også vekke debatt i en rekke fora i norsk vannbransje i tiden som kommer. Gunnar Mosevoll og hans team vil trolig få en rekke forespørsler om å «forsvare» sin rapport, selv om rørleverandørene i betydelig grad har fått mulighet til å komme med sine faglige innspill.

Odd Borgestrand tekst og foto