Klyftan mellan kommunerna bara ökar

Publicerad: 4 juli, 2018

Större kommuner växer och mindre kommuner ser minskande befolkning. Ändå ska VA-frågorna klaras och det här är en ekvation som inte längre går ihop, menar bland andra Tomas Blomqvist från Vakin. Foto Jan Bjerkesjö.

Trots att Sveriges kommuner spänner från några få tusen invånare till nästan en miljon, och att urbaniseringen fortsätter och ökar klyftan för varje år, har alla kommuner samma uppdrag gentemot sina invånare – nämligen att leverera långsiktigt hållbara vattentjänster i form av rent dricksvatten och rening av avloppsvatten.

Det här är en ekvation som blir allt svårare att få ihop. Att urbaniseringen ändrar förutsättningarna för hållbarhet i stad och landsbygd var temat för seminariet arrangerat av Sweco under Almedalsveckan. Hur kan vatten och avlopp (VA) framtidssäkras i alla kommuner?

Under Almedalsveckan släpptes årets upplaga av Sveriges Nya Geografi, en rapport från Arena för Tillväxt och Sweco i vilken trender och utvecklingsmönster i Sveriges kommuner och regioner kartläggs. Vad innebär dessa förändringar för kommunalt vatten och avlopp? Hur ska små kommuner hantera kostnader för infrastrukturen med sjunkande befolkningsunderlag? Kan VA i tillväxtområden byggas ut i den takt som krävs? Och hur kan kompetensförsörjningen klaras i hela landet när skillnaderna ökar?

Statistiken presenterades av Emma Andersson från Sweco, som med all tänkbar tydlighet visade utvecklingen under de senaste 20 åren och som visar att urbaniseringen bara ökar. Störst tillväxt har Värmdö haft med 53 procent, samtidigt som det nu finns 48 kommuner med färre invånare än 8.000 personer – som tidigare ansågs vara den lägsta gränsen för en kommun, en fungerande kommun.

Små kommuner får allt svårare att klara av sina åtaganden och där är också taxorna de högsta, medan stora kommuner har låga taxor, men som brottas med den snabba tillväxten i centralorten och kringkommuner. Samtidigt är demografin sådan att allt färre ska försörja allt färre, vilket är mest märkbart i de små kommunerna.

- Det är nog med pratet nu. Nu måste politikerna ta tag i de här frågorna och det krävs nationella åtgärder, menade Tomas Blomqvist, VD i Vakin.

Han har erfarenhet från både tillväxten i Umeå och avfolkningsorten Vindeln. Det är tre bolag som är inblandade i vatten- och avfallsverksamheten i Vindeln och Umeå kommun. Vakin, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB, Vindeln Vatten och Avfall AB och Umeå Vatten och Avfall AB.

- I Vindeln är kapacitet och kompetens borta och politikerna är tveksamma redan vid mycket låga avgiftshöjningar. Samtidigt fördubblas avgiften i Umeå och medarbetarstaben har ökat med 70 procent. För att lösa den här ekvationen mellan små och stora kommuner kan vi inte vänta längre. Vi har pratat länge nog, menade Tomas Blomqvist.

Panelen med Carina Svensson, ordförande i miljönämnden i Malmö samt ordförande i VA-SYD, (S), Ulrika Liljeberg, Kommunstyrelsens ordförande i Leksand, (C), Thomas Blomqvist, VD, VAKIN samt Ulf Thysell, tf VD, Svenskt Vatten poängterade att en lösning ligger i att sprida kompetensen från de större kommunerna till de mindre. Att starta samarbeten kring tillväxtregionerna. Urbaniseringen är inte bara ett hot utan också en möjlighet.

- Svenskt Vatten driver frågan om att samverkan mellan kommuner är vägen framåt. Större enheter måste till för att vi ska kunna klara VA-branschens frågor på sikt, menade Ulf Thysell.

Seminariet leddes av Magnus Montelius från Sweco.

Jan Bjerkesjö