-Internasjonalt samarbeid viktig for vannbransjen

Publicerad: 15 juni, 2018

-Vi har et utviklet et sterkt og godt samarbeid på det nordiske plan. De nordiske drikkevannskonferansene og avløpskonferansene, som arrangeres annethvert år, er viktige arenaer for kunnskapsformidling mellom landene.

Bildet: De nordiske landene har et felles fokus på innovasjon, teknologiutvikling, grønn eksport og miljøarbeidsplasser. Her er det uante muligheter i et tett og åpent samarbeid, mener direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen i etterkant av årets Nordiske drikkevannskonferanse i Oslo.

Det mener direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, som roser programkomiteen under ledelse av Kjetil Furuberg og sitt sekretariat for en enorm innsats før, under og etter en konferanse som samlet 300 deltakere fra 13 land. Hun takker også 115 bidragsytere som leverte faglig gode foredrag, workshopinnlegg og posterpresentasjoner.
De nordiske konferansene er viktig for å bygge faglige nettverk på ulike nivåer. Nordisk vannbransje trenger disse treffene for sammen å utvikle bærekraftige vann- og avløpstjenester, sier Toril Hofshagen videre.
Hun gledet seg spesielt over å se mange nye ansikter, og mange yngre bransjefolk. Vi er en vital bransje som evner å fornye oss, slår hun fast.

Bærekraftsmål

-Alle de nordiske bransjeorganisasjonene er opptatt av bærekraft og er nå i gang med konkret oppfølging av FNs bærekraftsmål, som er så gjennomtrukket av vann.  Vi er også opptatt av de store investeringsbehovene vi står overfor i alle de nordiske landene. Her har vi forholdsvis like utfordringer knyttet til befolkningsvekst, klimaendringer, strengere regelverkskrav og et behov for økt fornyelsestakt for ledningsnettet.
Norge ligger høyest på vannlekkasjer i Norden, med et snitt på 31 prosent landet under ett, men i forhold til fornyelsestakt mener svenskene at de har like store utfordringer som oss i Norge. Det er vanskelig å sammenligne de ulike lands statistikker, og her har vi en jobb å gjøre. Jeg opplever likevel at vi er enig om hvilke utfordringer vi står overfor. På den måten kan vi bistå hverandre og vi kan ta felles initiativer til satsinger både på nordisk og europeisk nivå. Vi har et spesielt fokus på innovasjon, teknologiutvikling, grønn eksport og miljøarbeidsplasser. Her er det uante muligheter i et tett og åpent samarbeid, mener Hofshagen.

Danmark et forbilde

Danmark framstår som et forbilde når det gjelder eksport av vannteknologi, og Hofshagen syns det er gøy at danskene har lykkes så godt. Nå har de nordiske landene en felles visjon om å satse sammen inn mot den store IWA-verdenskongressen for vannbransjen i København i 2020. Dette blir en gigantisk utstilling og kongress som trolig vil samle 10.000 deltakere.
Det er viktig at vi nå jobber strategisk med å øke ønsket om og viljen til å satse på innovasjon og teknologiutvikling. Dette primært for å løse de hjemlige utfordringene på en mest mulig bærekraftig og kostnadseffektiv måte.  Men dersom vi lykkes med innovasjonsgrepet hjemme, vil dette også åpne for eksport.

Sterke motorer

Her mener Hofshagen det er viktig at forsknings- og undervisningsinstitusjoner som eksempelvis NMBU, NTNU, SINTEF og NIVA er med som sterke motorer.
-De er viktige kunnskapsutviklere for norsk og nordisk vannbransje, og de har også et bredt kontaktfelt rundt om i verden, gjennom blant annet Horizon 2020, som er EUs nåværende rammeprogram for forskning og innovasjon. Nå er forslaget til Horizon Europe for den neste sju års perioden lansert fra EU sin side, og her det betydelige midler som stilles til rådighet, også for nordiske aktører.
-Det er ingen ulempe at bransjeorganisasjonene er godt samsnakket i Norden og at bransjene har mye de samme behovene. Det gjør også at vi får godt gjennomslag for regelverkspåvirkning overfor EU-institusjonene gjennom den europeiske paraplyorganisasjonen EurEau.

Sterk samarbeidsvilje

Toril Hofshagen er positiv til den offensive holdningen som Vannklyngen nå viser.  Vannklyngen er en uavhengig forening som arbeider med nettverksbygging for bedrifter i vannbransjen. Formålet med Vannklyngen er å styrke verdiskapning og innovasjon i medlemsbedriftene gjennom aktivt samarbeid.
Hofshagen er opptatt av at hele verdikjeden skal lykkes i samarbeid. Norsk Vann er jo en bransjeorganisasjon for de som produserer vann- og avløpstjenester. Det vil si kommuner og interkommunale selskaper, men i tillegg har Norsk Vann tilknyttede medlemmer fra hele verdikjeden. Vi opplever at stadig flere aktører med tilknytning til vannbransjen viser en positiv vilje til samarbeid. Det gjelder eksempelvis forskning- og undervisning, rådgiverne, entreprenørene, RIN, SSTT, Vannklyngen, VVP og andre bidragsytere i verdikjeden.
Det er mye spennende utvikling på gang, og årsaken er at positive krefter trekker i samme retning både med tanke på utfordringer og muligheter.

Sterkere politisk fokus på vann

-Er det bare fryd og gammen?
-Vi har fortsatt mange utfordringer foran oss – og kan nok aldri hvile på laurbærne og si at alt er bare fryd og gammen i vannbransjen. Eksempelvis har bransjen lenge vært opptatt av å få på plass en vanntjenestelov. Det lovutvalget er ennå ikke nedsatt. Vi har heller ikke fått på plass klimatilpassede rammebetingelser. Det handler blant annet om ansvar og finansiering når det gjelder overvannsutfordringene. Det betyr at vi har en vei å gå for å få staten enda mer på banen. Vann er og må være et tema våre politikere både på nasjonalt nivå og ute i den enkelte kommune må ha et sterkere fokus på, mener Hofshagen, som opplever at mange politikere på Stortinget har et godt engasjement. Også ny klima- og miljøminister Ola Elvestuen har vist at han er opptatt av vannområdet.

Ny eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen åpnet som «drikkevannsminister» Nordiskdrikkevannskonferanse i Oslo, og hun understreket i sin tale hvor viktig vannforsyningen er for folkehelsen. Hun redegjorde også for Regjeringens politikk og ambisjoner for å oppfylle nasjonale mål under protokoll om vann og helse. Viktige tiltak som eksempelvis Nasjonal vannvakt og Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur, ble trukket frem, og hun var også tydelig på at deler av ledningsnettet er i alt for dårlig forfatning.

-Det er viktig at myndighetene og bransjen tar grep sammen, understreker Hofshagen. -Nå håper vi på et snarlig møte mellom minister Michaelsen, Norsk Vann og Oslo VAV for å gå gjennom den aktuelle situasjonen for vannforsyningen i Norge generelt og i hovedstaden spesielt. Det er flott med det engasjementet ministeren viste gjennom sin tale, og viktig at hun får god informasjon om status og behov fra oss i bransjen, sier Hofshagen til slutt.

 

Av Odd Borgestrand