Rosenkrantzgata: NoDig-prosjekt fra kommunens side

Publicerad: 3 juni, 2024

Bilde fra kontraktsignering 6. februar 2023, lånt fra Steg Entreprenørs hjemmeside. Fra v. Geir Henning Hansen (rådgiver, prosjekterende VA), Per Ole Hals (byggeleder for Drammen kommune), Espen Glømme i Steg Entreprenør, Kjell Einar Eriksrud Asmyhr (prosjektleder hos Drammen kommune) og Bjørn Vidar Brenden (Steg Entreprenør).

Bilde fra kontraktsignering 6. februar 2023, lånt fra Steg Entreprenørs hjemmeside. Fra v. Geir Henning Hansen (rådgiver, prosjekterende VA), Per Ole Hals (byggeleder for Drammen kommune), Espen Glømme i Steg Entreprenør, Kjell Einar Eriksrud Asmyhr (prosjektleder hos Drammen kommune) og Bjørn Vidar Brenden (Steg Entreprenør).

Fornyingen av to kilometer gammel vannledning i fylkesveien Rosenkrantzgata i Drammen koster ca. 50 millioner kroner. Dette er et betydelig prosjekt, selv for «NoDig-kommunen» Drammen. Hva er deres erfaring fra gjennomføringen?

I Drammen vurderes og prioriteres grøftefrie metoder i alle prosjekter knyttet til ledningsnettet. 

– Årsaken er at de grøftefrie metodene er bedre økonomisk, men også at de er bedre for miljøet og gir færre ulemper for trafikken, beboere og byens befolkning. I et slikt prosjekt som dette veier trafikale utfordringer tungt. Å stenge Rosenkrantzgata er uaktuelt med ca 30 000 biler i døgnet. Derfor var den beste måten å fornye denne ledningen på via NoDig, sier kommunens prosjektleder Kjell-Einar Asmyhr.  

Omfattende innsats

I kommunal sammenheng er 50 millioner kroner et betydelig løft, og etableringen av den nye vannledningen i parallellgaten til Rosenkrantzgata har tatt en betydelig del av Drammens investeringsbudsjett. Asplan Viak, ved Geir Henning Hansen og Ellen Margrethe Randa, har arbeidet med prosjektet siden 2020. Deres erfaringer kan du lese om i denne SSTT-artikkelen.

Steg Entreprenør har ansvaret for selve gjennomføringen. Det startet sitt arbeid i februar 2023, og skal være ferdige i juli 2024.

På prosjektet har entreprenøren mellom 3 og 4 arbeidslag som gradvis arbeider seg fra start til mål gjennom sidegatene. Takket være løsningene som er valgt slapp byen unna trafikk-kork og kaos. Det kan du lese om her.

Kommunens organisering

I Drammen prosjekteres det ikke i egen regi, i hvert fall ikke for prosjekter i denne størrelsen. Det er for arbeidskrevende. Det samme gjelder for selve arbeidsutførelsen. Men kommunen har tett oppfølging under arbeidet. 

I sin rolle som prosjektleder for investeringsprosjekter har Kjell-Einar Asmyhr hatt som ansvar å styre prosjektet fra start til mål, sammen med rådgivere, VA-avdelingen og utførende entreprenør. Drammen kommune har også egen byggeleder som følger opp det tekniske ute på anleggsplassen og som er koordinator på utførelsen innen HMS. 

Kritisk punkt

Da Kjell-Einar Asmyhr på vegne av kommunen overtok ansvaret for prosjektet, var beslutningene om trasevalg og metoder tatt.

– Var det noe som bekymret deg knyttet til selve gjennomføringen? 

– Det mest kritiske var da de boret de nye ledningene under firefeltsvegen Rosenkrantzgata. Her ligger også hovedvannledningen til Glitrevannverket. Det skal ikke skje noe galt, men det kan jo likevel oppstå uforutsette ting. Og så gikk heldigvis alt veldig fint. Hadde det oppstått problemer da, kunne det gitt store trafikale konsekvenser. I sum har de etablert seks nye ledninger under firefeltsveien. Alt har gått etter planen og arbeidet har blitt løst på en veldig god måte av entreprenøren, svarer han.  

Koblet fra etappevis

– Hva er dine erfaringer i sum?

– Målet var å etablere ny og trygg vannforsyning og samtidig få koblet fra den eksisterende ledningen, som var som en tikkende bombe når det gjelder lekkasjer. Undervegs har entreprenørene bidratt på en konstruktiv måte til å stenge så mye som mulig av den gamle ledningen etappevis, før hele det nye ledningsstrekket var ferdig. 

Han er godt fornøyd med prosjektet. Arbeidet har i hovedsak gått etter planen, og utførelsen ser ut til å lande på sluttdato. 

Dukket opp litt av hvert

Det er langt fra alt i grunnen som vises på ledningskartet, og langt fra alt er som en på forhånd tror. Men prosjektet har vært spart for store overraskelser.

– Alt har vært løsbart. Vi har også hatt situasjoner hvor vi ser at det er bedre måter å løse oppgaven på. Slike endringer kan være besparende både for kommunen og for entreprenøren. Jeg er godt fornøyd med diskusjonene vi har hatt og bidragene fra Asplan Viak og Steg Entreprenør i å diskutere løsninger, forteller Kjell-Einar Asmyhr.

På NoDig prosjekt som dette er det mange angrepspunkt samtidig, hvor arbeidet pågår parallelt og tidvis må stå på vent. I et bymiljø er det krevende. Både anleggsgjennomføring og trafikkavvikling må planlegges grundig og avklares.  Målet er å kunne arbeide så effektivt som mulig, samtidig som en ikke kan sperre av store områder samtidig.  

Godt resultat 

– Forstår folk at grøftefrie anlegg i sum sparer kommunen for unødige kostnader og byens befolkning for masse bry?

– Jeg tror mange kan ha opplevd at arbeidet gikk sakte og vært uforstående til at det ikke jobbes kontinuerlig på ett sted til hullene fylles igjen. Men med flere angrepspunkt er det viktig å få ting til å henge sammen. Og entreprenøren har gjennom hele prosjektet informert utad om arbeidene.

– Og nå når det nesten er over?

– Er jeg lettet over at den gamle ledningen er erstattet på en så god måte, uten kø i Rosenkrantzgata og uten at det oppsto flere lekkasjer før den var helt koblet fra. 

I tillegg tror jeg abonnentene som hadde stikkledningen sin tilknyttet hovedledningen midt ute i fire-felten, er glade for at denne nå er tilknyttet i en kommunal sidegate.

Bilde fra anleggsarbeidet. Foto: Asplan Viak AS.

Bilde fra anleggsarbeidet. Foto: Asplan Viak AS.