Kompleks kobling for Oslofjorden

Publicerad: 9 april, 2024

Blant alle triste meldinger om vannmiljøet i Oslofjorden, her er en gladsak! I et komplekst prosjekt, hvor to pumpeledninger under vann er koblet til en, ledes forurenset overvann nå til rensing. I prosjektet gjenbrukte entreprenøren Dykkerteknikk en gammel kulvert, og sparte kommunen for usikkerhet og unødig tidsbruk.

Påkobling under vann

Det er allerede om lag et års tid siden Dykkerteknikk ferdigstilte oppdraget, gjennom to kontrakter med Oslo kommune. Disse er en del av et større prosjekt, hvor målet er å bedre miljøet i Oslofjorden.

Prosjektet er komplekst. Grovt forenklet handler det om at to ø500-avløpsledninger i sjø, en eksisterende og en ny, ble samlet til en, via et Y-gren.  Så er ledningene ført videre inn i kulvert, via en ø630 SDR17 ledning, ned til påslippet i Skarpsno. Der blir alt pumpevannet sendt ned i en tunnel, for rensing på VEAS. I sum dreier Dykkerteknikks prosjekt seg om ca. 40 meter ledning lagt på land, ca. 900 meter sjøledning og 140 meter i kulvert. 

Gjenbruk av kulvert

I forespørselen fra kommunen var det beskrevet at Oslo kommune ønsket løsningen utført som styrt boring fra Skarpsnoparken, i nærheten av Skarpsno påslipp. Derfra under E18 og ut i sjøen, for så å legges sjøveien mot Frognerstranda.

– Boring fra Skarpsnoparken er forsøkt tidligere, uten hell. Derfor foreslo vi å gjenbruke bruke en eksisterende kulvert på 140 meter. Halvparten var en haug-gammel trekulvert, resten betong, forklarer Dykkerteknikks prosjektleder Oddbjørn Årlid.

Hvordan det gikk? Det ble full suksess.

– Løsningen vi foreslo ble regningssvarende for kommunen. For vår del var det også godt å kunne bidra til å gjenbruke eksisterende infrastruktur, understreker Årlid.

 

Forebygger forverring

Ved mye nedbør eller annet økt tilsig av vann, hadde ikke eksisterende ledningsnett kapasitet til å håndtere vannmengdene.  Inntil omleggingen ble sumpa på Dronning Blanca ofte så full, at det måtte pumpes direkte ut i sjøen.

–  Sjøbunnen langs Frognerstranda har det virkelig ikke bra. Pumpeledningen frakter avløp, med alt det innebærer. Avløpet og avfallet har blitt sluppet ut på nokså grunt vann, og blitt en del av de forurensede massene utenfor Frognerstranda. Massene i sjøen lukter forferdelig, beskriver han.  

Prosjektet knyttet til påkoblingene under vann hadde spesielt en kritisk fase. Da de skulle erstatte Ø500-ledningen fra Melbydalen med den nye, måtte de stanse pumpestasjonen. De hadde et tidsvindu å forholde oss til, før sumpa i pumpestasjonene ble fulle. Men alt gikk som planlagt, og det driftsavbruddet ble så kortvarig som mulig. 

Berømmer VAV

– I denne fasen fikk vi virkelig oppleve engasjementet til VAV Oslo kommune. Det var knyttet stor spenning til uttrekket av eksisterende ledning. Flere av folkene fra VAV sto og nærmest jublet, midt på natta, da ledningen ble dratt ut av kulverten, forteller Dykkerteknikks prosjektleder begeistret. 

De hadde imidlertid ikke mye tid til feiring, for ø630 ledningen skulle også trekkes inn. Likevel; selv om et par uforutsette ting ble oppdaget utenfor kulverten, gikk operasjonen tilnærmet som planlagt. Noen timer senere var koblingen under vann utført og Mellbyedalen ble igjen satt i drift. 

– En slik operasjon, som man planlegger lenge og som alle parter var spente på, er utrolig givende å få til, understreker Oddbjørn Årlid. 

Forundersøkelser og dokumentasjon

Før planleggingen av traseen skanner Dykkerteknikk sjøbunnen. Dataen fra skanningen gir godt underlag for trasevalget. Skanningsunderlaget benytter de også til å informere berørte tredjeparter, som båtforening og andre. Det er avgjørende å ta hensyn til fundamentering for brygger, moringer og annet. Dataen brukes også mot Norsk Maritimt Museum, for å se etter kulturminner som ikke skal berøres.

Rørene ble sveiset sammen og påmontert boltefrie lodd på land på Tofte, og slept ferdig belastet inn til Oslo.

Som sluttdokumentasjon leverer de blant annet ROV-opptak, hvor ledningen er filmet, sammen med innmåling av ledningene etter ny skanning.

Her slepes ledningen forbi Nesodden, halvøyen i Oslo-fjorden.

Her slepes ledningen forbi Nesodden, halvøyen i Oslo-fjorden.

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Foto: Dykkerteknikk.