Styrenutsläpp vid installation av flexibla foder

Publicerad: 22 februari, 2024

Styren är en viktig komponent i flexibla foder men har samtidigt ett flertal faroklassningar. I en ny rapport undersöks och kvantifieras utsläpp av styren i samband med installation av flexibla foder i avloppsledningar.

I SVU-rapporten ”Styrenutsläpp vid installation av flexibla foder” undersöktes tio installationer av flexibla foder i avloppsledningsnätet genom mätning av styrenhalten i avloppsvattnet 10 minuter, 1 timme samt 24 timmar efter att vattnet släppts på efter installationen. Studien är en fortsättning på ett tidigare projekt om flexibla foder där man insåg att man saknade mätdata på styrenutsläpp.

-        Tidigare har det knappt funnits någon mätdata på styrenhalten i vattnet efter en installation av ett flexibelt foder, vilket är lite konstigt då alla vet att styren släpps ut i vattnet men inte hur mycket. Nu har vi data på det vilket är mycket bra, berättar Love Pallon, seniorforskare på RISE på enheten för polymera material och hållbarhet, som varit ansvarig för studien.

Läckagen av styren är oftast kopplat till själva installationen, men i vissa fall vore det bra att undersöka om styrenläckage även pågår över längre tid än 24 timmar. En annan aspekt som är intressant men inte fångas upp i projektet är om eventuellt styren kan urlakas till grundvattnet runt det installerade flexibla fodret.

Undvik ånghärdning i dagvattenledningar

Flexibla foder är en schaktfri och effektiv metod för renovering av ett åldrat ledningsnät. Det flexibla fodret kommer som en ohärdad produkt till installationsplatsen där det vrängs eller dras in i den befintliga ledningen.

-        Väl på plats härdas det av antingen UV-ljus eller ånga. Våra mätningar visar att med UV-härdning ligger utsläppen av styren aldrig över det rekommenderade PNEC för vattnet som går till reningsverken, medans det första mätpunkten (10-20 min efter vattnet släpps på) överskrider för PNEC för sötvatten, dvs det som släpps ut i naturen, för att sedan sjunka under den rekommenderad nivån vid kommande mätpunkter.

Däremot för foder som härdats med ånga överskreds PNEC-värdet för styren i avloppsreningsverk vid första mätpunkten och för alla mätpunkter för sötvatten.

-        I avloppsvattnet kommer troligen utspädning medföra att halterna inte överskrids när vattnet väl kommer till reningsverken. Däremot bör man undvika ånghärdade foder i dagvattenledningar där effekterna på miljön av ett styrenutläpp är större.

Imponerad av diffusionsbarriärerna

Vissa av de flexibla foder som testades hade diffusionsbarriärer. Det är styrentäta barriärer av polyeten och polyamid, där polyamiden är helt tät mot styren. Barriärerna användas på vissa flexibla foder med UV-härdning och dras ur fodret efter härdningen.

-        Jag blev väldigt imponerad av barriärernas effekt. Inte bara släpptes det ut betydligt mindre styren under installationen, dessutom försvann i princip lukten av styren helt, även i sluten miljö, vilket gav en betydligt förbättrad arbetsmiljö, konstaterar Love Pallon.

För alla mätningar förekom stora variationer, något som kan bero på olika saker, bland annat hur många serviser som finns på sträckan.

-        När man fräser upp hål för serviser i det härdade fodret skapas ett pulver efter fräsningen som lättare lakar ut det reststyren som oftast finns kvar efter härdning. Det innebär att för installerade foder med många serviser kan mätvärdena av styren i vattnet efter installation ligga högre än för installationer med bara ett fåtal serviser.

Testade även styrenfria foder

Som ett komplement till styrenbaserade flexibla foder finns nu även ett antal styrenfria alternativ tillgängliga på marknaden. I projektet utfördes tester med tre olika akrylatbaserade flexibla foder.

-        De produkter vi studerade under projektets gång visade sig vara väldigt lika i installationsförfarande och mekaniska egenskaper som de styrenbaserade. Rent installationsmässigt borde därför en övergång till styrenfria alternativ vara relativt smärtfri.

Däremot finns inte data på långtidsegenskaper hos de styrenfria alternativen, inte från några större studier i alla fall. Fokus för testerna i rapporten var att se hur installationerna fungerade och vilka tekniska prestanda de styrenfria fodren hade i jämförelse med de styrenbaserade.

-        Man ska dock komma ihåg att även om de är styrenfria så är de fortfarande härdplaster, så man bör hantera dem med viss försiktighet, avslutar Love Pallon.

 

Ylva Sjönell