Invitasjon til markedsdialog for uløste avløps-utfordringer

Publicerad: 14 februari, 2024

I samarbeid med Norsk Vann og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) inviterer 22 kommuner i Oslofjordens nedbørsfelt til markedsdialog. Målet for samarbeidsprosjektet er å finne frem til robuste, bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, og få gjennomført anskaffelser knyttet til avløpsrensing.

Det er antatt at en økt rensegrad/mer kompleks rensing av avløpsvannet vil føre til økte kostnader, økt arealbehov, behov for ny kompetanse, at klimagassutslippene vil øke samt at tidsbruken for å innfri nye rensekrav vil øke. Aktørene antar at det vil være nødvendig å identifisere og iverksette FoU-tiltak, undersøke hvilke handlingsrom som finnes når det gjelder finansiering, utnytte den kapasiteten som finnes i markedet på en best mulig måte samt gjenbruke de ressursene som allerede finnes i gamle anlegg optimalt.

Fremtidens renseanlegg

De 22 kommunene har startet et samarbeid om hvordan de best kan løse utfordringene knyttet til nye rensekrav for avløpsrenseanlegg.  I invitasjonen beskrives det at kommunene har med seg Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Norsk Vann i prosjektet kalt «Fremtidens renseanlegg». 

Alle de 22 kommunene skal etablere nye renseanlegg eller oppgradere eksisterende anlegg for å imøtekomme eksisterende og fremtidige krav om sekundær- , tertiær- og kvartærrensing. Totalt eier kommunene 72 renseanlegg hvor størrelsen varierer fra under 1 000 PE til 215 000 PE.

Kommunene har felles utfordringer, men anskaffelsene vil gjennomføres hver for seg. De forskjellige kommune er i ulike faser og har ulikt tidsperspektiv for når de nye renseanleggene skal være på plass. Samtlige kommuner har likevel dårlig tid, det må raskest mulig gjøres tiltak for å bedre miljøstanden i Oslofjorden.

Mål og målgruppe

Formålet med dialogkonferansen er å presentere de 22 kommunenes behov og motivere markedet til å komme med innspill om hvordan en kan samhandle om mulige løsninger og utviklingsinitiativ som best mulig bidrar til å løse utfordringene. 

Målgruppen for dialogkonferansen er aktører i avløpssektoren som stiller og forvalter krav, utvikler og leverer maskiner, bygg og tjenester, anleggseiere, beslutningstaker og andre relevante aktører, som kan bidra til å oppfylle behovene og målene med anskaffelsen.

 

NÅR: Onsdag 6. mars 2024 kl.10-15

HVOR: Næringslivets Hus, Middelthungt.27, Majorstua, Oslo

PÅMELDINGFRIST: Fredag 1.mars 2024, kl.12.00. 

Her ligger utdypende beskrivelse av prosjektet, program for konferansen samt lenke til påmelding.