Är du rörinspektör i fastighet – se hit!

Publicerad: 25 januari, 2024

STVF har under de senaste åren höjt ambitionsnivån och söker nu nya medlemmar till arbetsgruppen för att kunna fullfölja ambitionerna och göra största möjliga nytta för medlemmarna. Det är speciellt rörinspektörer på fastighetssidan som behövs.

Göran Nilsson är idag relativt ensam i arbetsgruppen med erfarenheter från rörinspektioner fastighet, samtidigt är det mycket som händer inom området så det behövs fler för att kunna möta behoven som finns.

-        Det är speciellt de som fortfarande jobbar ute i fält som vi hoppas ska vilja gå med i arbetsgruppen. De behövs för att säkerställa att det arbete som görs inom STVF möter behoven i rörinspektörernas vardag. Vi behöver öron och ögon ute i verkligheten för att hela tiden hålla oss relevanta, konstaterar han.

Effektiva möten

Han förklarar vidare att arbetet i arbetsgruppen har effektiviserats, bland annat hålls alla möten via Teams så man behöver inte ta tid för att åka till och från möten.

-        Sedan hjälps vi åt mycket inom gruppen, vi avlastar och stöttar varandra om vi behöver hjälp, så att vara en del av arbetsgruppen handlar mer om att vara en del av diskussionerna och se till att erfarenheterna från fältet hela tiden finns med på agendan.

Att Göran Nilsson betonar behovet av fler i arbetsgruppen från fastighetssidan som jobbar på fältet handlar mycket om att se till att det arbetet som görs sprids till de som jobbar aktivt med rörinspektioner i fastigheter.

-        Det är lätt hänt att resultat från olika aktiviteter som arbetsgruppen inom STVF gör sprids till ledarskikten inom olika organisationer och sedan stannar där. Vi vill hitta vägar ut till de som dagligen är ute på fältet och jobbar med inspektioner.

Engagerade besökare

En aktivitet som bidrar till det är Teknikträffen som arrangeras varje år. 2023 lockade den många besökare med många nöjda besökare.

-        Vi har nu fått in svar på den enkät vi skickade ut efter träffen och väldigt glädjande var att vi fick väldigt många svar vilket visar på ett stort engagemang från besökarna. Jag blev själv förvånad över det stora gensvaret, vanligen brukar sådana där enkäter in ge speciellt många svar.

Det stora engagemanget i enkätsvaren visar att STVF’s aktiviteter har ett stort genomslag.

-        Vi fick även många bra inspel om hur vi kan förbättra Teknikträffen ytterligare. Det gör att vi utvecklar den tillsammans med besökarna och därigenom fortsätter att vara relevanta för alla som jobbar inom rörinspektion.

Utvecklar branschen

Att arbetet som görs i arbetsgruppen får så stort gensvar i branschen hoppas Göran Nilsson ska kunna bidra till att fler vill engagera sig i gruppens arbete.

-        Ska vi kunna möta behoven på utveckling av verksamheten i branschen behöver vi bli fler som arbetar gemensamt med aktuella frågor. Jag hoppas nu att jag kan få fler kollegor från fastighetssidan i arbetsgruppen, avslutar han.

Alla intresserade är välkomna att kontakta SSTT's kansli för mer information, mejla till kontakt@sstt.se så hjälpr Karin Lundwall Welin er vidare.

Ylva Sjönell