Det gäller att vara fortsatt relevant

Publicerad: 3 januari, 2024

När Tomas Helenius, ny ordförande för SSTT under 2023, sammanfattar året som gått och blickar fram mot 2024 lyfter han vikten av att vara ständigt relevant. För att en branschorganisation ska kunna göra nytta för medlemmarna går det inte att stanna upp utan man måste hela tiden vilja utvecklas vidare.

Han konstaterar att 2023 har varit ett mycket händelserikt år med många uppskattade aktiviteter som bidragit till att sätta SSTT på kartan.

-        Vi genomförde en väldigt intressant och välbesökt NoDig-konferens i Drammen, vi hade seminarier och monter på Vatten 2023 och för första gången även en monter på Svenskt Vattens RÖK 2023. Dessutom arrangerade STVF mycket framgångsrikt Teknikträffen 2023.

Det blev också en nystart för arbetsgruppen för läckagekontroll, STLK, som fick nya medlemmar och en ny ordförande, med både en uppgradering av deras hemsida samt en helt ny LinkedIn-sida. Även arbetsgruppen SPOL jobbade hårt under 2023 med att få igång en auktorisationsutbildning för spoltekniker, det första utbildningstillfället kommer erbjudas under våren 2024.

Femårsplanen avgörande

Av de mer interna insatserna under 2023 lyfter han arbetet med en ny femårsplan för SSTT, ett mycket viktigt dokument.

-        Det är ju femårsplanen som ska säkerställa att vi håller oss fortsatt relevanta och även ser till att vi utvecklas vidare under de kommande åren. I den finns aktiviteter som ska göra schaktfria tekniker kända inom bredare grupper samt lyfta fram de stora hållbarhetsvinsterna med schaktfritt.

För att vara fortsatt relevanta är det enligt Tomas Helenius av stor vikt att SSTT fortsätter att ta fram nya projekteringsanvisningar för schaktfria metoder.

-        Under 2023 blev en ny projekteringsanvisning klar, för infodring av kontinuerliga rör, och den är nu ute på remiss. Jag hoppas att vi under 2024 kommer påbörja arbetet med ytterligare projekteringsanvisningar.

Den typen av evidensbaserade dokument hjälper exempelvis beställare av VA-arbeten att i upphandlingar ha med önskemål om schaktfria metoder där det går.

-        Med projekteringsanvisningar kan de se till att kvalitetsnivån är den önskade då anvisningarna utgör en utökad beskrivning av metodens genomförande samt en djupare beskrivning av projekteringskraven. För många ledningsnätsägare är schaktfria metoder fortfarande relativt okända och de behöver därför stöd för kvalitetssäkringen.

Vill öka samarbetet mellan Sverige och Norge

Inför verksamhetsåret 2024 har Tomas Helenius förhoppningar om utveckling av arbetet inom flera områden.

-        Vi planerar bland annat för ett utökat samarbete mellan den svenska och norska arbetsgruppen, vi har många gemensamma möjligheter och utmaningar och genom att samverka mer kan vi få mer gjort. Ett exempel är ett avtal som är på väg att utformas mellan SSTT och organisationen 4S, som är en sammanslutning av ledningsnätsägare. Det avtalet gäller för både Norge och Sverige. En sak som SSTT kan vinna på ett sådant avtal är att vi får en direktlänk till ledningsnätsägarna och deras behov. Baserat på det kan vi nå ut bättre till dem och exempelvis driva gemensamma forskningsprojekt och mycket annat.

I Norge byggs också ett utbildningsområde för schaktfria metoder som SSTT är delägare i, Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

-        Det är ett mycket intressant projekt och det kommer finnas möjligheter för olika aktörer att genomföra både utbildningar och testa nya tekniker där. Vi kommer jobba för att alla våra medlemmar blir medvetna om den möjligheten så de kan dra nytta av den på bästa sätt.

Kommer genomföra livesändningar om olika metoder

Ett annat exempel på närmare samarbete mellan Norge och Sverige är att STVF och RIN, deras motsvarighet i Norge, ska samarbeta kring framtagandet av en arbetsmanual för rörinspektioner i dricksvattenledningar.

-        Vi planerar också för livesändningar med beskrivningar av olika schaktfria metoder, även det både i Norge och Sverige. Syftet är att sprida kunskaper kring schaktfritt till fler, jag hoppas bland annat att många kommuner och ledningsnätsägare ska delta under de sändningarna. Under livesändningarna kommer vi exempelvis att gå igenom de projekteringsanvisningar vi har framme, berättar Tomas Helenius.

Vill nå ut till fler ledningsnätsägare

Under 2024 är det Sverige som ansvarar för den årliga NoDig-konferensen.

-        Den kommer gå av stapeln i augusti i Stockholm och vi jobbar redan mycket med den. Programmet kommer bli mycket intressant och förhoppningsvis locka många deltagare. Vi planerar bland annat för att presentera ett antal goda exempel från olika intressanta schaktfria projekt.

Att han själv blev ny ordförande under 2023 ser han som en bra möjlighet för att kunna bidra till SSTT’s fortsatta utveckling.

-        Tidigare ordföranden har gjort ett gediget arbete och skapat en bra plattform att jobba utifrån. Jag tror att det kan vara en fördel att jag jobbar inom en kommun och tar med mig ledningsnätsägarperspektivet. Det är viktigt att tydliggöra deras behov för att kunna få fler av dem att se alla fördelar med schaktfria metoder, där har vi en klar förbättringspotential att jobba med.

 

 

Ylva Sjönell