De två första delarna av analysen består av dels en statistisk undersökning med hjälp av SCB över branschens nuvarande medarbetare, dels en enkät till samtliga medlemmar i Svenskt Vatten om bland annat vilka de svårrekryterade och kritiska kompetenserna är. Som option finns två kommande delar där vi har för avsikt att noga kartlägga utbud och behov av relevant utbildning för branschen och slutligen ta oss an den riktigt stora utmaningen: Hur minskar vi behovet av medarbetare till branschen?

Enkätundersökningen till medlemmarna kommer att skickas till VA-chefer/HR-chefer eller motsvarande efter årsskiftet. Resultaten från de två första delarna kommer att redovisas på Vattenstämman i maj 2024.