Utredningen Vattenfrågor vid planläggning och byggande (SOU 2023:72) lämnar flera bra förslag som kommer underlätta dagvattenhanteringen i ny bebyggelse. Även förslagen som rör reglerna om miljökvalitetsnormer är bra och bidrar till ett mer realistiskt och EU-anpassat regelverk. 

Fokus för utredningen har varit att se över reglerna för hantering av dagvatten för att skydda vattenmiljön och genomföra EU:s ramdirektiv för vatten när bebyggelse planeras. Uppdraget är brett och även befintlig bebyggelse har ingått i uppdraget. Dagvattenregler för vattenkvalitet har betydelse också för att hantera stora flöden av dagvatten vid skyfall.

– Tyvärr löser inte heller den här utredningen hanteringen av dagvatten i befintlig bebyggelse trots att den frågan rör långt mer än 90 % av problemet, säger Peter Sörngård, som varit Svenskt Vattens expert i utredningen. 

Utredningens direktiv har varit för snäva för att den senare frågan ska hanteras på ett tillfredsställande sätt. Peter Sörngård har lämnat ett särskilt yttrande i utredningen om att ta ett helt annat och större grepp - juridiskt, organisatoriskt och finansiellt. Dagvatten bör regleras i en annan lag än vattentjänstlagen och finansieras av ett större vattenkollektiv. Yttrandet finns i en bilaga till betänkandet.