Nordre Follo: Fremtidsrettet utbygging av hovedavløpsnettet

Publicerad: 20 november, 2023

Prosjekt Vevelstad-Kongslia er en stor grenledning på hovedstammen i avløpssystemet mellom Ski og Haugbro. Her sprenges en avløpstunnel - en «motorvei for avløp» - 30 meter under bakken. Fra denne går en vertikal rømningssjakt opp i dagen.

Prosjekt Vevelstad-Kongslia er en stor grenledning på hovedstammen i avløpssystemet mellom Ski og Haugbro. Her sprenges en avløpstunnel - en «motorvei for avløp» - 30 meter under bakken. Fra denne går en vertikal rømningssjakt opp i dagen.

Innbyggertallet i Nordre Follo kommune vokser og trenden forventes å fortsette. Utviklingen av Ski sentrum er et viktig og prioritert område, med en løpende utbygging av boliger og næringsbygg.

Takket være blant annet den nye Follobanen, er kommunen nærmest å regne som en del av stor-Oslo. Samfunnsutviklingen stiller store krav til infrastrukturen som må bygges ut i takt med behovene. Nordre Follo kommune er offensiv i planleggingsarbeidet av vann- og avløpsprosjektene (VA), og har valgt flere forskjellige NoDig-metoder i gjennomføringen.

Fremtidsrettet

Kommunen er i ferd med å gjennomføre en fremtidsrettet utbygging av avløpsnettet, som blant annet dimensjoneres i et 100 års perspektiv. Første del av hovedavløpanlegget mellom Ski og Haugbro er ferdig utbygget.

Nå pågår utbyggingen av nytt avløpssystem mellom Vevelstad og Kongslia. Det skal ta imot avløp fra en rekke eksisterende og nye utbyggingsområder. Prosjekt Vevelstad-Kongslia er en stor grenledning på hovedstammen i avløpssystemet mellom Ski og Haugbro. Det sprenges en avløpstunnel - en «motorvei for avløp» - 30 meter under bakken. 

Sweco har vært ansvarlig for utførelsen av konseptvalgfase, forprosjekt og detaljprosjekt, innen alle fag.

Komplekse kombinasjoner

I Prosjekt Vevelstad-Kongslia benyttes flere grøftefrie anlegsmetoder, i form av styrt boring i berg samt utblokking. Men også tradisjonelle anleggsmetoder, som fjellsprenging av tunell og åpne grøfter i dagsoner.
Smarte kombinasjoner av åpen graving og NoDig metoder er ofte en suksessfaktor i prosjektene. Samtidig som infrastrukturen dimensjoneres for en befolkningsutvikling 100 år frem i tid, må den være tilpasset driften fra første dag.

– I arbeidet med dimensjoneringen har vi brukt data fra reguleringsplaner, kommunedelplaner og Statistisk sentralbyrå. Likevel er det mye som er uvisst i et 100-årsperspektiv. Ledningsnettet som nå etableres vil være betydelig overdimensjonert i mange år, noe det er planlagt for, forklarer prosjektdirektør i Sweco, Espen Killingmo.

Hovedelementer i prosjektet: 

  • En ca. 1250 meter lang fjelltunnel med VA-systemer og kabler, med tverrsnitt på 27 kvadratmeter.
  • En vertikal rømningssjakt på 30 meter opp i dagen.
  • Et overdimensjonert avløpsnett de første driftsårene medfører at vannet har lang oppholdstid i ledningen med fare for utvikling av H2S. Det bygges derfor et luktreduksjonsanlegg, som ivaretar driftsutfordringene.
  • To grovhull i berg 600mm/500mm, lengder mellom 120 og 140 meter, for tilkobling av VA i dagsone til nye hovedledninger i tunnelen

Bærekraftige løsninger

Et viktig poeng i prosjektet er forbedret bærekraft. To gamle og energislukende pumpestasjoner, fra 1970-tallet, saneres og erstattes av gravitasjonsledninger som leder avløpet ned til en ny 630mm hovedavløpsledning i tunnelen, 30 meter under bakken.

Mangeårig innsats 

Oppdragsgiver er Nordre Follo kommune. Med en kostnadsramme på flere hundre millioner kroner, er dette et av de største avløpsprosjektene i kommunen. For Sweco har det vært inspirerende å arbeide for en ledningseier som arbeider fremtidsrettet og helhetlig for å ivareta både kvalitet og kapasitet i avløpsnettet i et så langt tidsperspektiv.

Per nå, midt i november 2023, er om lag 70 prosent av arbeidet ferdig. Tunellen er ferdig sprengt. Nå pågår arbeidet med å installere ledningene i tunnelen. 

Gjennom de ulike prosessene, fra utredningen av konseptvalget, har Sweco arbeidet med prosjektet fra 2017 til i dag. I tidligfase ble det gjennomført studie for å se på muligheten av å benytte borehull hele veien, fremfor å bygge tunnel. Denne viste at det ville være vanskelig å få ut massene, derfor ble løsningen en tradisjonell tunnel i fjellet.

Pågående montasje av røropplegg i tunnel. Copy right: Nordre Follo kommune, benyttet etter avtale.

Pågående montasje av røropplegg i tunnel. Copy right: Nordre Follo kommune, benyttet etter avtale.

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Illustrasjoner: Nordre Follo kommune og Sweco.