Korrekt rapport från rörinspektion avgörande för beställaren

Publicerad: 20 september, 2023

Exempel på ett inspektionsutlåtande från T25, utgåva 1993

Exempel på ett inspektionsutlåtande från T25, utgåva 1993

För att en rörinspektion ska bli fullt användbar krävs ett tydligt inspektionsutlåtande och en rapport med rätt innehåll. Idag är det inte alltid fallet vilket innebär att många rörinspektioner inte kan nyttjas på rätt sätt då det material som lämnas till beställaren inte ger tillräcklig information.

Det konstaterar Rolf Alm som under många år jobbat inom rörinspektion i fastigheter och varit med och skapat utbildningar samt undervisat auktoriserade rörinspektörer.

-        Under utbildningarna kommer ofta frågan om hur man utformar ett inspektionsutlåtande/en rapport på ett tillräckligt bra sätt. En viktig förutsättning för att rapporten blir bra är att man är helt klar över syftet med rapporten då rapportens utformning beror på syftet med inspektionen. Dessutom behöver ett antal formalia alltid ingå i rapporten för att den ska vara fullt användbar.

Redan första utgåvan av T25 ”Se rören inifrån” som kom ut för 30 år sedan fanns dessa formalia redovisade i ett antal rubriker som ska finnas i inspektionsutlåtandet. Utlåtandet ska vara en sammanfattning av hur inspektionsföretaget uppfattat de undersökta ledningarnas tillstånd. Här anges även omständigheter av betydelse för kunden, sammanställning av alla observationer samt nödvändiga bilagor.

Problem med digitala rapportprogram

Han berättar vidare att det egentligen inte är så svårt om man följer handboken T25, där framgår det mycket tydligt.

-        Dock har jag noterat att rapporterna blivit mer svårtydda på senare tid då mycket av dokumentationen sker digitalt. Problemet är att beteckningar och termer inte stämmer överens mellan T25 och de digitala rapporterna. Ett skäl till det kan vara att man tagit ett digitalt program som redan finns för yttre VA och modifierat det för fastighet. Resultatet blir dessvärre att rapporterna från ett sådant program har inbyggda brister då det inte följer T25.

Rolf Alm anser därför att något behöver göras med de digitala rapportprogram som nu finns. De behöver tydliggöras och utgå ifrån rörinspektioner i fastigheter och inte yttre VA.

-        Några exempel är att det i det digitala programmet finns en rubrik som heter Kod, något som inte existerar i T25, däremot finns inte rubriken Grad med, som finns i T25, förklarar han.

Rekommendationer får inte förekomma

En sak han också noterat när han har gått igenom olika rapporter och inspektionsutlåtanden är att det ibland förekommer rekommendationer av olika åtgärder.

-        Det är helt regelvidrigt, man får absolut inte som inspektör ge rekommendationer till ledningsägaren om åtgärder. Däremot finns i T25 möjligheter att redovisa konsekvensbeskrivningar av olika observationer. Den möjligheten bör man använda i varje gradobservation, men INGEN rekommendation, slår han fast.

Han framhåller också vikten av att utnyttja möjligheten att ge konsekvensbeskrivningar vid observationer.

-        På det viset visar vi vår kompetens och ger ett seriöst intryck. Sedan är det kunden som fattar beslut om eventuella åtgärder för att undvika konsekvenserna.

Vad har kunden beställt?

Oftast bygger avtal med kund på att det auktoriserade företaget ska utföra inspektion och rapporteringar enligt T25.

-        Om vi av olika skäl väljer att frångå T25 måste detta ske i samråd med kund, menar Rolf Alm.

Om man av olika skäl väljer att göra avsteg från T25 måste man i så fall avtala om det med kunden, annars riskerar man avtalsbrott.

-        Det är därför viktigt att förstå vad vi säljer för att inte hamna i problem med kund. Det kan tyckas självklart, men det är så viktigt att känna till vilka förpliktelser vi har gentemot kund, konstaterar han vidare.

Ha alltid kundnyttan i fokus

Ett avslutande råd som Rolf Alm vill ge är att när man formulerar inspektionsutlåtandet och rapporten ska man förutsätta att den som läser inte har några förkunskaper om rörinspektion alls.

-        Gör man det kommer den som läser alltid att kunna förstå innehållet, vare sig man är kunnig inom området eller inte, vilket är meningen. Det gäller att förstå kundnyttan med inspektionsrapporten, att alltid tänka på vad den ska användas till och se till att få med den information som behövs för att syftet ska uppnås. Tänk på att en kund ska bli glad när denne läser rapporten efter avslutad inspektion.

 

 

 

 

Ylva Sjönell