Norsk Vanns Bærekraftpris 2023 til Bærum!

Publicerad: 12 september, 2023

Knut Bjarne Sætre, tjenesteleder Vann- og avløp, mottok prisen på vegne av Bærum kommune fra Norsk Vanns direktør Ragnhild Aalstad. Til høyre prosjektleder i Norsk Vann Ingrid Holøyen Skjærbakken.

Knut Bjarne Sætre, tjenesteleder Vann- og avløp, mottok prisen på vegne av Bærum kommune fra Norsk Vanns direktør Ragnhild Aalstad. Til høyre prosjektleder i Norsk Vann Ingrid Holøyen Skjærbakken.

Under middagen på Norsk Vanns årskonferanse ble det delt ut tre priser. Vinneren av Norsk Vanns Bærekraftpris 2023 er Bærum kommune, begrunnelsen er blant annet NoDig som primærmetode A, B og C!

Begrunnelsen fra Norsk Vann er: Prisvinneren har i mange år vært langt framme når det gjelder bruk av NoDig. Et tydelig uttrykk for dette er regelen som er etablert - at grøftefrie metoder alltid skal være normalen. Det betyr at «hvis det viser seg å ikke være mulig å gjennomføre et prosjekt NoDig, og da handler det ikke om hvorvidt det er hensiktsmessig eller ei, men om det er faktisk gjennomførbart eller ikke, skal en ta en runde til, for å få det mulig!»

Prisvinneren har gjennom en innovativ anskaffelse etablert en markedsplass for overskuddmasser fra bygg- og anleggsprosjekter, for blant annet å kunne brukes som omfyllingsmasser i VA-prosjekter. 

Prisvinneren har gjennom et innovasjonsprosjekt for fremtidsrettet overvannshåndtering, forkortet til InnoVann, utviklet nye løsninger for kartlegging av overvannsrisiko og planleggingsmetoder for å få klimatilpasning inn i alle prosjekter, og tverrfaglige arbeidsprosesser for kommunens administrasjon. Løsningene setter søkelys på felles eierskap til problematikken og gir et helhetlig beslutningsunderlag for overvannshåndtering.

Prisvinneren topper i tillegg 10 på topp-lista i bedreVANN med beste resultat av alle gjennomsnitt siste 4 år.

Årets bedreVANN-kommune er Stavanger!

Begrunnelsen er at Stavanger gjennom målrettet arbeid i kommunen og i samarbeid med IVAR IKS har gode og bærekraftige VA-tjenester. Stavanger har hatt gode tjenester over mange år, men har fortsatt utfordringer med reduksjon av vannlekkasjer og fremmedvann.

Stavanger er best på alle de viktige indikatorene for sikkerhet og bærekraft innen vannforsyning. Lekkasjenivå på 20 m3/km pr. døgn indikerer behov for fortsatt innsats på reduksjon av lekkasjer. Samlet energiforbruk i kommunen og kommunens andel av IVARs er lavt. Produsert energi på vannproduksjonsanlegget til IVAR, som utgjør 59 % av det samlede energiforbruket.

Avløpsrensingen er god, og kommunen fornyer avløpsnettet i tråd med behovet. Rensekravene er lempeligere enn snittet for de store kommunene, men samlet renseeffekt ligger likevel omtrent på snittet. Totalt energiforbruk er høyere enn snittet, men energiproduksjonen tilsvarer 74 % av forbruket.  Avløpsnettet har også god funksjon med lite driftsforstyrrelser og overløpsutslipp. Fremmedvannstilførsel til renseanleggene på 50 % er en utfordring. 

Stavanger har lave kostnader og gebyrer. Regionalt samarbeid om vannproduksjon og avløpsrensing gir stordriftsfordeler. Det gjør det mulig å møte framtidsutfordringene som økte rensekrav og økt bærekraft i tjenesteproduksjonen uten at kostnadsveksten blir for stor.

Norsk Vann gratulerer Stavanger kommune som årets bedreVANN kommune 2022.

Omdømmeprisen 2023 gikk til Asker kommune

Vinneren er en sentral kommune, med i underkant av 100.000 innbyggere etter kommunesammenslåing i 2020. Kommunen er også med i bedreVANN. Asker er aktive i sin kommunikasjon med innbyggerne og er aktive innen rekrutteringsarbeid. 

Vinneren har bygget opp et godt miljø som jobber med kommunikasjon over tid. De er aktivt med i traineeVANN og har hatt flere traineekandidater, og noen av dem har også fått fast jobb i kommunen i ettertid. Kommunen legger også til rette for at medarbeiderne kan delta aktivt i VA-Yngre og fremme vannbransjen ovenfor andre.

Kommunen har en egen Instragram-konto som viser frem de som jobber innenfor blant annet vann, avløp og renovasjon. Denne siden følges av 761 mennesker, som får et innblikk i livet til en kommunearbeider i feltet.

Tekst og bilder: Inger Anita Merkesdal