Säkerhetsaspekter för VA-verksamheter

Publicerad: 19 juli, 2023

På Vattenstämman i maj presenterades en ny publikation, P118 - Säkerhetshandbok för VA-verksamhet, som ska ge vägledning kring säkerhetsarbetet inom VA-branschen. Sedan den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft 2018 och genom det ändrade omvärldsläget har säkerhetsarbetet inom samhällsviktig verksamhet kommit mer i fokus.  

I samband med den nya säkerhetsskyddslagen kom även en ny EU-lagstiftning för nätinformationssystem, NIS, med bland annat krav på incidentrapportering i olika styrsystem, exempelvis störningar i vattenleveranser.

-        Alla kommuner lyder inte under säkerhetsskyddslagen, men för att veta det måste man göra en säkerhetsskyddsanalys. Det är inte helt enkelt att avgöra om och hur den verksamhet man bedriver inom VA-försörjningen kan påverka Sveriges säkerhet, förklarar Birger Wallsten, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten och den som varit ansvarig för framtagandet av P118.

Måste själv bedöma säkerhetsläget

Bedömningen om man har verksamheter som påverkar svenskt säkerhetsläge måste man göra själv, i P118 finns råd om hur man går till väga för en sådan bedömning. Lyder man under lagen kommer någon av de utsedda länsstyrelserna utföra tillsyn och kontrollera att man jobbar på ett säkert sätt.

-        Men även om man inte lyder under den lagen så bör man jobba likartat för att skydda sina verksamheter mot antagonistiska handlingar, men även för vara förberedd på olika avbrott och problem som kan uppstå, att alltid ha en plan B. Man behöver exempelvis ha en nödvattenplan.

Publikationen P118 kan ses lite som en uppslagsbok som ger råd, stöttning och branschstandarder för fysisk säkerhet, personalsäkerhet och informationssäkerhet, både inom IT och olika övervakningssystem.

-        Vi behöver bli bättre på säkerhetsarbetet rent generellt med alla nya hot som finns i omvärlden. Samtidigt ska man inte behöva ta i för mycket, det gäller att hitta en balanserad syn på det hela och där kan P118 vara vägledande.

En hjälp för hela organisationen

Enligt Birger Wallsten börjar säkerhetsarbetet med att man genomför den första delen i säkerhetsskyddsanalysen - verksamhetsbeskrivningen - där säkerhetskänslig verksamhet identifieras och sätter ramarna för det fortsatta arbetet

-        När man gjort den delen vet man i alla fall om man lyder under säkerhetsskyddslagen och vilka skyldigheter man i så fall har. Jag ser även själva arbetet med att göra verksamhetsbeskrivningen som nyttig för hela organisationen, det ger en bra överblick av alla ansvarsområden man har och hur beroende av exempelvis IT-system man är, förklarar Birger Wallsten.

Samtidigt har han stor förståelse för att säkerhetsarbete är ett svårt område som tar tid.

-        Det gäller att veta var man ska börja. För större aktörer är det sällan något problem då de har en struktur för säkerhetsarbete i hela organisationen, men i en liten kommun kan det vara mer komplicerat att veta vad och hur man ska göra. P118 riktar sig mycket till dem som en vägledning och hjälp på vägen.

Viktigt med säkerhetstänk 

En av de viktigaste aspekterna på ett fungerande säkerhetsskyddsarbete är att hela organisationen är delaktig i ett sådant arbete.

-        Det handlar om att skapa en bra säkerhetskultur i hela verksamheten som gör att alla tänker till inför olika beslut, det ska sitta i ryggmärgen att alltid ta hänsyn till olika säkerhetsaspekter. Även om man är en liten kommun så har man säkert digitala övervakningssystem som kan utgöra en hotbild, det behöver inte vara något fientligt utan man behöver helt enkelt alltid vara förberedd på att exempelvis vattenleveransen helt plötsligt får ett avbrott.

För att nå till en sådan säkerhetskultur inom organisationen anser Birger Wallsten att det ligger ett stort ansvar på verksamhetens ledning som behöver visa på vikten av säkerhetsarbete och även se till att alla får tillräcklig utbildning för att kunna tänka och handla rätt.

 

Ylva Sjönell