Bærum: Videreutvikler sitt gode NoDig-fagmiljø

Publicerad: 24 maj, 2023

Illustrasjonsbilde fra SSTTs-innføringskurs i NoDig, arrangert i Sandvika i vår. I Bærum kommune benyttes NoDig som hovedregel, nå styrkes fagmiljøet med to nye lederstillinger.

Illustrasjonsbilde fra SSTTs-innføringskurs i NoDig, arrangert i Sandvika i vår. I Bærum kommune benyttes NoDig som hovedregel, nå styrkes fagmiljøet med to nye lederstillinger.

Bærum kommune Vann og avløp har utlyst to nye lederstillinger, med vekt på grøftefrie anleggsmetoder. Målet er å utvikle kommunens gode fagmiljø ytterligere innen miljøvennlige VA-anleggsmetoder.

De utlyste stillingene er som prosjektleder samt byggeleder i Prosjektenheten vann og avløp, som ledes av Lars Wermskog.  

– Bærum kommune har lenge benyttet NoDig og har allerede et solid faglig miljø innen grøftefri ledningsfornyelse. Hvorfor lyser dere ut to nye stillinger? 

Skal påvirke internt og eksternt

– Fordi kommunen ønsker i enda større grad enn i dag å benytte grøftefrie metoder innen både vann og avløp. Derfor søker vi etter ledere, og med hovedvekt på gravefrie metoder. Oppgaven deres blir todelt. De skal bidra til å videreutvikle den interne faggruppen innen grøftefrie metoder. I tillegg skal de bidra med videreutvikling av fagområdet, ved å stille krav til og gi utviklingsmuligheter til markedet. Dette gjelder både innen anleggsmetoder, men også til produktenes egnethet, svarer avdelingslederen.

Når det gjelder bidrag til videreutvikling av NoDig-metoden, handler arbeidet om hvordan produktene som benyttes blir påvirket ved selve gjennomføringen og rutinene rundt denne, 

og ikke minst knyttet til drift og vedlikehold i ettertid. Dette er hovedområder kommunen har definert, som Bærum ønsker å bidra til å styrke ytterligere. 

Krav i tiden

Det er flere årsaker til prioriteringene. Det første lederen vektlegger er at miljøinnsats er et sentralt tema for Bærum. 

– Miljøkrav er ikke bare noe vi sier at vi tar på alvor. Det er noe vi arbeider for å nå i praksis. Vi skal ha ned CO2-fotavtrykket. Innsatsen vi gjør skal være miljøvennlig. Da må vi benytte de mest miljøvennlige metodene for ledningsfornyelse. Å redusere fotavtrykket kommer også som krav fra publikum. Samfunnet vi lever i forventer at vi skal redusere utslippene våre. Også fra politisk hold stilles det krav som vi, som kommunalt ansatte, må følge og tilrettelegge for, sier Wermskog.

Gjennomtenkt strategi

I Bærum er regelen at grøftefrie metoder alltid skal være normalen. Hvis det viser seg å ikke være mulig å gjennomføre et prosjekt NoDig, og da handler det ikke om hvorvidt det er hensiktsmessig eller ei, men om det er faktisk gjennomførbart eller ikke, skal en ta en runde til, for å få det mulig. 

– Det holder ikke å komme med en lettvint påstand om at her er det ikke mulig å få til fornying grøftefritt. Det holder ikke. Skal en avvike fra grøftefri rørfornying, skal årsaken begrunnes grundig. Det retter høyere oppmerksomhet rundt NoDig. Kravet om grundig beskrivelse og begrunnelse gir også opphav til utviklingsoppgaver. Da får vi en positiv effekt av dette, forklarer avdelingslederen. 

Det handler om kunnskap

Lars Wermskog er selv forholdsvis nyansatt i Bærum. Han kommer tidligere fra en stilling som seksjonsleder prosjekt- og byggeledelse samt Drift og vedlikehold i VAV i Oslo kommune. Der hadde han også en fagstilling innen vannforsyning i stab i noen år før Wermskog gikk over til Bærum kommune. Mannen har også erfaring som prosjektleder for NoDig-prosjekt, og har både vært styremedlem i og leder av SSTT. 

– I Bærum kommune er NoDig førstevalget. Samtidig har vi en rekke kommuner som ikke benytter grøftefri rørfornying. Hva er dine tanker rundt dette? 

– At det er store motsetninger, men jeg tror ikke det er kommunene eller de ansatte som hindrer bruken av NoDig. Dette gjelder gjerne mindre kommuner, hvor rådgivningsbransjen spiller en nøkkelrolle. I de større byene, fra Oslo, langs Vestlandskysten opp til Trondheim, benyttes NoDig i større grad. Der er det også sterkt fagmiljø i rådgivningsbransjen. Mindre kommuner bør kanskje øke sin bestillerkompetanse innen de mange muligheter NoDig gir. Hvis rådgiverne ikke følger med på tidens krav og foreslår NoDig, da får kommunene det de har bestilt, og ender opp med å grave, svarer den erfarne fagmannen.

Lavest utslipp, pris og belastning

For fagmiljøet i Bærum kommune handler valg av NoDig som metode om utslippskutt, reduserte kostnader, redusere anleggsperioden og ta hensyn til myke trafikanter.

– Dette er en selvfølge for oss i Bærum, som i Oslo VAV og de andre store VA-miljøene. Men dette bør være kunnskap som også er i de små kommunene og hos rådgiverne som bistår dem, mener han. 

Å styrke og utvide bruken av grøftefrie metoder handler også om økt trygghet og at metoden påvirker trafikken og omgivelsene minimalt. Ofte merker verken trafikanter eller andre at det gjennomføres et anlegg. Selv har han fått spørsmål som: Jeg har hørt at dere skal gjennomføre et anlegg her. Når kommer dere i gang? Da er det kjekt å kunne svare: Vi holder på, eventuelt at vi er ferdige fordi vi bruker NoDig om anleggsmetode.

Tekst og bilde: Inger Anita Merkesdal.