Årsmøtet i RIN 2023: Hele styret gjenvalgt

Publicerad: 18 april, 2023

Ved årsmøtet 2023 fikk RIN-styret fornyet tillit. Foto: Odd Borgestrand aug. 2022.

Ved årsmøtet 2023 fikk RIN-styret fornyet tillit. Foto: Odd Borgestrand aug. 2022.

Fredagens årsmøte i Rørinspeksjon Norge (RIN) fulgte nominasjonskomiteens innstilling: De fire styremedlemmene som var på valg, fikk fornyet tillit for to nye år. Dermed er det et etter hvert erfarent styre, som igjen går løs på oppgavene i RINs regi.

Rørinspeksjon Norge skal være en møteplass for alle aktører som jobber opp mot privat og offentlig vann- og avløpsnett. RIN arbeider for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett ved drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll. Organisasjonen er en åpen arena for erfarings- og informasjonsutveksling, hvor nettverksbygging og kurs er helt sentralt. Gjennom sitt aktive arbeid ønsker RIN å bidra til et ledningsnett (offentlig og privat) som etableres, driftes og vedlikeholdes med minst 100-års levetid.

I løpet av de neste 20 årene må det i Norge investeres om lag 320 milliarder kroner for å sikre god leveranse av drikkevann og forsvarlig rensing av avløpsvann. Rørinspeksjon Norge har i nesten 30 år arbeidet for å heve kvaliteten på ledningsnettet og arbeidet knyttet til dette. 

Konkret, målrettet innsats

–Jeg takker for fornyet tillitt og ser frem til å ta fatt på to nye år som styreleder for RIN. Sammen med de andre erfarne fagpersonene som sitter i styret, har vi mange spennende oppgaver å jobbe med fremover. Særlig vil jeg trekke frem videreutvikling av våre kurs, sier RINs styreleder Reidar Kveine i en kommentar etter valget.

Kveine arbeider i Bærum kommune og har ledet RIN siden 2019.

– I løpet av året vil endelig det nye trenings- og testfeltet i tilknytning til Vannsenteret på Ås stå ferdig. Vi i RIN ser virkelig frem til å legge hele eller deler av vår kursportefølje til dette senteret. Jeg er overbevist om at dette vil gjøre kursene våre enda bedre. Senteret gjør det mulig å få inn mer praktiske øvelser på kursene enn hva tilfellet er i dag. Ellers vil vi i styret selvsagt jobbe videre for å ivareta våre medlemmers interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnettet. Vi i RIN er også veldig spente på å se hvordan den nye vannstandarden vil bli seende ut når den blir lansert. Vi føler at vi har vært en av flere viktige bidragsytere i arbeidet med å få denne på plass. I RIN håper vi å finne igjen mange av våre innspill i den endelige versjonen, sier styrelederen i Rørinspeksjon Norge. 

Fra årsberetningen for 2022

Ved utgangen av 2022 hadde RIN 31 kommuner / interkommunale selskaper og 101 private firma som hovedmedlemmer, samt 8 undermedlemmer. 

RIN var også gjennom 2022 en aktiv bidragsyter inn i arbeidet med å realisere Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, blant annet gjennom deltakelse i styret, og som høringspart i utviklingen av trenings- og testfeltet. I utgangspunktet så man for seg en fremdrift som la opp til en samtidig etablering av et hovedbygg og et trenings- og testfelt. Etter at prosjektet mottok tilbud fra totalentreprenør i mai 2022, ble det besluttet å utsette bygging av hovedbygg og konsentrere innsatsen om etablering av trenings- og testfelt, med et mindre kurslokale.

Arbeidene med etablering av trenings- og testfeltet ble startet opp sommeren 2022. Trond Alm ble engasjert som byggeleder og RIN føler gjennom dette at organisasjonens interesser er godt ivaretatt. RIN hadde i 2022 dialog med senterets ledelse med tanke på å legge flere av sine kurs til trenings- og testfeltet når dette er ferdigstilt. 

Samarbeid

Rørinspeksjon Norge har samarbeidsavtale med Norsk Vann. Både RIN og Norsk Vann ønsker et nært faglig samarbeid, for å fremme økt kunnskap og medvirke til bedre utførelse av anlegg og drift av ledningsnett for vann og avløp. Kjetil Flugund deltar på vegne av Norsk Vann i styremøter og på RINs årsmøte. 

Asplan Viak AS, ved Jonny Undersaker og Martina Bergh Svedahl, har vært engasjert som sekretariat også i 2023. Mediebyrået Enklere valg AS har driftet pg vedlikeholdt RINs hjemmeside. Redaktør har vært Odd Borgestrand og Inger Anita Merkesdal.

Aktiviteter i 2022 

Det har vært avholdt 10 kurs, hvorav 1 digitalt. Det har blant annet vært arbeidet med utvikling av kurs i kumsikkerhet og kurs for ingeniører, samt bidrag med faglige innspill til nasjonalt senter for vanninfrastruktur.