Bærekraft en bærebjelke i vannbransjen

Publicerad: 9 februari, 2018

”Bærekraft er en bærebjelke”, sa direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, i sin velkomsthilsen til konferansedeltakerne på Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen denne uka.

Bildet: Thomes Trømborg, daglig leder i Nedre Romerike Vannverk IKS, (NRV) og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) kom med en rekke praktiske tips til en bærekraftig VA-bransje. Foto: Odd Borgestrand

Norsk Vann har en rykende fersk bærekraftstrategi, som skal være en inspirasjon til egen virksomhet. Men hvordan stimulerer vannbransjens rådgivere til bærekraft? Og hva kreves for å skape en bærekraftig organisering og bemanning?

Er rådgiveren grønn nok?
Norconsults rådgivere, dr scient på vannkvalitet og vannbehandling, Anne Marie Bomo og oppdragsleder Bygg, sivilingeniør Ketil Søyland, var bedt om å gi sine synspunkter under temaet «Rådgiverne må stimulere til bærekraftige løsninger.»
Bomo var stolt over at Norconsult nylig har fått sin første bærekraftdirektør, som skal styrke rådgivernes fokus på dette området. Samtidig ser rådgiverne flaskehalser ved økt fokus på bærekraft.

– Vi vet at Norsk Vann har identifisert behov for investeringer på 280 milliarder kroner i vann og avløp frem til 2040. Dette vil kunne innebære store klimagassutslipp på grovt regnet tre prosent av et årlig norsk forbruk. Ved fremtidige innkjøpsordninger vil det være naturlig å stille spørsmål som:
-Hvordan finne målbare tildelingskriterier? Og hvordan skal innkjøperne vekte bærekraft – fem prosent eller 30 prosent. Her vil det være naturlig lage en bærekraftstrategi som grunnleggende premiss. Vi må få bærekraft på agendaen allerede i innledende faser og sette klare mål – ja, rett og slett løfte blikket utover eget prosjekt, sa Anne-Marie Bomo.

Hvordan bygge avløpsanlegg og være bevisst CO2?
– Grønne anskaffelser handler også om å sette mål om energibruk og klimagassutslipp. Utslipp kommer jo fra prosess og bygging. Velger du riktige, grønne innkjøp som reduserer CO2, reduserer du høyst sannsynlig kostnader også! Byggherre må sette opp konkrete mål i prosjektet med klare tiltakslister. Den våte drømmen er jo at bærekraft er helintegrert i et hvert prosjekt. Håndbøker, standarder, normer, fremdrift og kostnad vil alltid vinne frem om det ikke ligger en målsetting i bunn for arbeidet med bærekraft, prediket Bomos kollega, Ketil Søyland.
Han mener at rådgiveren absolutt kan bidra med å stimulere til bærekraft, men påpeker at alle aktører i prosjektet må bidra, at arbeidet forutsetter tydelige mål – og at målene er prosjekteiers ansvar. Vektingen av bærekraft er viktig slik at ikke bare fokus på kostnad og fremdrift blir styrende.
– Og selvfølgelig må det alltid ligge gode, faglige vurderinger til grunn – ikke bare magefølelse, avslutter Søyland.

Hva kreves av organisering og bemanning?
Det er lett å snakke om bærekraft, men hvordan gjennomføre i det daglige? En som har jobbet systematisk med dette er Thomes Trømborg, daglig leder i Nedre Romerike Vannverk IKS, (NRV) og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA). Han hadde følgende å si til forsamlingen på Gardermoen:

– Vi må bygge organisasjoner som bærer over tid og gir kraft til å løse oppgavene. Det som kreves er:
– en hensiktsmessig organisering,
– riktig kompetanse og bemanning
– definert kultur, alle er like viktige
– helhetsforståelse med fokus på kjernevirksomhet
– evne til å håndtere ekstraordinære situasjoner
– langsiktig perspektiv
– riktige budsjetter og forutsigbarhet
– god ledelse, og
– god eierdialog (forståelse for hva vi vil)

Trømborg nevnte spesielt hvor viktig det er å bygge en kultur der alle er like viktige, og hvor det å lære og dele kunnskap blir helt naturlig. En kultur der det er kort vei til å be en kollega om hjelp, gir et sterkt, tverrfaglig miljø. Da blir det også lettere å håndtere ekstraordinære situasjoner.
– Med dette som utgangspunkt oppnår organisasjonen et sterkt fagmiljø, spisskompetanse, kvalitet og bedre økonomi. Man lærer å ta riktige valg og oppnår forutsigbarhet, og en robust, ansvarlig og problemløsende organisasjon som også takler kriser, avsluttet Trømborg.