En nyligen genomförd enkät från Livsmedelsverket visar att VA-Sverige efterlyser kompetens inom flera viktiga ämnesområden framöver. I enkäten genomfördes 91 intervjuer med beslutsfattare inom området vatten och avlopp. Hälften av de intervjuade anser att det största kompetensbehovet för att klara utmaningarna inom vatten och avloppsfrågor på kort sikt är inom området civilt försvar, krisberedskap och påverkansrisker. En tredjedel tycker att det största kompetensbehovet finns inom klimatförändringar och extremväder och lika stor andel tycker att det främsta behovet finns inom hållbar samhällsplanering. På lång sikt upplevs det största kompetensbehovet finnas inom klimatförändringar och extremväder, följt av hållbar samhällsplanering, samt inom civilt försvar, krisberedskap och påverkansrisker. Resultaten av enkäten bekräftas även av Svenskt Vattens dricksvattenexperter. Konkreta insatser görs därför tillsammans med myndigheterna rörande kompetens- och utbildningsinsatser med relevans för kommunala beslutsfattare inom VA.

– Kommunerna behöver stå rustade inför de förändringar som sker och beslut som behöver fattas, därför arbetar vi aktivt med kompetensfrågan utifrån resultaten av enkäten, säger Sandra Strandh, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten.