Aktiv läckagesökning ger stora besparingar

Publicerad: 9 mars, 2023

I Tyresö kommun beslutade man sig för fyra år sedan att leta läckor mer effektivt för att motverka stora vattensvinn. En åtgärd var att installera ett antal läckloggrar som hittar läckor via ljudavlyssning. Dock räcker det inte med att söka läckor, för att minska vattenförluster behöver man också få kontroll på andra odebiterade vattenuttag.

Det konstaterar Lars Lindqvist, VA-chef på samhällsbyggnadskontoret på Tyresö kommun.

-        Historiskt sett har man inte prioriterat läcksökning, mycket på grund av begränsad personal. Antalet som arbetar med VA-frågor har inte utökats i samma takt som nyinflyttade invånare och mer omfattande ledningsnät, och det i kombination med att ledningarna bara blir äldre och äldre gjorde att vi ville öka insatserna inom läcksökning. Vi hade även noterat att det gick åt mycket vatten och ville få en bättre koll på vattenflödena.

Med i pilotprojekt med läckloggrar

Det som gjorde att de verkligen kom i gång med det var att en av arbetsledarna inom VA var på en utbildning och fick höra talas om läckloggrar som man kan koppla på nätet för att lyssna av vattenflödena, som komplement till vattenflödesmätare.

-        Vi tog kontakt med Vretmaskin som var en av leverantörerna av sådana och kom med i ett pilotprojekt de körde. Vi började med att montera 10 loggrar på ett antal brandposter och upptäckte snabbt hur bra de fungerade och beslutade att köpa in fler, idag har vi 70 loggrar, förklarar han vidare.

Läckloggrar är mätare som placeras ut i kontakt med ledningar på strategiska platser på dricksvattennätet, oftast på brandposter. Dessa loggrar mäter ljud som uppstår vid flödande vatten och det avvikande ljudet när en läcka uppstår.

-        Den typen av ljudmätning fungerar som bäst under de timmar på dygnet där flödet i ledningarna är som lägst, så vi lyssnar av mellan kl 03 och 04 på natten. En läcklogger kan lyssna av upp till 300 meter ledning.

Upptäckte snabbt gamla läckor

När de började använda loggrar så upptäckte de snabbt ett antal gamla läckor som de kunde åtgärda.

-        Att vi inte upptäckt dem tidigare berodde bland annat på att vattnet sprutat rätt ner i spillvattenledningar, berättar Lars Lindqvist.

De använder läckloggrar som ett komplement till de flödesmätare som sitter på olika ställen i VA-systemet.

-        Via flödesmätarna ser vi när ett ökat flöde uppstår mellan några av mätarna och kan då koppla på loggrar för att identifiera mer specifikt var vi ska leta efter läckan.

Har flera olika verktyg för rörinspektion

För att se till att verktygen för läcksökning används effektivt har de en grupp som jobbar med rörinspektion på olika sätt, med läcksökning, filmning och spolning av ledningar osv, av dem är en person speciellt ansvarig för just läcksökningen.

-        Vi har även en egen filmbuss, utrustning med teaterrök och en egen spolutrustning. Så den gruppen jobbar med flera olika uppgifter som alla syftar till att minska vattensvinnet i kommunen och se till att vårt förnyelsearbete av ledningsnätet sker på ett strukturerat och effektivt sätt.

De har också infört rutinen att när ett stopp uppstår någonstans i ledningssystemet så passar de också på att filma efter spolningen för att kunna förstå orsaken till stoppet och åtgärda om det behövs för att undvika flera stopp framöver.

Måste jobba brett

En läcklogger lyssnar inte bara av vattenflöden i ledningarna utan kan även spela in ljud, så om den upptäcker en avvikelse så kan man lyssna på den i datorn.

-        Men vill man minska vattensvinnet behöver man arbeta brett och göra flera saker parallellt. Exempelvis har vi låst brandposterna och istället satt upp 4 vattenkiosker, som debiterar vattenuttaget, runt om i kommunen där spolbilar kan hämta vatten, även privatpersoner som har stugor i områden med dålig vattentillgång kan fylla på sitt vatten där. Det kanske är småpengar i sammanhanget, men det viktiga för oss är att få en kontroll över våra vattenflöden. Även entreprenörer inom byggsektorn får egna mätare som läses av så de debiteras för den mängd vatten de använder för olika arbetsuppgifter.

Flödesmätare på sjöledningar

Lars Lindqvist berättar att de även har startat ett projekt för att få bättre koll på eventuella läckor i sjöledningar, det är ju svårt att upptäcka läckor under vattnet.

-        Vi hade diskuterat att sätta ut ett antal flödesmätare på sjöledningar ett tag, men det som gav oss extra fart i den processen var då vi upptäckte en stor vattenläcka på en relativt nyinstallerad sjöledning. De som installerade den hade slarvat med en fläns. Nu har vi fyra flödesmätare på nätet och kommer installera ytterligare sex inom kort, varav 4 stycken på sjöledningar. Det kan komma att bli fler flödesmätare i hela ledningsnätet längre fram, på strategiska platser då vi sett vilka positiva effekter det har på vår läckagekontroll.

I deras ambition att få en bättre kontroll över ledningsnätet och eventuella läckor filmar de ca 2 kilometer avloppsledningar varje månad för att komplettera de data de har på ledningarna, som material och ålder. Då flera av deras vattenläckor tränger in i avloppsledningar så ser de även dem när de filmar.

-        Vi behöver mer tillgänglig information för att kunna jobba mer strukturerat med vår förnyelseplan. Vi utreder även ca 15 fastigheter i månaden av samma skäl. Ju mer information desto säkrare kan vi planera förnyelsearbetet.

Har minskat vatteninköpen mycket

När de nu har jobbat brett under ett par år med dessa strategiska insatser på olika nivåer så kan de konstatera att det har gett klart positiva resultat.

-        2021 köpte Tyresö cirka 6 procent mindre vatten än 2016 samtidigt som antalet anslutna ökat med 9,5 procent under tidsperioden. Att loggrarna bidrar mycket till det ser vi bland annat genom att av de 18 läckor vi identifierade förra året så upptäcktes hälften av loggrarna, utan dem hade våra kostnader för vatteninköp varit klart högre.

Avslutningsvis vill Lars Lindqvist också peka på vikten av att de som kommun själva gör rätt, att de har mätare på sina egna spolbilar och följer upp vattenstölder och annat.

-        Det gäller som sagt att hela tiden jobba på en bred front och visa att vi menar allvar med våra ambitioner att se till att kommunens ledningsnät håller en hög standard genom läckagekontroll, undvika odebiterade vattenuttag och mycket annat.

Bland landets kommuner ligger Tyresö i framkant när det gäller läckagekontroll och flera kommuner kontaktar dem för att få komma på besök och få inspiration till hur de själva kan jobba mer med läcksökning i sina kommuner.

Ylva Sjönell