Min arbeidshverdag - Eirik Evjen Hagtvedt

Publicerad: 30 januari, 2023

VA-ingeniør Eirik Evjen Hagtvedt (28 år) er prosjektleder i Horten kommune. Han er utdannet
sivilingeniør bygg og miljøteknikk på NTNU, med spesialisering innen vann- og
avløpsteknikk. Hagtvedt arbeider i kommunalteknisk planavdeling i Horten, startet der for
halvannet år siden og har blant annet vært kommunens prosjektleder for et grøftefritt
rørrenoveringsprosjekt. I høst ble prosjektet beskrevet i en SSTT-artikkel i forbindelse med et
tematreff om grøftefri fornyelse av trykkavløpsledning. (lenke:
https://www.sstt.se/?cid=4811)
1: Kan du beskrive arbeidshverdagen din?
– Dette er min første arbeidsplass etter studiene. Derfor har innholdet endret seg mye fra jeg
begynte. I starten ble jeg kjent med organisasjonen og fikk generell opplæring. Akkurat i dag
jobber jeg med årsrapportering, men til vanlig arbeider jeg med prosjekt, svarer han.
Hagtvedts første prosjekt i Horten kommune var et tradisjonelt graveprosjekt. Senere var han
prosjektleder på NoDig-prosjektet nevnt innledningsvis.
Horten kommune har organisert arbeidet slik at han først hadde ansvar for å prosjektere
prosjektet, så fikk han prosjektlederansvaret gjennom byggingen.
– Ved å både prosjektere, og så fungere som prosjektleder under utbyggingen, lærer en mye
og får eierskap til prosjektet. Jeg har også fått god anledning til å bli kjent med detaljene og
årsaken til hvorfor de ulike løsningene er valgt, beskriver han.
Eirik Evjen Hagtvedt forteller at det var mye som lå til rette for å velge strømperenovering
I dette prosjektet. Kapasiteten i trykkavløpsledningen var tilstrekkelig, men det hadde vært
flere hyppige brudd, og behov for rask utbedring. I tillegg unngikk kommunen en krevende
kryssing av en fylkesvei.
2: Hadde du erfaring med NoDig fra før?
– Nei, ikke utover det jeg hadde lært om grøftefrie løsninger under studiene. Men anlegget
ble satt i gang i midten av januar, pumpestasjonen sviver og den renoverte ledningen
fungerer fint. Det ble noe graving for installasjon ved pumpestasjonen. Kontraktsarbeidet
inkluderer også strømperenovering av selvfallsledninger hvor det også har blitt litt graving,
kanskje mer enn jeg hadde sett for meg fordi vi snakker om NoDig. Men dette handlet nok
om at jeg er nyutdannet og derav hadde begrenset erfaring med selve utførelsen av
strømperenovering før oppstart. Og fra den gravingen vi hadde, ser jeg at spesielt med mye
snø og regn om hverandre, var det en klar fordel å ha minst mulig graving nå vinterstid. I
tillegg til å spare tid og penger, har vi fått mye ny kunnskap om en metode vi i kommunen
ikke har hatt mye kjennskap til fra før.
3: Hvordan opplevde du å ha ansvar for å lede et prosjekt innen en metode verken du
eller kommunen hadde erfaring fra tidligere?
– Fra den korte prosjekterfaringen jeg har, vet jeg at det er viktig med tillit og god
kommunikasjon med de en jobber med. Her var Kjeldaas AS vår NoDig-entreprenør. Jeg
hadde verken kjennskap til Kjeldaas eller teamet før vi startet. Men vi har hatt god
kommunikasjon gjennom hele prosjektet. Og Kjeldaas har gjort tilsvarende arbeid før. De
kjenner behovet knyttet til strømpeinstallasjon og driftsperspektiv, og sitter på erfaring fra
legging. Jeg følte meg trygg i prosessen, fra den provisoriske ledningen ble lagt, via
testingen undervegs. Vi har hatt nyttige og informative faglige diskusjoner, i tillegg er jeg ivrig
til å stille spørsmål. Når en så får gode faglige svar, som kan forankres i dokumentasjon, var
jeg trygg på at systemet er godt forankret.
Jeg tenker også at selv om NoDig var nytt for oss, så er dette en teknologi det er jobbet med
i Norge i 40 - 50 år. Det er ikke langt fra dobbelt så lenge som jeg har levd.
4: Hva tenker du om NoDig for kommunens del fremover?
– Med erfaring fra dette prosjektet ser jeg at hvis vi som kommune planlegger nyanlegg
riktig, kan vi sørge for at kummer og anlegget blir bygget slik at det er tilrettelagt for NoDig

løsninger fra starten. Da kan ledninger som en selvfølge strømpekjøres om 100 år, fremfor å
graves opp. Da har vi lagt ned en innsats som gir en kjempefordel i fremtiden.
5: Ut over det rent faglige, har dette vært gøy?
– Ja! Faglig var det veldig interessant, spesielt på pumpeledningen har det vært flere ulike
fagspesialiteter involvert og jeg synes det er gøy å få arbeide med mange ting. Jeg setter
virkelig pris på nye utfordringer, og å få fordype meg i ulike tema. Også derfor var det å få
benytte NoDig veldig interessant, svarer Eirik Evjen Hagtvedt.

Inger Anita Merkesdal