Manglende miljøtiltak og støtte til klimatilpasning

Publicerad: 30 januari, 2023

Bildet er fra Langgata i Sandnes. Her testet kommunen i sin tid ut innovativ klimatilpasning, knyttet til både overvannshåndtering og havnivå-stigninger, kombinert med bærekraftig løsning ved lett-separering.

Bildet er fra Langgata i Sandnes. Her testet kommunen i sin tid ut innovativ klimatilpasning, knyttet til både overvannshåndtering og havnivå-stigninger, kombinert med bærekraftig løsning ved lett-separering.

Kostnader fremstår som den klart viktigste barrieren for klimatilpasning, etterfulgt av usikkerhet knyttet til virkninger og manglende kunnskap og kompetanse i bedriften. Samtidig utlyser Miljødirektoratet midler til arbeid med lokale klimatiltak og klimatilpasning.

Tiltak for å sikre bygninger og infrastruktur kan forhindre omfattende skader og spare norske bedrifter og samfunnet for store utgifter. Likevel oppgir kun 36 prosent av de private bedriftene, og 51 prosent av de offentlige bedriftene at de har vurdert risikoen for klimarelatert skade på deres eide eller leide bygninger og infrastruktur. 

NoDig og klimatilpasning 

Dataen kom frem i en undersøkelse i regi av forskningssenteret Klima 2050, og er presentert i en kronikk i Byggeindustrien. Kraftig nedbør synes å være risikotypen det er mest bekymring for, etterfulgt av storm, sterk vind og flom. Her er hele kronikken, skrevet av Eli Sandberg, Katrin Knoth og Lilo Henke i SINTEF.

Etterslepet på ledningsnettet er formidabelt. Lekkasjer ut og inn fører til betydelige og unødige ekstrakostnader, energibruk, CO2-utslipp og forurensinger. Utdaterte løsninger for overvannshåndtering gjør det samme. Utbedringer og levetidsforlenging via NoDig-løsninger, inkludert separering light, er kostnadseffektivt og bærekraftig. Dette representerer også betydelige muligheter innen klimatilpasning. 

Penger å hente

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er satt av 100 millioner kroner til Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2023. Her er det penger å hente. 

Med søknadsfrist 15. februar kan alle kommuner og fylkeskommuner søke tilskudd for klimatilpassing. De kan søke på vegne av seg selv, eller sammen med andre kommuner og fylkeskommuner. Tilskuddsordningen kan gi støtte til mange ulike problemstillinger. Les mer på Miljødirektoratets side for klimatilpasning

 

 

Tekst og bilder: Inger Anita Merkesdal