Örebro kommun snabbar på ledningsbyten

Publicerad: 2 december, 2022

Tove Dahlström, VA-ingenjör vid Örebro kommun. Bild: Terése Andersson

Tove Dahlström, VA-ingenjör vid Örebro kommun. Bild: Terése Andersson

De senaste åren har kommunen utökat budgeten för att kunna trappa upp arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar samt serviser för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. En av målsättningarna är att använda schaktfria tekniker för minst hälften av projekten.

Det är för att kunna säkra vattenförsörjningen för örebroarna som Tekniska nämnden föreslagit en utökad budget för byte av vatten- och avloppsledningar längs sträckor där arbetet kan samordnas med andra planerade gatuarbeten.

-        Ett av projekten gäller vatten- och avloppsledningarna längs Rudbecksgatan, ledningar som idag är i dåligt skick och haft akuta läckage. Dessutom behöver avloppsledningarna i nuvarande skick spolas kontinuerligt för att vara funktionsdugliga. Risken för en större läcka, som påverkar vattenförsörjningen för verksamheter och fastigheter, ökar ju längre tid vi väntar med att byta befintliga vatten- och avloppsledningar, förklarar Tove Dahlström, VA-ingenjör på VA-verksamheten, Örebro kommun.

Schaktfritt spar tid och resurser

För arbetet längs Rudbecksgatan är framkomligheten en viktig faktor och därför har de valt schaktfria tekniker för några delsträckor, dels rörspräckning för 767 meter vattenledning dels infordring av 579 meter spillvattenledning.

-        Det är en mycket trafikerad gata och vi vill får arbetet gjort så snabbt det går, därför väljer vi schaktfritt där vi kan, konstaterar hon.

I kommunen har VA-verksamheten under ett antal år arbetat strukturerat med att ta fram riktlinjer för förnyelse av dag-, spill- och vattenledningarna.

-        Vi har bland annat använt oss av olika analysverktyg som Svenskt Vatten tagit fram, där har vi lagt in vilka ledningsmaterial vi har på olika ställen, livslängden på dem etc och från de analyserna fått fram vilket förnyelsebehov vi har för 2020-talet, berättar Sara Stake, VA-ingenjör på VA-verksamheten, Örebro kommun.

Går inte alltid att använda schaktfritt

Då förnyelseplanen handlar om planerat underhåll är schaktfria metoder intressanta och VA-verksamheten har som mål att använda sådana vid 50 procent av arbetena.

-        Anledningen är att det går att jobba snabbare om man använder schaktfria tekniker, och det spar även tid och miljö i form av t ex koldioxidutsläpp. Det har dock gått lite trögare än vi hade hoppats med att använda schaktfritt för vattenledningar, ett skäl till det är att vi även byter serviserna och måste gräva där, och om de ligger tätt blir det lättare att gräva hela vägen, förklarar hon vidare.

De har även stött på vissa problem vid byte av dag- och spillvattenledningar då de gamla ledningarna satt sig och de måste gräva för att skapa nytt fall.

Miljöaspekterna viktiga

Att använda schaktfria tekniker är också ett led i kommunens hållbarhetsarbete.

-        Vi är anslutna till Svenskt Vattens initiativ om klimatneutral VA-bransch 2030 och så har Örebro ett eget mål att vara klimatneutrala till 2030. Klimataspekterna är mycket viktiga när vi väljer teknik för förnyelse av VA-ledningar, konstaterar Tove Dahlström.

Hon nämner även andra miljöaspekter som kommunen följer utvecklingen inom, exempelvis materialsammansättningen och eventuell miljöpåverkan.

-        Vi känner oss säkra på de beslut vi tar, men det är viktigt att följa de forskningsprojekt som pågår, fortsätter hon.

Kommer entreprenörerna kunna möta behovet

Sara Stake vill passa på att skicka vidare en fundering hon har gällande schaktfria tekniker.

-        Nu när fler och fler får upp ögonen för fördelarna med schaktfria tekniker så undrar jag lite om tillgången på entreprenörer och leverantörer kopplade till de teknikerna kommer öka lika snabbt som behovet av de teknikerna.

För att förebygga en eventuell brist på entreprenörer av schaktfria tekniker börjar de själva bygga upp egen kompetens för att utföra delar av dem.

-        Vi har exempelvis just köpt en egen rörspräckningsmaskin för att kunna jobba mer självständigt med schaktfria tekniker.

Uppskattar det goda samarbetet

Avslutningsvis vill båda två lyfta fram den goda samarbetsandan som finns inom VA-branschen.

-        Om vi har frågor om exempelvis schaktfria metoder så kan vi bara ringa några av de vi brukar samarbeta med och diskutera med dem, har man ramavtal blir det ännu enklare. Överlag finns det en mycket positiv ton i branschen där alla vill jobba gemensamt för att utveckla tekniken vidare, något som känns mycket bra, avslutar Tove Dahlström.

Bild: Sara Stake

Bild: Sara Stake