Graving er og blir et nederlag

Publicerad: 24 oktober, 2017

Oslo kommune sparte flere titalls millioner kroner på å benytte NoDig-metoder framfor konvensjonell graving, selv om prosjektet fra rådgivernes side ble beskrevet som et graveprosjekt.
-Det viser hvor viktig der er å gjennomføre solide grunnundersøkelser og deretter bestemme metodevalg.

Bildet: Seksjonsleder Eivind Asnes mener graving er siste utvei, og ofte koster det betydelig mer enn ved gravefrie metoder.

Det sa seksjonsleder Eivind Åsnes i Vann og avløpsetaten i Oslo kommune under Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen. Han tok for seg Oslo VAV sine erfaringer med grunnforholdsundersøkelser og metodevalg.
Oslo VAV vil i år fornye totalt 31 kilometer med avløpsledninger og 19 kilometer med vannledninger.
Fornyingstakten ligger da på 1,8 prosent for avløp og 1,2 prosent for vann.
Det er ingen tvil om at NoDig er førstevalget i Oslo VAV når det gjelder avløp. Her ble det benyttet strømperenovering på 26 av de 31 kilometerne som ble fornyet. I tillegg ble det benyttet utblokking og belegg. Konvensjonell graving ble benyttet mest ved fornyelse av ledningsnettet med totalt 11 kilometer.

Eget ledningsutvalg
Oslo VAV har en operativ gruppe som har ansvaret for all rehabilitering i kommunen.
Ledningsutvalget i «forprosjekt» baseres på en helhetlig rehabilitering. Tilstandsvurderingen baseres på rørinspeksjon. Viktige elementer er alder, materialtilstand og risiko i forbindelse med beliggenhet.

Oslo VAV har et spesielt fokus på å sikre tetthet i ledningsnett i tillegg til kumarbeider. Arbeider er utført blant annet i Grefsenområdet for å sikre en råsprengt drikkevanstunnel mot forurensning, og det er rehabilitert ledninger og kummer for å sikre god vannkvalitet i Bjerkedalen Park.

 

Må unngå nederlag

Seksjonsleder Eivind Åsnes trakk fram prosjekter på en strekning på 1000 meter langs Gaustadbekken, og Blindernveien der det var en rekke utfordringer som måtte løses. Rørinspeksjon ble trukket fram som spesielt viktig i forkant av ledningsfornyelse.

I Oslo VAVs hovedplan for avløp skal gravefrie rehabiliteringsmetoder velges hvis ikke andre behov tilsier at det må graves. Det er ofte store besparelse på en rekke prosjekter, sammenlignet med oppgraving.
-Graving er og blir et nederlag, slik jeg er det, sa Åsnes.
Ved konvensjonell graving kan det oppstå totalt brudd i T-banetrafikk over lengre tid.

Graving betyr ofte utgraving av T-banens fundament og oppbygging igjen. Dessuten må det anlegges provisoriske anleggsveier over private tomter. Videre medfører det håndtering og pumping av bekkevannet i anleggsperioden. Det kan også bli erstatningskrav fra villaeiere.
Neste store prosjekt på Grefsen i Oslo vil koste kommunen 72 millioner kroner i rene samferdselskostander fordi trikken må stanses i 16 måneder, og erstattes med buss.  Kostnadene dekkes inn gjennom VA-gebyret.

Hemmelighold
Åsnes rundet av med å gi et innblikk i utfordringer med å få innsikt i hva som ligger i grunnen. Det er en utfordring at hemmeligholdet av ledningsnettet er blitt så sterkt at Oslo VAV ikke får utlevert oversikt over hvilke ledninger og kabler som ligger i grunnen. Åsnes hadde full forståelse for at sikkerheten må ivaretas, men når alt blir «lukket avdeling», medfører dette store utfordringer og store ekstrakostnader. Situasjonen er at Oslo VAV får tillatelse til å grave fram ledninger, men uten kart kan dette lett medføre ledningsbrudd, mente Åsnes.