Ökat fokus på byggledarfunktionen

Publicerad: 23 oktober, 2022

Bild: Shutterstock

Bild: Shutterstock

Under våren publicerades en handbok för byggledare - Kontroll- och byggledarhandboken VA – med rekommendationer för kvalitetssäkring av genomförandefasen av VA-ledningsprojekt. Det är ett bra första steg, men ytterligare insatser behöver göras för att utveckla och stärka byggledning av schaktfria metoder.

Det konstaterar David Jacobsson, Vakul AB och medlem av SSTT’s svenska arbetsgrupp, som arbetar som oberoende konsult inom schaktfritt. Under SSTT’s NoDig-konferens i början av oktober höll han en presentation tillsammans med Reidar Kveine från SSTT i Norge där de diskuterade vikten av byggledningsfunktionen.

-        I både Norge och Sverige spretar det rätt mycket mellan olika kommuner när det gäller omfattningen av den kontroll som beställaren av VA-projekt utför. I Sverige styrs mycket av AB04, men där handlar det mesta om entreprenörens skyldigheter med att ta fram exempelvis byggplaner, men för beställaren finns bara angivet att han ska utöva den kontroll som han anser lämplig.

Kunskaper om schaktfritt saknas

Han tror att en stor anledning till att det skiljer sig så mycket åt är att kompetensen och kunskapen om speciellt de schaktfria metoderna varierar mycket hos personer på kommuner och bland konsulter.

-        För att komma till rätta med det behöver vi mer riktlinjer och utbildningar för byggledare. Ett mycket bra första steg är de två handböcker som Svenskt Vatten publicerats, framtagna av Helena Mårtensson, vara den första var ”Projekthandboken-VA” och den senaste är ”Kontroll- och byggledarhandboken-VA”. Följer man rekommendationerna i dem kommer man en god bit på väg.

Den senaste boken, med fokus på byggledning, är ett resultat av att det under arbetet med den mer övergripande ”Projekthandboken-VA” kom fram behov av en ytterligare fördjupning inom själva genomförandefasen, att försöka ge en guide till hur kvaliteten i slutänden blir den från början lovade.

-        Att den nya handboken ger en guide till just kvalitetskontroll och uppföljning under genomförandefasen är en av de viktigaste delarna som jag ser det för att jobbet ska bli rätt utfört. I den boken finns praktiska checklistor som är lätta att följa för beställarens byggledare.

Använd med fördel de två handböckerna

Några av målen med ”Kontroll- och byggledarhandboken-VA” är att systematisera och kvalitetssäkra kommunala VA-ledningsprojekt genom aktiv byggledning från beställaren, främst i projektets utförandefas men även i projekterings- och avslutningsfas, samt att hitta en lagom nivå för entreprenörens kontroll av tekniska kvalitetskrav i VA-ledningsprojekt så att man kontrollerar rätt saker för att uppnå Svenskt Vattens mål om hållbar nyanläggning.

-        Jag rekommenderar definitivt alla som jobbar med byggledning av VA-projekt att använda de två handböckerna. Dock är de böckerna mer generellt hållna och går inte in på alla schaktfria metoder, även om det finns kapitel med fokus på schaktfritt. Här ser jag behov av ytterligare informationsmaterial och utbildningar med större fokus på schaktfritt framöver.

Svårt att granska det man inte har kunskaper om

David Jacobsson pekar på vikten av att byggledare har tillräckliga kunskaper inom de olika schaktfria metoderna.

-        Har man inte de tekniska kunskaperna om, och förståelsen för, metoderna är det naturligtvis svårt att följa upp och granska det arbete som entreprenören utför. Det visar också på vilken viktig kontrollfunktion byggledaren har samt att både kompetenser och kunskaper om schaktfritt hos de inom kommunerna som beställer VA-arbeten behöver vara tillräckliga. Ska nya rör hålla i 100-150 år framöver behöver ett betydligt större fokus läggas på att kvaliteten på utfört arbete håller rätt nivå, ett ansvar som ligger på byggledaren.

Då det kan vara svårt för mindre kommuner att samla all kunskap hos ibland bara en enda person så skulle han gärna se ett mer omfattande lärande mellan kommuner.

-        Jag tror det skulle vara väldigt värdefullt om det fanns fler möjligheter för kommuner att dela kunskaper och erfarenheter från projekt som genomförs, att större kommuner med mer resurser kan dela med sig till mindre för ett ökat gemensamt lärande. Jag skulle också gärna se mer av både fokus på och utbildning om schaktfria metoder för byggledare ute i kommunerna, avslutar David Jacobsson.

 

Ylva Sjönell