I den första budgetproposition kommer samarbetspartierna att behöva bekänna färg på allvar. Budgetprocessen blir eldprovet vilka framförhandlade reformer som faktiskt får finansiering och kan börja genomföras. Viss vägledning om vad nya regeringen vill ta itu med finns med i samarbetspartiernas svar i Svenskt Vattens Valbarometer. Flera vill utreda VA:s framtida finansiering.

Vissa punkter är ändå av intresse för VA-Sverige. Man vill tillsätta en utredning för att förenkla och förkorta miljötillståndsprövningen enligt miljöbalken genom att göra den mer flexibel, effektiv och förutsebar. En ny regel i miljöbalken ska införas som innebär att endast en myndighet får vara part i ett tillståndsärende. Svenskt Vatten välkomnar detta om det innebär att tillstånd för nya eller utbyggda avloppsreningsverk underlättas, till fromma för miljön. 

Behovet av en blå färdplan för hållbar vattenförsörjning 

 Svenskt Vatten har sedan tidigare framfört att Sverige behöver en sammanhållen färdplan för våra vattentillgångar och hur dessa kan säkras och förädlas.  Någon sådan färdplan finns inte med i Tidöavtalet.

- Vi ger oss inte på den punkten. Vi har tidigare presenterat tre huvudsakliga insatsområden vilka vi anser bör ingå i en nationell färdplan. Vi kommer givetvis fortsätta dialogen med regeringen om hur en sådan färdplan kan utformas och konkretiseras, säger Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten. 

Vad bör en blå färdplan för hållbar vattenförsörjning innehålla? 

En färdplan måste enligt Svenskt Vatten innehålla förslag och reformer för: 

• Samordningen. Regeringen behöver se över hur vattenfrågorna kan hållas samman bättre och styras effektivare än idag, såväl inom Regeringskansliet som mellan staten och kommunerna.

 Resursfördelningen. Sverige behöver en nationell vattenresursstrategi för vem som ska få vatten, vid vilket tillfälle och hur mycket, i tider av brist.

• Infrastrukturen. Regeringen behöver se över hur kommunerna, tillsammans med staten, kan öka investeringstakten i Sveriges vattenförsörjning med ytterligare 7 miljarder kronor årligen.

Pågående arbete måste fortsätta för att inte tappa fart 

Den avgående regeringen tillsatte flera utredningar rörande VA. Från Svenskt Vattens sida är dessa fortfarande viktiga och bör få fortsätta sitt arbete. Den som handlar om fördelning och prioritering av fällningskemikalier vid brist känns extra viktig att den får fortsätta och leverera ett förslag till årsskiftet med tanke på det säkerhet- och beredskapsmässiga läget. En än mer omfattande utredning är den om ökad beredskap och robust leverans av vattentjänster där en utredare bör tillsättas snarast.  

Sammanfattningsvis ser vi att den kommande regeringen bör tydliggöra styrning och riktning för hur Sverige skyddar samt utvecklar en hållbar och robust vattenförsörjning i en blå färdplan. Detta särskilt angeläget med tanke på uppbyggnaden av totalförsvaret, förändrat klimat och det stora investeringsbehovet.

- Vi ser fram emot en fortsatt dialog med nya regeringen om både behov och lösningar. En satsning på Sveriges VA kan utgöra motorn för en nationell blå omställning som dessutom adresserar dagsaktuella frågor som totalförsvar, livsmedelsförsörjning och förändrat klimat, avslutar Pär Dahlhielm.