Fasit: Digitalisering av VA- og VVS-produkter

Publicerad: 17 oktober, 2022

– PDT Norge er en revolusjonerende enighet, sier Terje Røising i VVP. Foto: Jørn Søderholm.

– PDT Norge er en revolusjonerende enighet, sier Terje Røising i VVP. Foto: Jørn Søderholm.

Nylig ble sentrale aktører i bransjen enige om hvordan alle produktene i VA- og VVS-anlegg skal digitaliseres. Digitaliseringen av informasjonsflyten får konsekvenser for konsulenter, entreprenører / utførende, grossister og produsenter. 

I midten av september møttes store deler av VA- og VVS-bransjen til et felles møte om digitalisering. Her ble det inngått en avtale om å etablere et felles språk for standardisert og maskinlesbar produktinformasjon. 

Dette melder VA og VVS Produsentene VVP i en pressemelding 10. oktober 2022. Artikkelen bygger på denne.

 • PDT: Product Data Template. Datamal, og et standardisert format for digital informasjon. 
 • PDT Norge: Forening som skal fremme standardisering av digital produktinformasjon i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. 

– I møtet ble vi enige om å følge et standard maskinlesbart språk i hele verdikjeden. Jeg er svært glad for den positive responsen fra deltakerne på møtet. Det gjør at vi nå kommer i gang for alvor, sier assisterende daglig leder Terje Røising i VA og VVS Produsentene VVP - bransjeorganisasjonen for produsenter i VA- og VVS-sektoren. 

Mye forkortelser? Nederst er en liste med forklaringer på forkortelsene. 

Digitale og fysiske produkter 

I dag foregår det meste av prosjektering i bygg, anlegg og infrastruktur med digitale verktøy der bygg, veier, grøfter og rørføringer designes i digitale 3D-modeller. 

Alle produkter som benyttes til å bygge disse anleggene består av to deler: 

 • Fysisk produkt. Det vil si rør, rørdeler, pakninger og andre produkter anlegget bygges med. 
 • Digitalt produkt. Det vil si all digital informasjon og dokumentasjon om produktet i alle ledd, fra produksjon og prosjektering til kjøp, salg, lagerføring, montasje og senere drift og vedlikehold. 

Hvert eneste fysiske produkt har et "digitalt liv". Det finner vi dels som objekter i prosjektering, dels som informasjon i ulike systemer gjennom verdikjeden. På vei fra fabrikken til ferdig installert i bygget eller VA-grøfta skal produktet gjennom i flere ledd med konstruksjon, beskrivelser, kjøp, salg og lagerstyring. 

Fra produsent via grossist og konsulent til entreprenøren som monterer det, gjennom et variabelt antall ledd. Alt foregår i digitale systemer. Utfordringen er at disse systemene ikke snakker sammen, eller at de snakker dårlig sammen.

Flaskehalser i datasystemer

NOBB VAVVS og NOBB på byggsiden bør være godt kjent for de fleste i Norge som sentrale databaser i kjøp og salg på grossist-siden. De har sin egen struktur, separat fra like proprietære systemer i andre ledd av verdikjeden. Informasjon om hvert eneste produkt krever manuell behandling inn og ut. Til sammen skaper det en lang rekke flaskehalser, hindringer og blindveier i den digitale dataflyten. 

Det er denne floken som nå ser ut til å gå mot en løsning, takket være en enighet som ble oppnådd på et møte i VVP-regi i midten av september. Nøkkelen ligger i et felles digitalt språk, basert på internasjonale standarder for datamaler. 

PDT – felles system for datamaler

– Alle fagområder i næringen har nå blitt enige om å bruke internasjonale standarder for digitalisert maskinlesbart språk. Det gjør at produktinformasjon kan gå inn i en effektiv dataflyt der informasjon leses automatisert og standardisert mellom systemer. PDT er denne standarden, og vi er enige om hvordan den standarden skal brukes. Det er faktisk revolusjonerende. Med PDT snakker alle systemer samme språk, sier Terje Røising. 

Det foregår nå et viktig arbeid på felles bransjenivå gjennom PDT Norge, en forening på tvers av bransjer og ledd innen bygg, anlegg og eiendomsdrift i Norge. Foreningen arbeider for en korrekt og effektiv digital informasjonsflyt gjennom verdikjeden. VA- og VVS Produsentene VVP var en av initiativtakerne bak PDT Norge, og er et sentralt bindeledd i arbeidet som foregår nå i høst.  

Viktig for hele verdikjeden i VA og VVS

Knut Jøssang i Pipelife har en sentral rolle i det operative arbeidet med digitalisering av produktinformasjon innen VA- og VVS-sektoren. Han forsikrer de som måtte lure om at dette ikke angår bare produsenter. En integrert felles dataflyt er viktig for de som vil tjene penger i fremtiden, uansett hvor i verdikjeden de befinner seg.  

– Litt brutalt sagt: De som har en rettmessig plass i verdikjeden vil bestå og styrke sin posisjon, om man er villig til å endre seg. Enkelte fordyrende luftslott må nødvendigvis kollapse når bransjen som helhet tar ut besparelsene som ligger i denne prosessen, både økonomiske og klimamessig, sier Jøssang. 

Digitalisering av informasjonsflyten vil ha store konsekvenser i alle ledd: 

 • Produsenter vil få en viktigere rolle i verdikjeden og komme tettere på de som bestiller. Kan bygge forretningsmodeller der pris ikke er eneste fokus. Kan også fokusere på kvalitet i informasjonen i stedet for spesialinnpakninger av informasjonsinnhold. 
 • Konsulenter vil få et nytt verktøy gjennom å beskrive funksjonskrav gjennom datamaler. Dette kan leverandører svare opp raskere og mer entydig. Gir mer maskinlesbare spesifikasjoner og mindre synsende prosa videre i kjeden. 
 • Grossister vil få enklere informasjonslogistikk med PDT i alle ledd og fagområder. Enklere og mer entydig handelsinformasjon (prislister, dokumentasjon osv.) Forenkler gode beskrivelser av produkter og ytelser i elektroniske handelssystemer (nettbutikk o.l). Totalt enklere samhandling med andre aktører i VA og VVS. 
 • Entreprenører / utførende vil kunne heldigitalisere prosjekter mer enn før, på tvers av fag, landegrenser og verdikjeder. Mer informasjonsdeling mellom utførende og resten av verdikjeden vil gi grunnlag for nye forretningsmodeller og mulighet for større gevinster. 

VVP vil få fart på implementering av PDT

Produkter "oppstår" hos produsentene, i både fysisk og digital versjon. Som representant for nettopp produsentene har derfor VVP naturlig tatt en lederrolle i digitaliseringsprosesser, og i arbeidet med digitalisering og standardisering av produktinformasjon som foregår nå.

VVP er i ferd med å sette ned ekspertgrupper som skal utarbeide PDT-er på alle produkter hos medlemsbedriftene. Dette utgjør en stor andel av de produktene som brukes i norske VA- og VVS-anlegg, og som omsettes daglig i VA- og VVS-bransjen. 

VVP er også i dialog med andre aktører for å koordinere arbeidet videre. Her har VVP fått i gang god dialog og et godt samarbeid med blant andre Norsk Vann, MEF, FON, RørNorge og rørgrossistforeningen Virke Teknisk Handel (VTH). 

– Hele bransjen venter nå spent på PDT og en bedre digital informasjonsflyt. Dette er viktig for hele verdikjeden. Vi ser at det er de som installerer som roper høyest på bedre digital informasjon i hele BAE-næringen. Den etterspørselen er viktig for god framdrift. Vi i VVP skal bruke lederrollen til å få fart på den digitale standardiseringen av produkter i VA og VVS, sier Terje Røising i VA og VVS Produsentene VVP.

Først GTIN – deretter PDT

Full implementering av PDT som "språk" i datautveksling fra produsenter på globalt nivå til installasjoner i norske bygg og grøfter er et langt lerret å bleke. 

På kortere sikt er aktørene i bransjen nå enige om å bruke GTIN som standard digital merking og identifisering av produkter. GTIN er allment kjent som strekkoder, og er i stor grad allerede brukt både i Norge og internasjonalt. Det er dermed enkelt å ta i bruk gjennom hele kjeden – som et første trinn. 

Forkortelser

 • BAE: Bygge- anleggs og eiendomsnæring. Utvidelse av begrepet bygge- og anleggsnæring, omfatter også eiendomsbesittelse og -drift. 
 • VVP: VA- og VVS Produsentene VVP. Bransjeorganisasjon for produsenter i VA- og VVS-sektoren. 
 • PDT: Product Data Template. Datamal, og et standardisert format for digital informasjon. 
 • PDT Norge: Forening som skal fremme standardisering av digital produktinformasjon i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. 
 • VA: Vann og avløp. 
 • VVS: Varme-, ventilasjon- og sanitærteknikk
 • VTH: Virke Teknisk Handel, den nye rørgrossistforeningen
 • GTIN: Global Trade Item Number. Nummer som gir alle produkter en unik identitet. Vanligvis forbundet med strekkode i kjøp, salg og lagerstyring. 
 • MEF: Maskinentreprenørenes forbund. Bransjeorganisasjon for maskinentreprenører. 
 • FON: Foreningen VVS-organisasjonene Norge. Interesseorganisasjon for VVS-kjeder og andre aktører i VVS-bransjen. 
 • RørNorge: Rørentreprenørene Norge. Bransjeorganisasjon for VVS-entrerprenører og rørleggerforetak. 

Mer informasjon

VA og VVS Produsentene VVP

www.vavvs.no

Terje Røising

Ass. daglig leder

Telefon: 906 15 544

Epost: terje@vavvs.no

 

Terje Røising i VVP. Foto: Jørn Søderholm.

Terje Røising i VVP. Foto: Jørn Søderholm.