Beräknar samhällskostnader för trafikstörningar

Publicerad: 9 september, 2022

Bild: RISE

Bild: RISE

I ett forskningsprojekt inom InfraMaint tittar man på hur störningar och avstängningar vid trafiknära entreprenader som VA-arbeten och beläggningsarbeten bidrar till ökade kostnader för samhället och medborgarna.

Det Mistra-finansierade Forskningsprogrammet InfraMaint tar ett brett grepp om olika frågor som rör behovet av underhåll och nyinvesteringar i infrastruktur. Infrastrukturens andel av kommunala investeringar är betydande och behöver öka framöver, framför allt inom VA och väg. För  det övergripande projektet Upphandlingsaren ansvarar Åsa Flydén, projektledare på forskningsinstitutet RISE, för helheten.

-        Syftet med Upphandlingsarena är bland annat att skapa dialog kring hur upphandling kan användas för att driva på innovation inom infrastrukturunderhåll, hur man kan skapa incitament för innovation i upphandlingarna, förklarar hon.

I projektet kommer de göra analyserna på en mer övergripande nivå och inte titta närmare på vad olika entreprenadtyper som schaktfritt jämfört med schaktning kan innebära etc.

Ökade utsläpp ger sämre hälsa

I delprojektet ”Inkludering av samhällskostnad i upphandling av trafiknära entreprenader” som utförs av forskare på VTI är målsättningen att göra beräkningar på olika kostnader som trafikförseningar kan ge upphov till.

-        Det handlar om att folk måste köra omvägar förbi platser där olika entreprenader som VA-arbeten pågår samt de köbildningar som blir. Båda de sakerna orsakar större utsläpp från bilarna och kostnader för individer för förlorad arbetstid samt för yrkes- och godstrafik.

Ökade utsläpp orsakar i sin tur större klimatpåverkan samt samhällskostnader för sämre hälsa och kortare livslängd hos medborgarna som utsätts för utsläppen.

-        Det finns redan framräknat olika nyckeltal för kostnader av olika typer av utsläpp som koldioxid, kväveoxid, och svaveloxid m fl, de kommer vi använda och jämföra hur mycket större kostnaderna blir då bilar fastnar i kö, får köra omvägar och liknande.

Tittar på tre olika vägtyper

Projektet använder simuleringar för trafikstörningar på tre typer av vägar, en ringled, en liten gata mitt i centrum och en mellanstor led.

-        De simuleringar vi gjort är: avstängning av en fil av två i vardera körriktningen på en större genomfartsled; växelvis trafik i en fil med hjälp av mobilt signalsystem på en lokal led in till centrum samt enkelriktning av en mindre gata i stadskärnan.

De har valt en simuleringsmodell för Södertälje som redan finns på plats och kommer även jämföra med data från en modell som finns för Norrköping.

-        Men även om simuleringarna görs för bara de två städerna har vi valt 3 olika gatutyper som kan vara representativa även för andra städer.

Mer innovativa upphandlingar

Slutmålet är att få fram någon form av generaliserade värden för den typen av samhällskostnad för trafikstörningar på vissa vägtyper.

-        När vi väl har resultaten av beräkningarna kommer vi öppna för en dialogarena kring möjligheterna att använda den typen av värden som beslutsunderlag och i upphandling av entreprenader. Förhoppningsvis ska det kunna driva utveckling och innovation mot entreprenader med lägre klimatpåverkan och samhällskostnader.

Projektet kommer pågå fram till december då en slutrapport av VTIs studie kommer presenteras.

-        Vi har blivit försenade av pandemi och annat vilket gör att vi dessvärre inte har resultat som går att presentera ännu men preliminära beräkningar visar dock att kostnaden kan vara betydande vilket skulle kunna göra stor skillnad i hur man ser på trafiknära entreprenader.

 

Ylva Sjönell