Full fart mot norsk VA-senter på Ås

Publicerad: 21 september, 2017

Nå settes arbeidet med å realisere det nasjonale senteret for ledningsteknologi på Ås i høygir. De første millionene er på plass og et interimsstyre er valgt.

Bildet: Her ved Ås kirke disponerer NMBU i dag et areal på om lag 15 dekar. Dette arealet framstår som et spennende alternativ for et framtidig kompetansesenter. 

Interimsstyret, som i forrige uke ble oppnevnt av styringsgruppa, vil bli ledet av avdelingsdirektør i Oslo VAV, Sigurd Grande. Interimsstyret består i tillegg av daglig leder i VA og VVS-produsentene, Bjarne Haugland, assisterende direktør i Norsk Vann, Yngve Wold, virksomhetsleder Live Johannesen ved Vann- og avløpsavdelingen i Drammen kommune og styreleder i Rørinspeksjon Norge, Peer-Christian Nordby.
Interimsstyret vil også knytte til seg seniorrådgiver i Norsk Vann, Einar Melheim og rådgiver Sjur Tveite.

NMBU blir en samarbeidende part, men blir av praktiske grunner ikke en del av selve interimsstyret.
Styringsgruppa vil ivareta kontakten med NTNU, SINTEF og NMBU, og understreker at det er åpne dører fra de ulike miljøene, enten det er utdanning, forskning og utvikling eller praktiske VA- tjenester. VA- og VVS-produsenter og andre aktører skal også ha en åpen dør inn mot styringsgruppa, understreker Sigurd Grande.
Styringsgruppa mener det er viktig å komme i gang med «grunnmuren» for det nye senteret, og det er sluttbrukernes behov som får hovedfokuset i første omgang. Dette må kartlegges grundig, mener styringsgruppa.

Godt håp om mer offentlig støtte
Interimsstyret får nå inntil seks måneder på seg til å komme med viktige avklaringer for om mulig å starte byggingen av det nye senteret så snart det er praktisk mulig. Oppstart i 2018, slik leder for styringsgruppa og nå også interimsstyret, Sigurd Grande, har hatt som mål, ser ut til å måtte justeres noe. Kompetansesenteret vil i løpet av noen måneder få avklart en hensiktsmessig organisering for eierskap og styring.
Det var helt avgjørende at VA-senteret ble tildelt 2,5 millioner kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett tidligere i år. Partiet Venstre fikk mye av æren for dette, og for ildsjelene bak senteret er det ingen ulempe om det samme partiet nå går inn i den nye Solberg-regjeringen og dermed kan bidra til å sikre senteret en plass i framtidige Statsbudsjett.
Kompetansesenteret har en foreløpig prislapp på 20 millioner kroner, og den første befaringen på et aktuelt tomteområde på Ås er gjennomført.
Området disponeres av NMBU i dag. Dette området blir av seniorrådgiver Einar Melheim i Norsk Vann betegnet som svært interessant. Det er helt klart at interimsstyret vil gå i dialog både med ledelsen ved NMBU og Ås kommune for å få tilgang til dette arealet.

Senter også for produktutvikling
Avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV, som hele tiden har hatt en sentral rolle i prosjektet, mener det er viktig å bygge ut kompetanse og fagmiljøer som generer mer produktutvikling, mer forskning og flere lærekrefter. Dette vil sikre en betydelig rekruttering av unge medarbeidere innen norsk VA.
-Vi har i dag ikke noe sted for praktisk trening knyttet til et ledningsnett, som står for 90 prosent av verdien i VA-sektoren. Oslo VAV legger ikke skjul på at vi ønsker et sterkere fagmiljø på NMBU for å møte morgendagens utfordringer, sier Sigurd Grande.

Forskning sentralt
Neste trinn blir å etablere en arbeidsgruppe som ser nærmere på aktuelle prosjekter innen FoU hvor kompetansesenteret kan ha en fremtidig rolle. Aktuelle modeller for samhandling vil bli diskutert i interimsstyret og styringsgruppa.
Kommunene blir utfordret til å sammenstille en prioritert oversikt over FoU knyttet til ledningsnett og teknologi. Dette arbeidet må forankres hos sluttbrukerne, det vil si de kommuner og virksomheter som utgjør skal forankres i det såkalte Teknologiutviklingsnettverket i vannbransjen.
VA-bransjen, både med leverandører og kommuner, ønsker en større påvirkning i forskningsprogrammene.
Arve Heistad, førsteamanuensis ved NMBU, mener det er viktig at forskningssamarbeidet mellom NMBU og NTNU både fortsetter og intensiveres. VANNforsk bør i så måte være et nyttig organ for videre dialog.
Forskningsmiljøene må være våken for å etablere partnerskap, mener Heistad. Sigurd Grande mener Oslo VAV sitt NoDig Challenge-prosjekt også kan være en del av FoU-sporet.