Förändrat klimat och finansiering – utmaningar för infrastrukturen

Publicerad: 29 juni, 2022

Bild: Mistra

Bild: Mistra

Klimatförändringens utmaningar för infrastruktur och god finansiering av underhåll. Under Mistra InfraMaints matchmakingevent bollade forskare och behovsägare projektidéer och utforskade samverkansmöjligheter. Eventet är en del av forskningsprogrammets förberedelser inför ansökan om en andra fas.

I slutet av april anordnade Mistra InfraMaints programledning och IQ Samhällsbyggnad, en av forskningsprogrammets partners, ett matchmakingevent där forskare och behovsägare bjöds in för att diskutera ett 30-tal projektidéer inför programmets fortsatta arbete. Både partners som har varit med i programmets första fas och potentiellt nya partners deltog.

Magnus Arnell, biträdande programchef Mistra InfraMaint.

– Vi tycker det är viktigt att samla alla, både forskare och behovsägare, för att diskutera våra forskningsfrågor och verksamheternas behov och utmaningar. En annan viktig aspekt var också att samlas och träffas igen för att bygga laganda. Vårt program kan framstå som splittrat då vi täcker in VA, väg och järnväg – branscher som inte har så mycket med varandra att göra i vanliga fall – och vi skär genom dessa områden med underhåll som gemensam nämnare, berättar Magnus Arnell, biträdande programchef för Mistra InfraMaint.

Under eventet fick forskarna pitcha sina projektidéer, som arbetats fram inom programmet, sedan diskuterades dessa i mindre grupper med stöd av tre frågor: Täcker idéerna in de forskningsbehov som finns? Vilka samverkansmöjligheter ser du? Vilket stöd behövs för att projekten ska bli lyckade?

Fri och förankrad forskning

En av behovsägarna som deltog på mötet är Lena Blom, forsknings- och utvecklingsledare på Kretslopp och vatten vid Göteborgs stad. De har varit en del av Mistra InfraMaint sedan start, framför allt genom en anställd industridoktorand, Anna Ohlin Saletti, som forskar om tillskottsvatten inom programmet. Att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar för vatten och avlopp ligger högt på agendan i Göteborg då stora vattenmängder kommer till reningsverken, och än större mängder regn väntas i och med klimatförändringarna.

Lena Blom, forsknings- och utvecklingsledare på Kretslopp och vatten vid Göteborgs stad.

– Det som är spännande med Mistra InfraMaint är att det inte bara är fokus på VA, utan även annan infrastruktur som vi tar del och lär oss av. Vi har goda erfarenheter av att arbeta med kunskapsbaserade underlag för att kunna fatta bra beslut. Jag var med på mötet eftersom vi vill fortsätta utveckla arbetet och vår medverkan. Vi har fler utmaningar än vatten och vill bevaka de andra frågorna som programmet arbetar med för att ta del av ny kunskap, säger Lena Blom.

Hon tycker att arrangemanget var både roligt och genomfördes med ett smart upplägg där samma frågor diskuterades med olika människor, likt speeddejting. Lena Blom hade också en del medskick till programledningen. Dels vikten av att kunskap från forskningsprogrammets första fas förvaltas och utvecklas vidare, dels att öppna upp mer fritt för helt nya idéer som inte diskuterades under matchmakingeventet och att låta behovsägarna vara än mer delaktiga i processen. Hon framhåller också vikten av programmet har en sammanhållen struktur och knyts ihop, exempelvis genom syntesprojekt, för att det inte ska drivas som lösa öar.

– Det är många spännande saker på gång, och jag hoppas att de intressanta reflektionerna nu tas om hand i det fortsatta arbetet. Ett område jag finner intressant är hur man kan hantera innovation i en miljö som en förvaltning eller ett kommunalt bolag. Vi har samma utmaningar som många andra städer och det är viktigt att forskningen både får vara fri och samtidigt är förankrad i våra behov av kunskap.

Förändrat klimat och effekter på infrastruktur

Mistra InfraMaints programledning har också varit på besök hos ett flertal behovsägare inom programmet för att fånga upp behov och idéer. Lena Bloms förhoppning är att än fler behovsägare engageras och deras åsikter och medskick tas om hand. Hon hoppas också att fönstret för påverkan inte stängs för snabbt, utan att det finns möjlighet att granska ett mer färdigt material av de planerade projekten i form av en snabbremiss.

Ett område som redan nu är klart för att stärkas om programmet beviljas en andra fas på ytterligare fem års forskning är klimatförändringens effekter, berättar Magnus Arnell. Här fanns flera projektidéer som diskuterades. På VA-sidan handlar det både om att arbeta med förnyelsebehov och smart underhåll. På vägsidan handlar det om att minska negativ påverkan från hårda ytor som parkeringar och vägar och därmed minska risk för översvämningar. Ytterligare ett tema som Mistra InfraMaint vill stärka är deras ekonomi- och organisationstema där det under matchmakingeventet presenterades flera idéer som adresserade vikten av god ekonomisk hushållning. Här är också regelförändringar på gång, som förhoppningsvis kan bidra till att underhåll får tillräckligt med finansiering, berättar Magnus Arnell.

– Många kommuner lyfter arbetet i tider av kris, likt Gävle som drabbades av kraftiga skyfall i somras med stora översvämningar som följd. Men vi kan inte sitta och vänta på att det ska hända, vi behöver överföra kunskap och erfarenheter mellan kommuner och andra aktörer.

Projektidéerna ska nu uppdateras med stöd i diskussionerna från mötet. Efter det kommer programmet att göra ett urval. I december kommer ansökan för en nästa fas att lämnas in.

 

Text: Mistra