Biobaserade PE/PP-rör för hållbara ledningsnät

Publicerad: 31 maj, 2022

Nu finns möjligheter att välja biobaserade PE- och PP-rör till VA-ledningar, med identisk kvalitet som de fossilbaserade, vilket möjliggör installationer med betydligt lägre CO2-avtryck.

Rör i Polyeten (PE) och Polypropen (PP) används i allt större utsträckning inom VA-branschen och en av de större tillverkarna av råmaterialet, granulatet, till sådana rör i Europa är Borealis.

-        Med de utmaningar världen står inför med en växande befolkning samtidigt som klimatpåverkan måste minska drastiskt behövs ett hållbarhetstänk inom alla områden. Inom VA-området kan vi konstatera att för att alla ska ha tillgång till vatten kommer det att krävas både fler och längre rör under marken för att växande samhällen ska kunna förses med vatten, rör som måste produceras hållbart, förklarar Lars Höjer, Application technology manager pipe på Borealis i Stenungsund.

Granulat baserat på växtriket

Att kunna erbjuda klimatsmarta och hållbara rör till infrastruktur jobbar Borealis kontinuerligt med. Ett första steg har varit att de plastråvaror de erbjuder rörtillverkare idag är helt återvinningsbara. Men de har även tagit ytterligare steg.

-        Vi kan idag erbjuda biobaserade råvaror till PE- och PP-rör som baseras på kolväten från växtriket, främst restprodukter från matvaruindustrin och cellulosaindustrin. Det är viktigt att påpeka att de restprodukter vi använder inte alls konkurrerar med matproduktionen, utan det är sådana produkter som annars skulle kasseras.

Det finns tre grupper av fossilfria råvaror baserade på kolväten som kan användas till plasttillverkning:

  • Generation 1 – kommer från produkter som direkt konkurrerar med matproduktionen, som sockerrör, vete etc
  • Generation 2 – restprodukter med plantursprung
  • Generation 3 – odlade alger och liknande, befinner sig på forskningsstadiet

De granulat Borealis tillverkar kommer från generation 2-kolväten.

De biobaserade produkterna är under massbalans, en spårbarhetsmodell som låter tillverkaren spåra hur stor andel av deras produkt som är hållbar. I bilden längst ner förklaras hur Borealis använder massbalansmodellen.

Identisk kvalitet

När man använder kolväten från växtbaserade restprodukter sker tillverkningen på samma sätt som när man använder kolväten från fossilbaserade råvaror.

-        Kolväten, oberoende av ursprung, krackas till etengas vilket i princip innebär att långa molekylkedjor bryts ner till tvåatomiga molekyler, etengas. Etengasen har identiskt samma kemiska egenskaper oberoende av vilken typ av kolväte man utgår från.

Det innebär att rör tillverkade av granulat baserat på växtbaserade restprodukter också omfattas av samma certifiering som de som tillverkas av fossilbaserat granulat.

-        Vi får ofta frågor om granulatet verkligen kan ha identiska egenskaper oberoende av varifrån kolvätena kommer och svaret är alltid ett ja, etengasen har de egenskaper den har oberoende av kolvätenas ursprung före krackningen, konstaterar Lars Höjer.

I princip noll CO2-avtryck

Att råvaran är förnyelsebar gör att CO2-avstrycken från det granulatet blir mycket litet.

-        CO2-avtrycket från vårt granulat ligger faktiskt på minus då det krävs fler kilo växter än de kilo plastgranulat som tillverkas, så plasten blir därmed en kolsänka. Vilken minskning på CO2-avtrycken som sedan rören får beror på rörtillverkarens tillverkningsprocesser och varierar därför mellan olika rörleverantörer.

Schaktfritt och biobaserade rör en klimatsmart kombination

Då schaktfritt är en klimatsmart installation i sig självt så innebär det att om man använder biobaserade PE- eller PP-rör med schaktfria tekniker så trycker man ner CO2-avtrycken så lågt man kan.

-        De skandinaviska rörtillverkare som köper förnyelsebar råvara från Borealis får också helt lokalproducerat granulat, då krackningen och polymerisationen sker i Finland och Sverige, vilket även det påverkar CO2-avtrycken.

Lars Höjer berättar att en invändning de kan få är att biobaserade rör kostar mer än de fossilbaserade.

-        Men med tanke på att materialkostnaden i en installation i VA-nätet är en mycket liten del av totalkostnaden så påverkar det inte prisbilden speciellt mycket. De kunder som redan köper biobaserade rör ser den ökade kostanden som rimlig för att kunna lägga hållbara ledningsnät för framtiden.

Planerar för tillverkning från plastavfall

Tillverkningen av PE- och PP-rör baserade på förnyelsebara råvaror är fortfarande i sin linda men växer snabbt, en begränsning för en snabbare tillväxt är tillgången på växtråvaror.

-        Men vår utveckling av klimatsmarta PE- och PP-rör slutar inte med tillverkning av rör baserade på förnyelsebart, det pågår även en långt framskriden forskning på att kunna använda plastavfall som råvara, så kallad kemisk återvinning, att kunna kracka kolväten från det och tillverka etengas som vi sedan tillverkar granulat från.

Det finns redan pilotanläggningar för sådan tillverkning i Nederländerna och Österrike.

-        Här i Stenungsund planeras en sådan fullskalig anläggning som enligt långt framskridna planer ska kunna startas inom ett antal år, givet att miljötillstånd ges till anläggningen, vilket vi inte bedömer kommer vara några problem att få, berättar Lars Höjer.

Det pågår även forskning på olika håll i världen för att kunna producera plaster direkt från infångad koldioxid från luften, men där har man ännu inte kommit lika långt då det hittills krävs mycket el för att få till den processen.

 

Bilden visar hur Borealis använder massbalansmodellen för sina Bornewables-produkter. Bild: Borealis

Bilden visar hur Borealis använder massbalansmodellen för sina Bornewables-produkter. Bild: Borealis

Ylva Sjönell