Framsnakket NoDig på VA-konferanse i Ålesund

Publicerad: 12 maj, 2022

NoDig-entreprenørene Olimb Rørfornying og Båsum Boring bidro med med informasjon om sine ulike løsninger på effektiv og miljøvennlig rørfornying under VA-dagene i Møre og Romsdal.

NoDig-entreprenørene Olimb Rørfornying og Båsum Boring bidro med med informasjon om sine ulike løsninger på effektiv og miljøvennlig rørfornying under VA-dagene i Møre og Romsdal.

En rekke norske kommuner nå har svært kort tid på seg til å oppfylle gjeldende rensekrav. Behovet er ledningsfornyelse er skrikende, og flere kommuner må ta i bruk grøftefrie metoder for å ta igjen noe av det enorme etterslepet.

Det slo rådgiver i Asplan Viak og faglig sekretær i Rørinspeksjon Norge, Martina B. Svedahl, fast under VA-konferansen til Driftsassistansen i Møre og Romsdal i Ålesund onsdag og torsdag. Dermed ble hun sammen med flere entreprenører en god NoDig-ambassadør under årskonferansen i Ålesund.

Det er fortsatt en rekke kommuner i Møre og Romsdal som enda ikke har tatt i bruk grøftefrie metoder i sin ledningsfornyelse. De ulike metodene ble presentert og illustrert gjennom konkrete prosjekteksempler for å gi en smakebit på mulighetene som finnes når rett metode velges. Med alt fra rørpressing til horisontalboring i fjell, utblokking og påføring av belegg understreket hun viktigheten av å sikre seg gode grunnlagsdata for å velge rett NoDig-metode. Jo bedre oversikt man har over eksisterende forhold, desto færre fordyrende og forsinkende overraskelser vil oppstå under gjennomføringen. Her handler det om å innhente alle nødvendige opplysninger fra grunnkart, ledningskart og kabelkart for å kartlegge eksisterende infrastruktur. Feltarbeid med kumregistrering er også en viktig del av jobben.

Grunnforholdene kan spille en sentral rolle og derfor er grunnundersøkelser ofte en nødvendig og viktig investering. Der eksisterende ledning benyttes som utgangspunkt for installasjon av et NoDig-produkt vil det være avgjørende å kartlegge tilstand og utforming for å velge rett metode og kvalitet. 

Variabel bestillerkompetanse
Bestillerkompetansen innen NoDig er svært variabel rundt om i landet. Martina B. Svedahl oppfordret derfor til interkommunalt samarbeid og besøk hos kommuner med lang erfaring og som er i gang med konkrete prosjekter.
Det er også mulig å hospitere hos en av NoDig-entreprenørene, delta på kurs og fagtreff i bransjen, enten det er i regi av Rørinspeksjon Norge, SSTT eller Norsk Vann.
Hun var også opptatt av at ledningseierne valgte rådgivere med tilstrekkelig bredde og kunnskap om de ulike metodene.
-Sett krav til rådgiverens NoDig-kompetanse. Tør å vekte kompetanse og erfaring, ikke bare pris når rådgiver kontraheres. Utarbeid rammeavtaler på NoDig-metoder og få inngående NoDig-kunnskap gjennom oppfølging av lokale prosjekt, oppfordret hun.

Miljøvennlige løsninger
Som ambassadører for NoDig-metoder kunne Rune Gundhus i Båsum Boring og Svein Rune Myhre fra Olimb Rørfornying gi eksempler på miljøvennlige løsninger. Gundhus tok for seg utblokking og inntrekking av PE-rør i vannledninger, mens Myhre konsentrerte seg mest om strømperenovering av avløpsledninger. Vidar T. Aase representerte Gategodsgutta og tok for seg fornyelse av kummer.

NoDig-entreprenørene var tydelig på at metodene i seg selv skaper et lavere CO2-utslipp fordi prosjektene medfører mindre graveomfang, tar kortere tid og krever mindre massetransport og drift på anleggsmaskiner enn konvensjonelle anlegg, og det uten at elektrifisering er medtatt i regnestykket. Elektrifisering er nå mulig både for NoDig-maskiner og for maskiner i konvensjonelle oppdrag. Her er Oslo VAV er en foregangskommune og stiller strenge krav til fossilfri drift.

Ved å ta i bruk en eller flere NoDig-metoder kan kommuner og interkommunale selskaper i Møre og Romsdal også bidra til raskere og mer miljøvennlige løsninger når de nå skal ta fatt på de enorme utfordringene som venter også i dette fylket, sier Martina B. Svedahl i en kommentar etter årskonferansen i Ålesund.

Odd Borgestrand