Fokus på godt samarbeid for velfungerende infrastruktur

Publicerad: 28 april, 2022

Jari Johansson – daglig leder i PAM Norge kunne ønske nærmere 100 bransjefolk velkommen til VA dagen på Gardermoen.

Jari Johansson – daglig leder i PAM Norge kunne ønske nærmere 100 bransjefolk velkommen til VA dagen på Gardermoen.

VA DAGEN 2022: Velfungerende infrastruktur, bærekraft, fornyelser og miljø var de viktige stikkordene for 98 deltakere samlet til VA dagen i regi av rørleverandøren PAM Norge på Gardermoen i dag.

Konferansen er en møteplass for kommuner, vannverk, rådgivere, entreprenører, grossister og andre som er opptatt av VA-faget. Nærmere halvparten av deltakerne representerte ledningseiere, og fokuset på ledningsnett og samfunnsøkonomisk analyse sto sentralt under årets konferanse.

Møteleder Christen Ræstad tok et forsiktig oppgjør med Oslo Economics, COWI og Kinei som leverte av Mulighetsstudien for VA-sektoren. Her skulle samfunnsøkonomiske analyser være en hovedsak, men ble i svært liten grad berørt. Analysen tok imidlertid for seg organiseringen av sektoren. Her ble det slått fast at det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme vil være å vedta at de kommunale vann- og avløpsenhetene skal organisere seg i regionale enheter.

Verdibasert innkjøp
Kjærsti Theodorsen i Svendby Bygg Consult tok for seg verdibaserte innkjøp.
-Innkjøp av entreprenør har ofte stort fokus på pris. Mange oppdragsgivere erfarer så at de må bruke mye ressurser på kontroll og detaljstyring av entreprenøren, mens disse igjen bruker tilsvarende ressurser på å kartlegge feil og sende tilleggskrav for å kompensere for lav anbudspris. Dette bidrar til budsjettoverskridelser og høyt konfliktnivå. Best Value Procurement (BVP) er en tilnærming til anskaffelser som bidrar sterkt til forbedring på alle disse områdene. Med 13 års erfaring fra prosjekt- og innkjøpsledelse viste Kjærsti Theodorsen at det er et betydelig forbedringspotensial for kontraktsinngåelser i VA-bransjen. Spesielt rådgiverne har en lang vei å gå, etter hennes mening.
-Det handler om å få i gang en effektiv anbudsprosess der dialogen med entreprenørene og leverandørene er helt avgjørende for et godt resultat. Her handler det også om god forankring i ledelsen, understreket hun.

Gode beskrivelser og dialog avgjørende
Advokat i Grette AS, Jørgen Aardalsbakke mente det er god tradisjon for å gjøre det man alltid har gjort.  Det gjelder i alle bransjer innen bygg og anlegg, inkludert vannbransjen.
Det vanlige er at byggherren prosjekterer selv eller engasjerer et rådgiverselskap. Da er muligheten for at byggherren får det slik han ønsker.  Totalentreprisen er et godt alternativ i mange tilfeller der funksjon og løsninger er i fokus.  Den tekniske beskrivelsen må være presis for å oppnå et godt prosjekt uavhengig av entrepriseformen, understreket Aardalsbakke.  En uklar beskrivelse er en svikt fra byggherren sin side. Dette vil ofte føre til kamp mellom entreprenør og byggherre fordi man har ulikt syn på hva som inngår i kontrakten.
Et alternativ er da samspillsentreprisen. Godt forprosjekt, god konkurranse og deretter utviklingsfasen, som er helt avgjørende for god gjennomføring. Her handler det om premisser for prosjektet, inklusiv tid og kostnad. Gjennom samspill oppstår det en felles forståelse for utgangspunktet for prosjektet og for selve gjennomføringen.  Det har vist seg at de som ønsker å benytte seg av samspillskontrakter også opplever redusert konfliktnivå.

Kompetansekravene
Sunna Zophoniasdottir er for tiden assisterende prosjektleder for ny overføringsledning Skullerud – Enebakkveien for Oslo kommune. Dette er et prosjekt til 300 millioner kroner som utføres av den norske avdelingen til det sveitsiske tunellfirmaet, Marti AB.
Infrastrukturprosjektene blir stadig større, og det stilles strengere krav til kompetanse og gjennomføringskraft. Det gjelder spesielt miljøkravene. I tunnelprosjekter handler det alltid om geologi og dermed stor grad av uforutsigbarhet når det gjelder tidsforbruk.  Byggetiden er alltid nøkkelen til prosjektøkonomien og kan føre til konflikter mellom byggherre og entreprenør.  Da blir kontraktsformen avgjørende slik at risiko blir fordelt. Et godt samspill er dermed helt avgjørende, og byggherrens bestillerkompetanse er også avgjørende.  Ofte blir entreprenøren «overkjørt» av en byggherre som mener de kjenner prosjektet så godt at de også ønsker å være styrende. Det er i seg selv er en risiko, mente Sunna Zophoniasdottir.

 

Av Odd Borgestrand