Ny SVU-rapport: Digitalisering av den svenska VA-branschen

Publicerad: 17 mars, 2022

Bild: Svenskt Vatten

Bild: Svenskt Vatten

Den nya SVU rapporten från Svenskt Vatten - Digitalisering av den svenska VA-branschen -  ska ge VA-branschen en kunskapsbas för arbetet med digitalisering inom vatten och avlopp. Den beskriver potentialen och pekar ut framgångsfaktorer för omställningen. Den tar också upp utmaningar med kompetensförsörjning, datahantering och cybersäkerhet. En inspirationskatalog ger tio exempel på lyckade digitala tillämpningar ur verkligheten.

I förordet till rapporten beskrivs bakgrunden till rapporten:

"Som en av 2020-talets allestädes närvarande globala trender är digitalisering högaktuellt för svenska VA-organisationer. Utvecklingstakten på området är hög och trycket stort från VA-organisationernas uppdragsgivare, leverantörer, kunder etc. för att anamma nya digitala tekniker och applikationer. Utmaningarna kopplat till att implementera ny teknik i snabb utveckling är dock många och behovet av samlad kunskap stort. Idén till att ta fram denna rapport föddes vid en serie workshops på temat digitalisering inom VA-kluster Mälardalen. Vid dessa diskussioner var det tydligt att deltagarna inte hade en delad bild av vad digitalisering innebär och vilka problem teknikerna ska lösa. Många begrepp var vaga eller okända för flertalet deltagare. En samlad kunskapsbas efterfrågades som utgångspunkt för arbetet med den digitala transformationen.

Med detta syfte formerades SVU-projektet State of Knowledge – Digitalisering av den svenska VA-sektorn som har samlat 23 organisationer för att diskutera och ta fram en grundläggande sammanställning av vilka behov digitaliseringen ska lösa, nya kompetensbehov, vision och potential med transformationen samt specifikt utmaningar med insamling, lagring och delning av data och cybersäkerhet. Projektet har finansierats av Svenskt Vatten Utveckling och medfinansierats av deltagande organisationer som bidragit med sin tid och sitt engagemang i arbetet. Innehållet i denna rapport är sammanställt från litteratur och expertkunskap inom digitalisering och VA men är också ett resultat av initierade diskussioner vid ett antal workshops och möten inom projektet."

I Sammanfattningen av rapporten konstateras bland annat:

"VA-branschen står inför många utmaningar, bland annat omställning till cirkulära system, åldrande infrastruktur och nya väderfenomen. Mot den bakgrunden finns det stor potential med nya digitala lösningar. Med ett cirkulärt synsätt på VA-tjänster blir vatten en värdefull produkt som kan differentieras i kvalitet beroende på brukarens behov, och föroreningar i avloppsvatten blir värdefulla resurser som kan återvinnas. Digitaliseringen har en viktig funktion i att realisera dessa möjligheter, till exempel genom ökad övervakning av kvalitet och integrering med andra system i samhället för att synkronisera produktion med efterfrågan."

 

Författare är Magnus Arnell, Marcus Ahlström, Christoffer Wärff, Maya Miltell samt Arash Vahidi på RISE Research Institutes of Sweden.

 

Mer information finns på:

https://svenskt-vatten-ab.mynewsdesk.com/news/ny-svu-rapport-digitalisering-av-den-svenska-va-branschen-443799

 

Fotnot: SSTT.se kommer följa upp rapporten med ett par mer fördjupande artiklar framöver

Ylva Sjönell/Svenskt Vatten