84 miljoner till tryggare dricksvattenförsörjning

Publicerad: 15 mars, 2022

Foto: Havs- och vattenmyndigheten

Foto: Havs- och vattenmyndigheten

84 miljoner kronor, uppdelat på två år. Det fördelar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, till länsstyrelserna runt om i landet. De i sin tur stöttar lokala projekt för att säkra vattenförsörjningen. 

– Syftet är att få bättre vattenhushållning och tryggad tillgång till dricksvatten, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid HaV.

En trygg och säker dricksvattenförsörjning är av avgörande betydelse för vårt samhälle. Klimatförändringarna medför att perioder med torka och extremväder blir vanligare i framtiden. Därför är det viktigt att planera för framtiden och förbereda åtgärder.

– Samhällsutvecklingen utgör också risker för vattenförsörjningen genom att påverka kvalitet och kvantitet i våra grund- och ytvatten som används till dricksvatten, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid HaV.

Kommuner och kommunala dricksvattenproducenter, men även företag och föreningar, kan söka stöd hos länsstyrelsen för investeringar i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en bättre tillgång till dricksvatten. Samarbete över större geografiska områden, som till exempel avrinningsområden, uppmuntras.

Stöd för fjärde året

Det är fjärde året som regeringen, via HaV, satsar på att trygga tillgången till dricksvatten. Över 400 projekt har tidigare fått stöd. Framför allt är det kommuner och kommunala VA-bolag, men även några föreningar och företag, som har fått medel. En mindre del har använts av länsstyrelserna själva för arbete med att långsiktigt säkra vattenförsörjningen.

– Projekt som tidigare fått stöd omfattar allt från att installera smarta vattenmätare för minskad vattenförbrukning och åtgärder för att minska läckage från ledningsnät till att rena och återvinna avloppsvatten och att skapa nya vattentäkter och vattenskyddsområden, säger Margareta Lundin Unger.

Mer om bidrag på HaV:s webb: https://www.havochvatten.se/an...

För mer information, kontakta:

Margareta Lundin Unger, utredare HaV. Tel 010-698 61 21, 076-538 61 21, margareta.lundinunger@havochvatten.se

 

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. 

Pressmeddelande från Havs- och vattenmyndigheten