Rørinspeksjon i stort tempo og omfang

Publicerad: 25 mars, 2017

Etter pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus må Søndre Follo Renseanlegg IKS utvide kapasiteten på rensing av avløpsvann fra Ås og Vestby kommuner innen 2019. Begge kommunene opplever sterk vekst, og dermed må også infrastrukturen utvides for å håndtere befolkningsøkningen alle vet vil komme. 

Bildet: Norva24 samlet med rørinspeksjonsbiler og spylebiler for rask og effektiv rørinspeksjon av avløpsnettet tilknyttet Søndre Follo Renseanlegg IKS. Foto: Odd Borgestrand.

Det blir en utfordring å få et nytt renseanlegg ferdig til 2019. Dette er et krav SFR vil ha problemer med å oppfylle, men nå er i hvert fall forprosjektet smått kommet i gang, opplyser daglig leder ved Søndre Follo Renseanlegg IKS, Geir Simensen.

Som et ledd i tilstandsvurdering av avløpsnettet er Norva24 hyret inn med personell og biler. I midten av mars var fem rørinspeksjonsbiler med for å dekke flere strekninger i til dels krevende terreng på totalt fire og en halv kilometer i Vestby kommune. Tidligere er flere lengre etapper allerede undersøkt, og Simensen varsler at enkelte strekk fortsatt gjenstår.

«Dette er et spesielt og omfattende oppdrag der kravet om kortest mulig nedtid står helt sentralt. Når Norva24 samler sin kapasitet på Østlandet til å bistå oppdragsgiveren på denne måten er selskapet i stand til å utføre rørinspeksjon i stort omfang på kort tid.»

Leder for rørinspeksjon i Sandnes Transport AS, Trond Alm, mener rørene i Vestby og Ås bærer preg av tidens tann. Denne dagen ble det oppdaget forholdsvis få skader, og heller ingen betydelige brudd, men det er selvsagt en del korrosjon og slitasje i rørene, rapporterer Alm.

Hensikten med inspeksjonen
er å kartlegge tilstand av det eksisterende ledningsnettet og om det fortsatt kan benyttes videresom tilførselsledninger inn til et nytt renseanlegg.  Et nytt anlegg kan bli nærmeste nabo til dagens renseanlegg i Vestby.

-Dersom vi må investere i nye rør eller foreta rørfornying med strømpeforinger må dette bakes inn i prosjektet. Jeg håper vi i størst mulig grad kan slippe graving, og heller gå for NoDig løsninger, sier Simensen. Han vet at enkelte strekk ikke holder mål. Det er registrert enkelte lekkasjer som vil bli strømpekjørt om kort tid, og flere strekninger vil kanskje måtte fornyes i nær framtid.
Han frykter at mange av betongrørene enten har innlekk eller tæring etter snart 50 års bruk. Når det gjelder kummene, som er visuelt inspisert, er tilstanden stort sett akseptabel, mener han.

Søndre Follo Renseanlegg IKS
har tidligere benyttet Norva 24 medlem Sandnes Transport både for spyling og rørinspeksjon.
-Vi har gode erfaringer med selskapet.  Norva24 viser at de har kapasitet til å inspisere mange og lange strekk i løpet av en arbeidsdag. Det er vi helt avhengig av for å gjennomføre dette prosjektet på en miljøvennlig og rasjonell måte, forklarer Simensen.
Norva24 stilte denne gang med rørinspeksjonsbiler fra Sandnes Transport AS, Ringerike Septikservice AS og Flagstad AS. Spyleteknikk AS stilte med en storkombi spylebil og en beltegående spylerobot med 200 meters slange. Septik & Miljøservice var også med på oppdraget med mannskap.
For Søndre Follo Renseanlegg IKS var det en forutsetning å få oppdraget utført med god kapasitet og om mulig med èn og samme operatør.
-Dette forenkler arbeidet for oss, og det er også veldig greit å få en samlet tilstandsrapport i stedet for flere enkeltrapporter, mener daglig leder Simensen.

Foreløpig har styret og representantskapet i Søndre Follo Renseanlegg IKS vedtatt forprosjekt som skal utredes for deretter å bli lagt frem for en eventuell godkjenning av eierne som er Ås og Vestby kommuner.
Når rensekapasitet nå skal økes er også geografi blitt et tema blant politikerne i de to kommunene. Vestby går i retning av Moss og Movar, mens Ås er en tung aktør i Follosamarbeidet. Dette er en av årsakene til Søndre Follo Renseanlegg IKS nå begynner å få dårlig tid med å oppfylle Fylkesmannens krav. Politikerne er så langt ikke kommet til en felles konklusjon om framtidens løsning.  Her må det nok formuleres gode argumenter slik at enighet opppnås, men det er politikernes bord.

Søndre Follo Renseanlegg IKS
eies av Ås med 62% og Vestby med 38%. Selskapets formål er å eie, utbygge, drive og vedlikeholde et felles avløpssystem for oppsamling og behandling av avløpsvann med 4 pumpestasjoner til renseanlegget, for deretter slippe renset avløpsvann ut i Emmerstadbukta ved Hvitsten, som ligger flott til ved Oslofjorden. Renset avløpsvann blir på selvfall sluppet 300 meter ut og ned på 30 meters dyp.

Dette er en strategisk viktig ledning for Vestby og Ås kommuner, som samlet har nærmere 30.000 innbyggere. 80 prosent av husstandene i de to kommunene er avhengig av at denne ledningen er operativ til enhver tid.

-Frogn og Nesodden kommuner banker også på døra med tanke på å knytte seg til et nytt renseanlegg via nye sjøledninger, men dette ligger noe fram i tid og må avgjøres politisk, mener Simensen.
-Utfordringen i første omgang blir å gjennomføre et godt forprosjekt, slik at vi får et best mulig grunnlag for videre politisk behandling av utbygging av kapasiteten på rensing av avløpsvannet for regionen.

Simensen har også en visjon
om å knytte det nye renseanlegget opp mot universitetsmiljøet ved NMBU på Ås. Dermed kan studentene få praktisk og relevant opplæring innen vann og avløpshåndtering samt biogass i eget lokalmiljø. Dette vil åpne for forskning og innovasjon og vil kunne bli et godt læringsmiljø for studenter og lærere, mener han.
At renseanlegget, med biogass, kan benyttes som et klasserom må være et felles mål for oss og for universitetet. Da kan vi også være med i første rekke når det gjelder utviklingen først og fremst i vårt fag, men også i svært mange nært relaterte fag hvor NMBU innehar solid kompetanse konkluderer Simensen.