Planerad förnyelse spar resurser

Publicerad: 7 mars, 2022

På SSTT’s seminarium på VA-mässan visas genom ett praktiskt exempel vinster med att jobba med planerat underhåll istället för att akut ”släcka bränder”. Genom att ta ett helhetsgrepp över ett område minskas arbetsinsatsen samtidigt som man får bättre faktaunderlag.

Seminariet äger rum den 30 mars, under VA-Mässan på Elmia, och kommer byggas kring ett verkligt exempel från Göteborg där man genom ett långsiktigt planerat underhåll, som inkluderade schaktfria metoder som läcksökning, spolning och rörinspektioner, sparade mycket resurser för kommunen.

-        I den första delen av seminariet kommer vi fokusera på de inledande stegen i ett planerat underhållsarbete, som läcksökning, spolning och rörinspektion. I exemplet från Göteborg började de med att laga de akuta läckor på dricksvattenledningar som påkallat uppmärksamheten, men sedan tog de ett steg tillbaka och beslutade att kartlägga det område där relativt många läckor uppstått för att få en bättre helhetsbild, berättar Christer Silver Holmberg, medlem i arbetsgrupperna för både SSTT och STVF.

Samlar in statusinformation

De första stegen var först en kartläggning av tidigare lagade läckor i området, därefter planerades spolning och rörinspektion för att även få mer information om hur alla självfallsledningar såg ut.

-        Då det ändå skulle göras ett ordentligt arbete i området beslutade de sig för att även gå igenom spillvatten- och dagvattenledningar med spolning och rörinspektioner för att fastställa status och se vad som behövde åtgärdas. Resultaten från rörinspektionen visade att det fanns fler ledningssträckor som behövde åtgärdas och det hittades även tidigare åtgärdade sträckor.

Vid rörinspektioner tittar man inte bara på hur ledningarna ser ut utan samlar även in faktainformation som dimensioner på och material i rören.

-        I exemplet från Göteborg kunde man konstatera att den information man hade i databasen på ledningarna inte stämde överallt, vissa ledningar hade nya dimensioner och var i andra material. Troligen hade de bytts ut tidigare men att databasen hade missats att uppdateras. Den information de fick genom rörinspektionerna gjorde att de kunde lämna vissa ledningar utan åtgärd tills vidare, vilket var en stor vinst för dem.

Stora vinster med planering

De hittade även brunnar som behövde åtgärdas, något som de passade på att utföra i samband med att de genomförde hela förnyelseprojektet av området.

-        De viktigaste lärdomarna från det exempel vi diskuterar kring på seminariet på VA-mässan är att man vinner väldigt mycket på att jobba mer med planerat underhåll och förnyelsearbete. I det här fallet kunde de i ett enda arbetsprojekt åtgärda dricksvatten-, spillvatten- och avloppsvattenledningar samtidigt och fick även de brunnar åtgärdade som behövde uppdateras. Hade de istället gjort som de flesta gör, att åtgärda ett fel i taget hade det krävts betydligt mer tid och resurser för att få samma arbete utfört, avslutar Christer Silver Holmberg.

 

 För anmälan till seminariet gå till:

 https://www.elmia.se/va-massan/for-besokare/vad-hander-pa-massan/seminarieprogram/

 

Fotnot: SSTT kommer fram till mässan skriva fler artiklar om seminariets upplägg och innehåll.

 

Ylva Sjönell