Lagrådsremissen skiljer sig på flera sätt från utredningens förslag. Exempelvis föreslår regeringen att kommuner ska vara skyldiga att ta fram vattentjänstplaner (i stället för VA-planer) och skyfallsplaner. I lagrådsremissen är det också väldigt tydligt att det ska finnas en ökad flexibilitet i kommunernas skyldighet att bygga ut en allmän anläggning. Kommunerna ska också vara mer transparanta i planeringen och inhämta synpunkter från de som berörs av en eventuell utbyggnad.

Svenskt Vatten anser det är bra att kommunerna planerar och utreder behovet av vatten och avlopp. Efter en snabb genomgång av lagrådsremissen kan vi konstatera att det fortfarande finns en del otydligheter kring vad kommunen ska göra och vad VA-huvudmannens roll är. Kommunerna ska ta fram många planer och det är viktigt att dessa ger en synergieffekt. Det är vidare ett långtgående ansvar kommunerna får för att bedöma behovet av en allmän VA-anläggning och om det är lämpligt med enskilda anläggningar som ett alternativ. Denna utredningsbörda och de ökade kraven på samråd kommer att vara kostnadsdrivande samtidigt som det kommunala ansvaret finns kvar för att ordna vattentjänster när fastighetsägare inte tar sitt ansvar.

Enligt lagrådsremissen är förslaget att lagförändringarna ska träda ikraft den 1 januari 2023. Bestämmelsen om krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan föreslås tillämpas första gången för tid efter den 31 december 2023.

Svenskt Vatten kommer att fortsätta att granska och analysera lagrådsremissen. Propositionen väntas komma den 7 april. Därefter kommer vi att ha en dialog med politiska partier för att bidra till en så bra lagstiftning som möjligt.

 

Texten är hämtad från Svenskt Vattens webbplats

https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/vagar-till-hallbara-vattentjanster/