Tettpakket fagtreff i regi av Norsk Vann

Publicerad: 16 februari, 2022

Første dag av konferansen rettes søkelyset mot vannkilder, overvåking av vannkvalitet og fjellbasseng. Mattilsynet vil i 2022 ha fokus på kilde og nedbørsfelt i sitt arbeid. De starter dagen med å fortelle hva de vil vektlegge og forventningene til vannverkene på dette området.  Illustrasjonsfoto

Første dag av konferansen rettes søkelyset mot vannkilder, overvåking av vannkvalitet og fjellbasseng. Mattilsynet vil i 2022 ha fokus på kilde og nedbørsfelt i sitt arbeid. De starter dagen med å fortelle hva de vil vektlegge og forventningene til vannverkene på dette området. Illustrasjonsfoto

Norsk Vann arrangerer sitt årlige fagtreff 7. – 9. mars digitalt. Her blir det tre dager fylt med aktuelle vann- og avløpsfaglige tema. 

Programmet tar for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må håndtere og ha kjennskap til.
-Gjennom deling av kunnskap, erfaringer og diskusjon, ønsker vi at deltagerne skal stå bedre rustet til å møte disse i egen hverdag, heter det i en pressemelding fra Norsk Vann.

Programmet følger samme oppsett
som tidligere digitale Norsk Vann arrangementer, med sofaprat og bruk av egen app for dialog med publikum. Det gir deltakerne mulighet til å påvirke sofapraten og stille spørsmål til foredragsholderne.
Første dag av konferansen rettes søkelyset mot vannkilder, overvåking av vannkvalitet og fjellbasseng. Mattilsynet vil i 2022 ha fokus på kilde og nedbørsfelt i sitt arbeid. De starter dagen med å fortelle hva de vil vektlegge og forventningene til vannverkene på dette området. PFAS i drikkevann er blitt en utfordring for mange europeiske vannverk fordi grenseverdiene er satt under debatt. Hvordan er tilstanden i Norge? En ny Norsk Vann rapport som gir ny kunnskap og innsikt presenteres. PFAS er et godt eksempel på «nye trusler» mot vannkvaliteten.

Overvåking av vannkvalitet
Fra vannkilder tas det et kort steg over til overvåkning av mikrobiologisk vannkvalitet i vannmagasiner og ledningsnett. Folkehelseinstituttet går gjennom hva de ulike mikrobiologiske analysene forteller og hvordan de skal forstås. Asker og Bærum Vannverk deler deretter sine erfaringer om hvordan de har tolket funn av koliforme bakterier – når er det vekst og når er det fekal påvirkning? SINTEF bringer oss deretter videre inn i forståelsen av dette gjennom eksempler fra Trondheim. Bergen Vann har arbeidet med overvåking av vannkvalitet på ledningsnett og drikkevannsbasseng gjennom flere prosjekter. De deler av sine erfaringer knyttet til metode, praktisk gjennomføring, parametere og nytten av resultatene.
Bergen bidrar også med foredrag om lagdeling, oppholdstid og vannkvalitet i fjellbasseng. Hva er tilstrekkelig kontroll med innlekking til fjellmagasiner? Hvilken risiko utgjør dette? Siste del av dag én vil gi deg et grunnlag for å gjøre disse vurderingene.
Her blir det presentasjon av en ny Norsk Vann rapport «Risikovurdering av bergsprengte drikkevannsmagasin». Så deler Trondheim kommune og Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune sine erfaringer. Mattilsynet vil avslutningsvis dele sine erfaringer og synspunkter på temaet, før det blir en sofaprat om vurderinger av fjellbasseng.

Dag to er viet ledningsnett
– sikker drift, trykkreduksjon inklusiv bruk av vannmålere for lekkasjereduksjon og fremmedvann.
Hvordan sikre helsemessig trygg drift av drikkevannsdistribusjonssystemer? Tidligere Norsk Vann rapport på området er oppdatert med nye erfaringer og beste praksis. Den blir presentert i sin helhet på starten av dag to. Folkehelseinstituttet følger opp med en gjennomgang av sine prosjekter på området.
Etter en god diskusjon i sofaen blir det presentasjon av en ny Norsk Vann rapport om beste praksis for trykkoptimalisering på vannledningsnettet. Trondheim kommune går så inn på konflikter og forhold som er til hinder for mer aktiv bruk av trykkstyring. Et av hovedformålene med trykkstyring, i tillegg til mindre belastning på ledningsnettet, er lekkasjereduksjon. Smarte vannmålere kan være et viktig verktøy i den sammenheng. To kommuner vil dele sin erfaring med bruk av smarte vannmålere til lekkasjedeteksjon. Imidlertid er det satt en del begrensninger i GDPR regelverket som hindrer bruk av smarte husvannmålere. Før sofaprat og diskusjon blir det en gjennomgang av status på regelverk og hva Norsk Vann mener er behov for endringer. Dagen avsluttes med en sesjon på fremmedvann.

Fremmedvann er et tema
også ved innledningen til dag tre, som tar for seg de store utfordringene på avløpsområdet.
Norsk Vann starter med et kort overblikk på fremmedvannets betydning for de utfordringene bransjen nå står oppe i, og hvordan det arbeides i nettverk for å møte disse. Asker kommune deler sine erfaringer med å risikovurdere utslippspunkt i sammenheng med fremmedvann, og hvordan dette kan brukes til å sette gode og realistiske mål på fremmedvannsandelene. Fremmedvannets betydning ved utbygging av nye renseanlegg tas også opp i egne innlegg.

Myndighetsdialog
knyttet til tilsyn og tillatelser, nitrogenfjerning, resipientvurdering og erfaring med nye utslippstillatelser, er overskriftene på siste dag.
Det blir nyheter fra Norsk Vann, om mulig betydning av foreslått nytt avløpsdirektiv og regelverket innenfor avløp og slam i Norge og EU. Miljødirektoratet deler resultater og lærdom fra tilsynsaksjonen på avløp, andre nyheter og synspunkter, før ulike kommuner deler erfaringer knyttet til tilsynsaksjonen og dialog om utslippstillatelser.

Utbygging og ombygging av renseanlegg
er høyaktuelt for svært mange kommuner, og i deler av landet er nitrogenfjerning et svært aktuelt tema. Hallvard Ødegaard gjennomgår erfaringer med ulike prosessløsninger – hvilke er best egnet for kaldt klima? Det blir også et innlegg om hva som kreves av en driftsorganisasjon ved biologisk nitrogenfjerning.
Avslutningsvis vil det handle om hva som kreves i nye utslippstillatelser – hvilken informasjon må foreligge? Hvordan beregne ulike størrelser og hva legges til grunn? Videre diskuteres resipientvurderinger og hvordan dette skal kobles til utslippsmengder fra det enkelte anlegg. Dagen avsluttes med sofaprat og diskusjon knyttet til disse temaene.

Meld deg på her. 

Odd Borgestrand/Norsk Vann