Nu tillgänglig: Flexibla foder - kunskapsöversikt

Publicerad: 5 januari, 2022

Nu finns SVU-rapporten ”Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder” i Vattenbokhandeln hos Svenskt Vatten. Rapporten blev klar i september och har varit tillgänglig för Svenskt Vattens medlemmar sedan dess, nu släpps den till alla intresserade. 

Inte minst inom den schaktfria branschen är intresset stort för de resultat som rapportens tester och analyser kommer fram till, men rapporten ger också råd för upphandlingar. Bakgrunden till rapporten är att Flexibla foder är den mest använda metoden för renovering av avloppsledningar i Sverige. Då ledningsnätet brjar bli ålderstiget är tekniken ett viktigt inslag för ökad ledningsförnyelse. Projektet har provat upp till 25 år gamla driftsatta rördelar.

En viktig faktor som rapporten hänvisar till är också att även om tekniken är väl etablerad  så har fortfarande få undersökningar gjorts av hur flexibla foder åldras i de svenska ledningsnäten, det finns också fortfarande vissa brister i hur marknaden fungerar när det gäller upphandling och kontroll.

I presentationen av rapporten slås fast att:

"Utifrån erfarenheter, resultat och litteraturstudier har projektet tagit fram råd för upphandling av flexibla foder. Fodren har flera lager med olika egenskaper och funktion. Det innebär att det krävs extra noggrannhet vid upphandling och provning av produkten. Entreprenörens kompetens är oerhört viktig. Vid kravställning och kvalitetssäkring är det ringstyvhet som bör vara den viktigaste parametern eftersom den avgör hur väl ett foder motstår extern belastning. Kvalitetssäkringen har hittills inte genomförts på det sätt som Svenskt Vatten rekommenderade i sin publikation P101 från 2010. Det kan bero på begränsade resurser eller bristande kompetens hos beställare. Den övergripande slutsatsen är att installation av flexibla foder är ett hantverk som kräver kompetent personal, noggrannhet och erfarenhet för att resultatet ska bli bra."

Rapporten har skrivits av en arbetsgrupp inom RISE Research Institutes of Sweden AB och Renovera VA i Väst AB. Arbetet har pågått under perioden maj 2018 till januari 2021. Referensgruppen har bestått av representanter från 4S Ledningsnät (Kretslopp och Vatten samt SVOA), Aarsleff Rörteknik AB, NCC NoDig, Avloppsrallarna AB, InPipe Sweden AB, Svenskt Vatten AB, Trafikverket, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) samt Oslo VAV.  Författare är Love Pallon, Erik Marklund och Olle Persson från RISE, samt Thomas Johansson, Renovera VA i Väst AB. 

 

Rapporten finns på:

https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/flexibla-foder-kunskapsoversikt-och-statusbedomning-av-driftsatta-foder/

 

Ylva Sjönell