VA SYD: Höjda avgifter för vatten och avlopp

Publicerad: 10 december, 2021

En trygg och framtidssäker hantering av vatten och avlopp kräver långsiktiga investeringar.

En trygg och framtidssäker hantering av vatten och avlopp kräver långsiktiga investeringar.

29 november beslutades VA-taxorna som ska gälla från 1 januari 2022 i VA SYDs fem medlemskommuner. Höjningar beror bland annat på ökade kostnader för el och råvatten men krävs också för att kunna täcka behovet av mer personal.

Ökande befolkning i städerna, nya lagkrav och klimatförändringar är stora utmaningar inom VA-sektorn. När städerna byggs ut måste även den osynliga infrastrukturen under mark växa. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

– Vi kan inte nöja oss med att upprätthålla dagens prestanda. En hållbar och säker vattenhantering måste vara långsiktig. Vi behöver redan nu hantera framtidens behov inom vatten- och avloppshantering, säger Stefan Åkesson, avdelningschef för Ekonomiavdelningen på VA SYD.

 

Energi- och resurskostnader ökar

Kostnaderna för el och inköp av råvatten är områden som ökar till 2022. Elpriset ökar generellt och det finns det höjd för i budgeten. Den fasta kostnaden som VA SYD betalar till producenten Sydvatten för inköp av vatten höjs också 2022.

VA SYD ser också ett ökat behov av arbetskraft, både i form av egen personal men även konsulter för att bland annat möta den underhållsskuld som finns.

–Det finns ett stort behov av att öka antalet resurser inom VA SYDs produktionsavdelning kopplat till det stora behovet av underhållsåtgärder på våra anläggningar. Det är framförallt olika ingenjörsroller som dominerar i utökningen av personalresurser, säger Stefan Åkesson.

 

Taxor för vatten och avlopp 2022

Verksamheten inom vatten och avlopp hos VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan, inte genom skattemedel. Nedan redovisas förändringarna för brukningsavgifter. Avgifterna ska täcka drift men också resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnät och i anläggningar.

Den genomsnittliga höjningen av brukningsavgifterna är fördelade på fasta och rörliga kostnader:

Kommun   

 Höjning

i procent

     Ökad kostnad per månad

            för typhus A*

   Ökad kostnad per månad

             för typhus B**

Burlöv

0%

Oförändrade

Oförändrade

Eslöv

5,5%

38 kronor

22 kronor/lägenhet

Lomma

7%

42 kronor

28 kronor/lägenhet

Lund

6%

36 kronor

13 kronor/lägenhet

Malmö

6,7%

27 kronor

18 kronor/lägenhet

  
* villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten/år

** flerfamiljsbostad med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubikmeter vatten/år

 

Läs mer

VA SYD pressmeddelande