Utredning ska se över bestämmelser om vattenfrågor i plan- och bygglagen

Publicerad: 28 oktober, 2021

Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi. Bild tagen februari 2021. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi. Bild tagen februari 2021. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen ger i dag en särskild utredare i uppdrag att se över möjligheter att förenkla och förtydliga på vilket sätt miljökvalitetsnormer för vatten ska få genomslag vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen. Syftet är att underlätta kommunernas tillämpning av dessa krav.

Ökade nederbörds­mängder, orsakade av klimat­förändringar, och ny bebyggelse leder till att dagvattenmängderna ökar. Detta påverkar i sin tur yt- och grundvattenförekomster och kan leda till skador på den byggda miljön på grund av översvämningar.

- Det är av stor vikt att vi förtydligar plan- och byggregelverket så att vi får en långsiktigt hållbar hantering av vattenfrågor i samband med kommunal planläggning av ny bebyggelse, säger bostadsminister Märta Stenevi.

Utredaren ska även se över vilka verktyg som kommuner behöver för att säkerställa att kraven på miljömässigt och ekono­miskt hållbara lösningar för dag- och dricksvatten kan genomföras i dag och vid ett förändrat klimat.

Till särskild utredare har regeringen utsett Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör för Bottenvikens Vattenmyndighet, Länsstyrelsen Norrbotten. Johanna Söderasp har lång erfarenhet av vattenfrågor och särskilt de krav som ställs i EU:s ramvattendirektiv.

Utredningen ska lämna sitt betänkande senast den 20 juni 2023.

Pressmeddelande Finansdepartementet