Dette får du for 330 milliarder kroner

Publicerad: 20 oktober, 2021

Tenk deg et ledningsnett rundt hele jordkloden ved ekvator. Når det er etablert har du trolig svidd av 330 milliarder kroner, ifølge rådgiver Tom A. Karlsen

Tenk deg et ledningsnett rundt hele jordkloden ved ekvator. Når det er etablert har du trolig svidd av 330 milliarder kroner, ifølge rådgiver Tom A. Karlsen

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Ei grøft med vann- og avløpsledninger rundt hele jordkloden ved ekvator. Det vil koste anslagsvis 330 milliarder kroner, og det er beløpet norsk vannbransje trenger for å opprettholde et forsvarlig VA-tilbud til landets innbyggere. -Her må det effektiviseres, slo rådgiver Tom A. Karlsen i Cowi fast under SSTTs årskonferanse.

Tom A. Karlsen er en av rådgiverne som har fått være med å utarbeide den nye mulighetsstudien for norsk vannbransje, som skal være klar ved årsskiftet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt en mulighetsstudie som synliggjør effektiviseringspotensialet i vann- og avløpssektoren og samfunnsøkonomiske effekter.

Studien skal også gi departementene anbefalinger
og peke ut strategier som muliggjør realisering av potensialet. Målsettingen med studien er å utforske og utvikle potensialet i sektoren med sikte på en best mulig utnyttelse av offentlige ressurser i de kommende årene. Studien skal utarbeides på en bred tverrfaglig basis, og vil inngå i departementenes fremtidige beslutningsgrunnlag for sektoren.
Oppdraget er gitt til Oslo Economics AS, som har knyttet til seg COWI AS og Kinei AS som samarbeidspartner i prosjektet og endelig rapport skal foreligge i desember 2021.

Oppdraget gjennomføres
i fem steg: Studiedesign, Nåsituasjonsanalysen, Mulighetsstudium, Samfunnsøkonomiske analyser, samt Drøfting og anbefaling. Siktemålet er å kunne gi departementene et helhetlig, tverrfaglig beslutningsgrunnlag med anbefalinger og strategier for den videre utviklingen av sektoren.

Tom A. Karlsen tok under SSTT-konferansen for seg noen av enkeltpunktene for en mer effektiv bransje, der han slo fast at lekkasjeprosenten på 30 er for høy. Vi har renseanlegg som ikke holder mål og det er alt for mye fremmedvann i ledningsnett. VA-gebyrene varierer sterkt mellom kommunene. Ledningsfornyelsen er for lav. De minste kommunene har de største utfordringene, viser tallmaterialet. Det er også de minste kommunene som er dårligst på samarbeid.
En kombinasjon av økt bruk av NoDig kombinert med konvensjonell graving er rett vei å gå, mener Tom A. Karlsen, som også ga flere eksempler på hvordan NoDig teknologien kan benyttes på en effektiv måte.

Organiseringen
er et av de viktige punktene i mulighetsstudien. Den viser manglende kompetanse og gjennomføringsevne i små kommuner. At kommunene er både anleggseier og samtidig driver tisyn med egne avløpsanlegg er ingen god løsning, mente Karlsen.  Studien anbefaler større enheter og et felles direktorat for vann og avløp. Interkommunale aksjeselskaper er også vurdert. Det er alt for mange små enheter uten stor grad av effektivitet og kvalitet i norsk vannbransje i dag.
På velkjent vis avsluttet Tom A. Karlsen sitt korte foredrag med følgende NoDig- ord:
Et lite gravehull for entreprenøren er et stort skritt for menneskeheten.