Ny effektiv reningsteknik för ett renare Östersjön invigd

Publicerad: 12 oktober, 2021

Med den nya membrantekniken minskar miljöbelastningen i både Mälaren och Östersjön.

Med den nya membrantekniken minskar miljöbelastningen i både Mälaren och Östersjön.

Under tisdagen invigdes den första etappen av totalt fyra av den nya effektiva membrantekniken som kommer att medföra betydande utsläppsminskningar av bland annat fosfor, kväve och mikroplaster till Östersjön.

Stockholms Framtida Avloppsrening är Stockholms största miljöprojekt som bland annat innebär att kapaciteten vid Henriksdals reningsverk ska fördubblas samtidigt som utgående halter av kväve, fosfor, mikroplaster och organiskt material sänks.

- Detta är ett stort och viktigt steg i stadens miljöarbete och med detta projekt minskar Stockholms miljöbelastning på både Mälaren och Östersjön. Arbetet med att se till att våra sjöar och vattendrag är friska är högt prioriterat i staden och med denna ombyggnad minskar vi både övergödningen och tillförseln av mikroplaster till Östersjön, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Reningsprocessen vid Henriksdal består av fem reningssteg vilka omfattas av, grovrening, försedimentering, biologisk rening, eftersedimentering samt sandfilter. Med den nya membrantekniken avskiljs slam från det renade avloppsvattnet genom att vattnet filtreras genom en fysisk barriär, ett membran med mycket små porer. Reningssteg fyra, efter-sedimenteringsbassängerna har därmed byggts om till en modern membrananläggning. Den nya effektiva tekniken medför betydande utsläppsminskningar av kväve, fosfor och organiskt material samtidigt som membranen dessutom renar vattnet från mikroplaster, bakterier och en stor andel virus. Den nya reningsprocessen blir därmed så effektiv att det sista reningssteget med sandfilter kan tas bort.

Eftersom reningsverket hela tiden måste vara i drift sker ombyggnaden i etapper. Nu inleds etapp två av fyra.

- Den första biolinjen med den toppmoderna membrantekniken har vi nu lämnat över till vår driftsorganisation. Det är väldigt glädjande att vi redan nu kan rena avloppsvattnet ännu bättre. Vi har startat upp nästa etapp, ytterligare två biolinjer har tömts på avloppsvatten och rivningsarbetet i bassängerna kommer att startas inom kort för att ge plats till fler membrankassetter, säger Stefan Rosengren, projektchef Stockholms framtida avloppsrening, Stockholm Vatten och Avfall.

Stockholms framtida avloppsrening, SFA, är Stockholm största miljöprojekt och en stor miljösatsning för framtiden. Henriksdals reningsverk ska bli ett av världens modernaste reningsverk och får fördubblad kapacitet med hjälp av ny membranteknik som totalt kommer omfatta sju nya biolinjer. Sicklaanläggningen byggs ut, Bromma reningsverk läggs ner och en ny 1,4 mil lång avloppstunnel dras 30 – 90 meter under marken från Bromma till Henriksdal. Hela projektet kommer att färdigställas under 2029.

Läs mer

Pressmeddelande SVOA