Typgodkännande av material och produkter i kontakt med dricksvatten

Publicerad: 30 september, 2021

SVU-RAPPORT: I brist på tydliga svenska myndighetskrav arbetar 5T-projektet med att få fram ett tydligt, trovärdigt, transparent och tillämpat system för typgodkännande av material och produkter i kontakt med dricksvatten. Projektet har tagit fram generella riktlinjer för certifiering av mekaniska egenskaper hos produkter som VA-organisationerna behöver i sina anläggningar för att dessa ska uppnå livslängden minst 100 år. 

Det finns i dag inga tydliga svenska myndighetskrav på de material och produkter som används i kontakt med dricksvatten på vattenverk och i distributionsanläggningar. Detta är en brist eftersom dessa material och produkter förväntas ha lång livslängd. I Sverige kan en produkts hygieniska och mekaniska egenskaper utvärderas via ett frivilligt typgodkännande. Typgodkännande av produkter i kontakt med dricksvatten görs i dag mest på produkter i fastigheter, exempelvis blandare i kök, och inte på produkter avsedda att användas exempelvis i ledningsnätet och vid beredning i vattenverket. 

Ett system för typgodkännande som dricksvattenleverantörerna har förtroende för skulle innebära stora fördelar för VA-branschen. Dubbelarbete där flera kommuner granskar samma produkter skulle kunna upphöra, risken för störningar på grund av olämpliga materialval skulle minska, och seriösa leverantörer skulle gynnas. Mot denna bakgrund initierades 5T-projektet. Det första delprojektet fokuserade på hygieniska egenskaper (SVU-rapport 2020-6). 

Det andra delprojektet redovisas i den här rapporten och har fokus på mekaniska egenskaper, åldringsbeständighet och reparerbarhet. Projektet har tagit fram generella riktlinjer för hur certifieringsorgan för typgodkännande ska kunna ta fram specifika certifieringsregler för olika produktgrupper. Riktlinjerna avgränsas till trycksatt ledningssystem fram till förbindelsepunkt. Avgränsningen motiveras av att produkter och komponenter i vattenverk och reservoarer har andra dimensioner och att det delvis förekommer andra material och tekniker. De generella riktlinjerna har tillämpats på tre produktgrupper: rör och rördelar, armatur och kopplingar samt övriga produkter. De generella riktlinjerna ska fungera som basen i en huvudcertifieringsregel och ska gälla för alla produktgrupper. 

Enligt de generella riktlinjerna ska certifieringen ske för en livslängd av 100 år med möjlighet att certifiera för 150 år. Certifieringen ska ske för enskilda produkter eller för system med olika delar. Alla produkter ska klara dels temperaturintervallet 0−25 ℃, dels den kvalitet som dricksvattnet håller i Sverige, till exempel viss hårdhet och visst pH-värde. Ledningssystemets komponenter ska anpassas till vissa tryckklasser. Samtliga produkter ska klara att läggas 4 meter under markytan, och ska kunna beläggas med skarpkantat material. Produkterna ska vara försedda med ändförsegling när de anländer till byggplatsen. Packningar ska ha verifierade långtidsegenskaper. Årlig tillverkningskontroll ska utföras i kombination med ackrediterad provning av produkten av en oberoende part. 

För det fortsatta arbetet behövs en arbetsplan för hur riktlinjer för både hygieniska och mekaniska egenskaper ska börja formuleras som certifieringsregler så att det blir något som tillverkarna kan börja certifiera mot. Det är också viktigt att dricksvattenproducenterna börjar efterfråga typgodkända produkter.

 

Läs mer

Charlotta Obitz och Mylène Trublet, RISE KIMAB