En visualiseringsplattform för dagvatten- och skyfallsplanering

Publicerad: 11 augusti, 2021

SVU-rapport: Visual Water är en interaktiv webbaserad visualiseringsplattform som syftar till att stötta svenska kommuner i arbetet för en hållbar dagvatten- och skyfallshantering. Plattformen är utformad för att svara mot centrala utmaningar som lyfts av svenska dagvattenaktörer som befinner sig i skiftet bort från de rörbundna nätverksidealen för avledning av dagvatten och strävar efter en högre grad av grön-blå och öppna lösningar i stadsmiljön.

Utvecklingsarbetet har genomförts av forskare vid Linköpings universitet och SMHI och baserats på analyser av material från workshops, intervjuer, enkäter och litteraturstudier. Projektet har vägletts av en referensgrupp bestående av representanter från kommuner, VA-huvudmän, svenska myndigheter, konsultföretag, bygg- och försäkringsbranschen.

Visual Water innehåller information, lärandeexempel och verktyg för att underlätta analys och samverkan mellan aktörer i skapandet av klimatanpassade och attraktiva stadsmiljöer. Detta inkluderar att minska risker för både översvämning och spridning av föroreningar. Den primära målgruppen är tjänstemän i kommuner, inklusive kommunala VA-huvudmän som vill arbeta för en hållbar hantering av dagvatten och skyfall.

Utifrån den problembild som analysen genererat har plattformen utformats med fyra huvudsakliga ingångar med följande syften: 1) Att stödja kartläggning av dagvatten- och skyfallsrelaterade risker och behov på avrinningsområdesnivå samt att synliggöra mervärden med hållbara dagvattenåtgärder. 2) Att ge vägledning och inspiration kring hur dagvattenhanteringens centrala planeringsutmaningar kan hanteras samt att samla utspridd information i en och samma plattform. 3) Att stödja dialog och samverkan med utomkommunala aktörer exempelvis byggherrar, dikningsföretag och privata markägare bland annat via ett kartbaserat forum. 4) Att samla och sprida erfarenheter från svenska kommuner som arbetat med alternativa dagvattenåtgärder, nya planeringsrutiner eller samverkansprojekt för en hållbar dagvattenhantering. Exemplen visas i en Sverigekarta.

I Visual Water har vi utvecklat en struktur för att tillhandahålla stöd i arbetet för en hållbar dagvattenhantering. Det finns emellertid ett fortsatt stort behov av att analysera vägar framåt samt att sammanställa och sprida erfarenheter och vägledning kring hur kommuner kan arbeta för att bryta de invanda mönster som gamla förvaltningsmodeller har etablerat. Detta gäller bland annat frågor kring ledarskap och samverkan samt lärande och dialog för hållbar dagvattenhantering.

Länk till pdf

Svenskt Vatten