Färdplan för hållbar PVC-användning i Sverige

Publicerad: 15 juni, 2021

PVC Forum presenterade nyligen en så kallad färdplan för hållbar PVC-användning i Sverige. I planen har olika PVC-produkter som finns i svenska byggnader kartlagts och vilka som kan återvinnas.

Det mesta har tillverkats i Sverige eller i närområdet vilket har gett ett bra underlag och dokumentation. Färdplanen visar att 3,2 miljoner ton PVC finns i svenska byggnader och ungefär en miljon ton är helt återvinningsbart. Ytterligare 1,3 miljoner ton anses kunna återvinnas genom att utveckla återvinningstekniker. Kvarstående cirka en miljon ton PVC går inte att återvinna.

– Branschen efterlyser en efterfrågan på marknaden av ökad återvinning av PVC, annars går det inte att göra investeringar för att öka återvinningen, säger Lena Lundberg vid IKEM och ansvarig för PVC Forum till Aktuell hållbarhet.

 

Mest använda plasten

PVC är den mest använda plasten inom byggsektorn och enligt PlasticsEurope står PVC för 36 procent av den plast som årligen används som byggprodukter av olika slag. Varje år tillkommer 60.000 ton räknat på de produkter som omfattas av färdplanen, dvs golv, rör, takdukar och profiler.

PVC är ett material som har mycket god egenskaper utifrån klimat, samt funktions och återvinningssynpunkt. På EU-nivå återvinns årligen 27,5 procent av det tillgängliga  PVC-avfallet och sedan år 2000 har 6,5 miljoner ton PVC återvunnits tack vare branschens engagemang och mål satta genom VinylPlus.

För varje ton PVC som återvinns i Sverige skulle klimatet kunna besparas 3 ton koldioxid och därför vore vinsterna för klimatet stora om återvinningen av PVC kan öka, skriver branschen i färdplanen.

Och vidare: ”Materialet har haft utmaningar i det förflutna, med mjukgörare och stabilisatorer som visat sig vara dåliga för människors hälsa och miljön. Det har även funnits hälsorisker kopplat till produktionsprocesserna. PVC-branschen har dock länge arbetat tillsammans med hållbarhetsfrågorna och löst problemen. En samstämmig bild från PVC Forums medlemsföretag är tyvärr att PVC-materialet fortfarande omgärdas av negativa attityder från marknadens aktörer, som inte är sakligt motiverade. Denna färdplan visar att det finns en oerhörd potential i ökad återvinning av PVC i Sverige. Klimatet kan besparas 2 800 000 ton koldioxid om det inbyggda PVC som inte har problematiska tillsatser kan återvinnas. Det är nästan sex gånger de årliga utsläppen från inrikesflyget.”

 

Oklarhet kring blystabilisatorer

Idag råder oklarhet kring framtidens PVC-rör med blystabilisatorer, vilket påverkar industrins vilja att återvinna de många hundra tusen PVC-rör med dessa som ligger i marken, heter det i färdplanen. 

”Totalt kan således hela 6 600 000 ton koldioxidutsläpp besparas genom återvinning av den PVC som finns inbyggd i Sverige. För att det ska bli verklighet krävs ett perspektivskifte i synen på PVC, från ett riskmaterial, till ett framtidsmaterial, samt en politik som överlag gynnar plaståtervinning och efterfrågan på återvunnet material. Bland sådana politiska förslag ryms exempelvis ett nationellt etappmål för plaståtervinning som tar i beaktande den omfattande potential som finns i ökad återvinning av plast från byggsektorn. Introduktion av kvotplikter för återvunnet material vid produktion av långlivade plastprodukter för byggsektorn. Mål för offentlig sektors användning av återvunnet material vid upphandling av byggprodukter, samt stöd till forskning och utveckling av metoder för återvinning av PVC inom giftfria kretslopp. PVC Forum uppmanar därför svenska beslutsfattare att testa sin egen övertygelse om PVC och dess roll i ett giftfritt och cirkulärt samhälle. Vi uppmanar även regeringen att genomföra de förslag i den nationella handlingsplanen för cirkulär ekonomi som bidrar till ökad plaståtervinning i byggsektorn.”

I kapitlet om PVC-rör står följande i färdplanen:

”PVC-rör används väldigt länge och har likt konstaterat en väldigt lång teknisk livslängd, över 100 år. Det, kombinerat med att rören behöver grävas upp vilket innebär såväl höga ekonomiska kostnader som belastningar för miljön, gör att det är låga volymer som blir tillgängliga för återvinning. Nyligen har forskningsprojektet Repipe visat att det skapas omkring 5000 ton plaströrsspill per år vilket nästan uteslutande energiutvinns idag. Detta är en potentiell källa till materialåtervinning som skulle kunna användas bättre bl.a. genom enkla grepp såsom att kommunerna börjar ställa ut containrar vid återvinningscentraler för installationsspill från PVC rör.

 

Läs färdplanen

Jan Bjerkesjö