Malmö kanal blir renare när VA SYD bygger om

Publicerad: 4 juni, 2021

Ledningsarbete mellan Mariehage förskola och kanalen. Foto VA SYD.

Ledningsarbete mellan Mariehage förskola och kanalen. Foto VA SYD.

När VA SYD anlägger en ny dagvattenledning kommer bland annat schaktfri metod att användas.

- Ja, vi kommer använda oss av metoden ”open shield”. I stället för ett grävaggregat i fronten så kommer maskinen anpassas med ett fräs-aggregat för att kunna ta sig igenom berget. Vi anlägger en ny dagvattenledning, D1600BTG, som kommer dyka under en befintlig K2000 BTG. Sträcka för metoden är cirka tolv meter, säger Katarina Erlandsson, projektingenjör på VA SYD.

Färre översvämningar och en renare kanal blir resultatet när VA SYD nu bygger om ledningarna vid Mariedalsvägen och kanalen i Malmö.

En lekplats har tagits i belägring och barnen på Mariehage förskola har första parkett mot grävskopor och stora, spännande maskiner. VA SYD bygger ett nytt utlopp i kanalen och anlägger en ny dagvattenledning mellan det nya utloppet och det befintliga ledningsnätet vid korsningen Mariedalsvägen/Kilian Zollsgatan i Malmö.

Regn-, och avloppsvatten från Slottsstaden leds idag i kombinerade ledningar till Turbinens pumpstation. Vid kraftiga regn blir belastningen så hög vid Turbinen att VA SYD måste använda sig av säkerhetsfunktionen bräddning – det vill säga att orenat avloppsvatten släpps ut i kanalen för att undvika översvämning på andra håll.

VA SYD har nu separerat ledningarna i Slottstaden så att regnvatten och avloppsvatten leds var för sig.

- Genom det här projektet minskar bräddningarna till kanalen och risken för källaröversvämningar. Vi minskar även belastningen på Turbinens pumpstation och energin som går åt till att pumpa ett relativt rent vatten till reningsverket, säger Katarina Erlandsson.

Arbetet pågår sedan oktober 2020 och beräknas vara klar under hösten 2021.

- Projektet är spännande på många sätt eftersom vi rör oss i en befintlig miljö. Bland annat ”lånar” vi mark av Mariehages förskola under byggtiden för att undvika att fälla fler träd än nödvändigt. Vi ska också dyka med vår nya dagvattenledning som är av dimension 1600 under en befintlig kombinerad ledning av dimension 2000, säger Katarina Erlandsson.

Läs mer om projektet här

VASYD/Jan Bjerkesjö